Η επίδραση της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης στην κερδοφορία της επιχείρησης: Εμπειρικά στοιχεία από μία αγορά υπό καθεστώς κρίσης.

  1. MSc thesis
  2. Δημουλά, Ελένη
  3. Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ)
  4. 18 September 2017 [2017-09-18]
  5. Ελληνικά
  6. Κεφάλαιο κίνησης | Κύκλος μετατροπής μετρητών | Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης | Ρευστότητα | Κερδοφορία
  7. Η δομή της εργασίας είναι η ακόλουθη. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελείται από την εισαγωγή . Θα γίνει αναφορά στους όρους τι είναι και κεφάλαιο κίνησης και ποια τα συστατικά του, καθώς και τι μπορεί να σημαίνει διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και πως συνδέεται με την ρευστότητα της επιχείρησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει μια εκτενή αναφορά στο τι μελέτες έχουν γινεί και τι άρθρα έχουν αναφερθεί στο κεφάλαιο κίνησης, για την διαχείρισή του και πως επηρεάζουν την επιχείρηση. Το τρίτο κεφάλαιο θα εμπεριέχει μια παρουσίαση του σχεδιασμού της μελέτης μας. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τα εμπειρικά αποτελέσματα της ερευνάς μας. Στο πέμπτο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματά μας και τέλος στο έκτο κεφάλαιο θα παραθέσουμε τα παραρτήματα μας, όπου θα αποτελείται κυρίως από πίνακες που θα εξηγούν πως προέκυψαν τα αποτελέσματα του προηγούμενου κεφαλαίου.
    • Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι ο προσδιορισμός της επίδρασης της διοίκησης του κεφαλαίου κίνησης στην κερδοφορία των επιχειρήσεων μέσω της χρηματοοικονομικής απόδοσης των εταιρειών σε ένα κλάδο που έχει υποστεί ύφεση και αυτός είναι ο κατασκευαστικός. Για αυτό το λόγο θα εξετάσουμε τη σχέση της κερδοφορίας με τον κύκλο μετατροπής μετρητών και τα συστατικά του στοιχεία. Το κεφάλαιο κίνησης μπορεί να θεωρηθεί ως η πηγή της ύπαρξης ενός οικονομικού οργανισμού και η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης θεωρείται ως ένα πολύ σημαντικό μέρος της διαχείρισης των επιχειρήσεων. (Sumaira:2008) Στην εργασία μας υποθέτουμε ότι η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης οδηγεί σε βελτίωση της κερδοφορίας. Έτσι λοιπόν θα εξετάσουμε ποια η σχέση της κερδοφορίας με: • τη μέση διάρκεια παραμονής των αποθεμάτων, • τη μέση περίοδο είσπραξης των απαιτήσεων • τη μέση περίοδο εξόφλησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων • το κύκλο μετατροπής μετρητών • τη μόχλευση • το μέγεθος της εταιρεία Το σύνολο των δεδομένων μας αποτελείται από επιχειρήσεις που ανήκουν στο κατασκευαστικό τομέα και είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών για την περίοδο 2005-20015. Χρησιμοποιώντας ανάλυση παλινδρόμησης, θα δούμε αν τα αποτελέσματά μας υποστηρίζουν την υπόθεση μας. Συγκεκριμένα, θα δούμε αν τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο κύκλος μετατροπής μετρητών και όλα τα βασικά συστατικά του συνδέονται με την κερδοφορία της επιχείρησης. Καθώς θα εξετάσουμε και ένα βασικό παράγοντα στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης που είναι ο κύκλος μετατροπής μετρητών.
  8. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.