Η σημασία της Ελεγκτικής στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον: Είδη ελέγχων και τα στάδιά τους

 1. MSc thesis
 2. ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ
 3. Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ)
 4. 08 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-08]
 5. Ελληνικά
 6. 68
 7. ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ, ΕΥΘΑΛΙΑ
 8. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
 9. 14
 10. 30
 11. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες της ελεγκτικής, των ορκωτών ελεγκτών και του εξωτερικού ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα στην 1η ενότητα πραγματοποιείται μια σύντομη ιστορική αναδρομή της ελεγκτικής καθώς και οριοθετείται η έννοια της ελεγκτικής. Συνεχίζοντας στην 2η ενότητα, αναφέρονται τα διάφορα είδη ελέγχου που υπάρχουν και ο σκοπός του κάθε ενός. Η 3η ενότητα ασχολείται συγκεκριμένα με την έννοια του εξωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος περί υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων. Στην 4η ενότητα πραγματοποιείται αναφορά και ανάλυση των βασικών σημείων των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου. Στην 5η ενότητα παρουσιάζονται τα στάδια ελέγχου που πραγματοποιούν οι εξωτερικοί ελεγκτές μέχρι να ολοκληρώσουν την εργασία τους και να εκφράσουν γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων. Συνεχίζοντας στην 6η ενότητα, πραγματοποιείται ανάλυση του ελεγκτικού κινδύνου που υφίσταται από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Στην 7η ενότητα αναλύεται η έννοια της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών και πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την ανεξαρτησία των ελεγκτών. Στην 8η ενότητα πραγματοποιείται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά την συσχέτιση των εξωτερικών ελεγκτών και της εταιρικής απάτης κάνοντας αναφορά και σε συγκεκριμένα φαινόμενα απάτης που έχουν αποκαλυφθεί σε πολλές μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Στην 9η ενότητα πραγματοποιήθηκε λήφθηκε δείγμα εταιρειών που εμφάνισαν φαινόμενα απάτης και πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση με τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων που επηρεάστηκαν. Τέλος η ενότητα 10, αναφέρει τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτή την εργασία και δίνει έμφαση στην σημασία της ελεγκτικής και του ελεγκτικού επαγγέλματος καθώς και την ανάγκη για εξειδίκευση του ελέγχου με σκοπό την εξασφάλιση της ορθής και νόμιμης λειτουργίας των οικονομικών οργανισμών.
  • This paper presents themain concepts of auditing, statutory auditors and external audit. More specifically, in Section 1 there is a brief historic review of the audit as well as the basic concepts of audit. The different types of control and the purpose of each one are mentioned in Section 2. The third module deals specifically with the concept of external control in companies and the criteria which applied by the law on statutory audits of financial statements. The Section 4 analyzes the basic points of International Auditing Standards. The fifth section presents the audit steps that external auditors have to perform until completion of their work and expression of their opinion on the financial statements. Continuing in Section 6, an analysis of the audit risk arising from the audit of the financial statements is performed. Section 7 analyzes the concept of independent auditors and provides a bibliographic review on the independence of auditors. In Section 8, the relationship between external auditors and corporate fraud is analyzes, referring also to specific fraud cases that have been revealed in many large multinational companies. In 9th section there was a sampling of companies which had fraud in their financial statements and an statistical analysis was made of what accounts were affected. Finally, the 10th section presents the conclusions that have resulted from this paper and emphasizes the importance of the audit and the audit profession as well as the need for specialization of the audit in order to ensure the proper and legal operations of the entities.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.