Παρακολούθηση κατάστασης δικτύου με την χρήση πλατφόρμας Arduino