ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ

Assessment of seismic capacity of reinforced concrete building and investigation of methods for retrofitting against seismic loads (english)

 1. MSc thesis
 2. Κοσμόπουλος, Θεόδωρος
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 26 September 2020 [2020-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 140
 7. Πάλιος, Ξενοφώντας
 8. Μωρέττη, Μαρίνα | Παπαγιαννόπουλος, Γεώργιος
 9. Ενίσχυση | Retrofitting | Αποτίμηση | Assessment | Ανελαστική στατική ανάλυση | Non-linear static analysis
 10. 3
 11. 10
 12. 0
 13. Περιέχει: εικόνες, πίνακες, γραφήματα
 14. ΣΜΑ 61/1 Αποτίμηση Σεισμικών Βλαβών, Επισκευές και Ενισχύσεις Κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος/ Μιχαήλ Φαρδής, Στέφανος Δρίτσος (2003)
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΕΑΠ, «Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές». Το υψηλό ποσοστό των κτιρίων της χώρας που έχουν μελετηθεί με τον Αντισεισμικό Κανονισμό του 1959, ο οποίος κρίνεται ανεπαρκής από τους σύγχρονους κανονισμούς, οδηγεί στην ανάγκη διερεύνησης μεθόδων ενίσχυσής τους. Με τον ΚΑΝΕΠΕ καθίσταται εφικτή, υπό θεσμικό πλαίσιο, η αποτίμηση και η ενίσχυση ενός υφιστάμενου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σε αυτό το πλαίσιο ύστερα από μια σύντομη ιστορική αναδρομή των αντισεισμικών κανονισμών της Ελλάδας, παρουσιάζονται τα σημαντικότερα σημεία του ΚΑΝΕΠΕ, ακολουθεί η περιγραφή των τυπικών βλαβών σε φέροντα στοιχεία κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος και αναφέρονται οι δημοφιλέστεροι τρόποι ενίσχυσης των κατασκευών έναντι σεισμικών φορτίσεων. Στη συνέχεια διερευνώνται τρία εναλλακτικά σενάρια ενίσχυσης ενός υφιστάμενου εξαώροφου κτιρίου με υπόγειο από οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο έχει μελετηθεί με τον Αντισεισμικό Κανονισμό του 1959. Το σενάριο Α΄ περιλαμβάνει ενίσχυση της πλειοψηφίας των γραμμικών φερόντων στοιχείων του κτιρίου με μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος. Το σενάριο Β΄ περιλαμβάνει στην μία διεύθυνση εμφάτνωση πλαισίων με κατασκευή τοιχωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος, κατασκευή πλευρικών τοιχωμάτων σε συνέχεια υποστυλωμάτων στην άλλη διεύθυνση και περίσφιγξη με μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος επιλεγμένων υφιστάμενων στοιχείων. Το σενάριο Γ΄ αποτελεί τροποποίηση του σεναρίου Β΄ με επιπλέον εμφάτνωση πλαισίου με τοίχωμα οπλισμένου σκυροδέματος στην διεύθυνση που έχουν κατασκευαστεί τα πλευρικά τοιχώματα και χρήση μανδυών από ινοπλισμένα πολυμερή για την ενίσχυση των δοκών αντί των μανδυών οπλισμένου σκυροδέματος. Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων προκύπτει το γενικότερο συμπέρασμα ότι κτίρια με όμοια χαρακτηριστικά με το εξεταζόμενο οδηγούνται σε εκτεταμένες ενισχύσεις με τον ΚΑΝΕΠΕ και η εμφάτνωση πλαισίων με τοιχώματα οπλισμένου σκυροδέματος σε επιλεγμένες θέσεις ενδέχεται να αποτελεί τη βέλτιστη λύση.
  • This dissertation was prepared as part of the postgraduate programme of the Hellenic Open University, "Earthquake Engineering and Seismic-Resistant Structures". The large number of buildings which have been designed in accordance with the Greek Seismic Construction Code of 1959, which is considered inadequate by modern codes, necessitates the investigation of methods for their reinforcement. The assessment and retrofitting of an existing reinforced concrete structure is possible under the framework of the Greek Code of Structural Interventions (KANEPE). In this dissertation, after a brief chronology of the Greek seismic construction codes, the most important points of KANEPE are presented, followed by a description of the most common types of failure and the most popular methods of retrofitting of structures against seismic loads. Subsequently, three alternative scenarios for the retrofitting of an existing 6-storey reinforced concrete structure with basement, designed in accordance with the Greek Seismic Construction Code of 1959, are investigated. Scenario A includes the retrofitting of the majority of the structure's linear structural elements with reinforced concrete jacket. Scenario B includes the retrofitting of structure with concrete infill panels in one direction, construction of side reinforced concrete walls attached to existing columns in the other direction, and confinement with reinforced concrete jackets of select structural elements. Scenario C is a modification of Scenario B with added retrofitting with concrete infill panels in the other direction, and added use of fibre reinforced polymer (frp) jackets instead of reinforced concrete jackets for the retrofitting of beams. By comparing the results of the three scenarios, it is concluded that structures similar to the one under investigation require extensive interventions under the KANEPE, and that the retrofitting with concrete infill panels is arguably the optimal solution.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.