Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικών Ενεργειακών Απαιτήσεων

Application of Circular economy in the environmental design of Near zero energy buildings (english)

 1. MSc thesis
 2. Σκιπετάριος, Αχιλλέας
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 22 September 2021 [2021-09-22]
 5. Ελληνικά
 6. 107
 7. Θεοδοσίου, Θεόδωρος
 8. Ιψάκης, Δημήτριος | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. Ενεργειακή απόδοση | Εμπεριεχόμενη ενέργεια | Κτίριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης
 10. 1
 11. 35
 12. 53
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 14. ΑΞΑΡΛΗ, ΓΙΑΝΝΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΔΑ (2001) ΠΑΤΡΑ, Ε.Α.Π., ΠΣΠ 61/Α, «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» - ΤΟΜΟΣ Α «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ»
  • Στο πλαίσιο της εργασία θα αναζητηθεί και θα παρουσιαστεί ένα τυπικό ελληνικό κτίριο, όπως αυτό ορίζεται από τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά, στο οποίο θα βασιστεί η μελέτη. Με τη βοήθεια του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ θα μελετηθεί η ενεργειακή απόδοση και κατανάλωση για την κλιματική ζώνη «Γ» στην οποία ανήκει το εν λόγω κτίριο. Η ενεργειακή απόδοση θα μελετηθεί για τα όρια ενεργειακής απόδοσης τα οποία ορίζουν την απαίτηση για κτίριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης αλλά και για μικρότερες απαιτήσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν την αναμενόμενη κατάταξη ενός σχετικά συγχρόνου υφιστάμενου κτιρίου στην ελληνική επικράτεια. Σε κάθε σενάριο υπολογισμού, η έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση υλικών τα οποία υποστηρίζουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας (μπορούν να ανακυκλωθούν, ή προέρχονται από ανακύκλωση) όπως και σε συνήθη υλικά της αγοράς τα οποία δεν συμβαδίζουν με το πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Σε κάθε περίπτωση, θα υπολογιστεί η εμπεριεχόμενη ενέργεια ή οι εμπεριεχόμενοι ρύποι για την κατασκευή του κτιρίου, όπως και η ενέργεια η οποία καταναλώνεται στη διάρκεια ζωής του κτιρίου, ώστε τελικά να καταστεί δυνατή η αξιολόγησης των προοπτικών υιοθέτησης των αρχών της κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο των κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
  • In the context of the study a typical Greek building will be searched and presented, as defined by its morphological characteristics, on which the study will be based. Using the software ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, energy efficiency and consumption will be studied for climate zone "C" to which the building in question belongs. Energy efficiency will be studied for energy efficiency limits defining the requirement for building almost zero energy consumption but also for smaller requirements which characterize the expected classification of a relatively modern existing building in the Greek territory. In each calculation scenario, The emphasis will be on utilizing materials that support the principles of the circular economy (Can be recycled or are recycled) as well as in common market materials which are not in line with the context of the circular economy. In any case, the energy content or pollutants contained in the construction of the building will be calculated, as well as the energy consumed during the life of the building, to finally be able to assess the prospects for the adoption of the principles of the circular economy as part of energy-efficient buildings.
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές