Αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητας των νοσοκομείων - κέντρων υγείας [και] ο μελλοντικός τους ρόλος στο σύστημα υγείας

  1. MSc thesis
  2. Παναγιώτης Νάνος
  3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
  4. May 2004 [2004]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Νοσοκομεία | Λειτουργική ικανότητα | Κέντρα υγείας
    • Τα Γενικά Νοσοκοµεία – Κέντρα Υγείας, δεκαεπτά (17) συνολικά, αντιστοιχούν στο 15% των Νοσοκοµείων της χώρας και συνιστούν µια ιδιόµορφη κατηγορία υγειονοµικών µονάδων του ΕΣΥ. Τυπικά τέτοια κατηγορία δεν περιγράφεται σε κανένα νόµο, ωστόσο οι µονάδες αυτές υφίστανται ενώ το «δισυπόστατο» του χαρακτήρα τους συχνά προκαλεί πονοκέφαλο στους υπηρεσιακούς παράγοντες κυρίως, όταν είναι να αποτυπώσουν το παραγόµενο έργο, να κατανείµουν αρµοδιότητες σε ιατρούς, ή πιστώσεις στα Κ.Υ. Πρόκειται στην πλειοψηφία τους για τοπικά νοσοκοµεία µε µικρή δυναµικότητα σε κλίνες. Τα περισσότερα δηµιουργήθηκαν στα µέσα του 20ού αιώνα, για να καλύψουν ανάγκες του πληθυσµού σε εποχές όπου οι µονάδες υγείας απουσίαζαν, ενώ η πρόσβαση σε άλλα Νοσοκοµεία ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Με την δηµιουργία του ΕΣΥ έντονος υπήρξε ο προβληµατισµός για την τύχη ορισµένων εξ αυτών, τελικά αντί της «υποβάθµισης» σε Κέντρα Υγείας, επιλέχθηκε η λύση της ανάθεσης του ρόλου και των ΚΥ. Τα περισσότερα βρίσκονται σε νησιά ή νησιωτικές περιοχές, ή κάπως αποµακρυσµένες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Αποτελούν µονάδα εγγύησης ασφάλειας και σιγουριάς για τους κατοίκους των νησιών και των περιοχών µε δύσκολη προσπελασιµότητα σε υπηρεσίες υγείας. ∆ιαθέτουν 865 αναπτυγµένες κλίνες, αξιόλογο ιατρικό και λοιπό προσωπικό, υποδοµές και ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό. Αντιµετωπίζουν χιλιάδες έκτακτα και τακτικά περιστατικά, νοσηλεύουν περίπου 45.000 ασθενείς, πραγµατοποιούν 7.000 χειρουργικές επεµβάσεις, και γενικά προσφέρουν σηµαντικό έργο στις τοπικές κοινωνίες. Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν προέρχονται κυρίως από ορισµένες ιδιοτυπίες τους και την έλλειψη εξειδικευµένου (κυρίως επιστηµονικού και νοσηλευτικού) προσωπικού, ενώ η ελλιπής χρηµατοδότηση, η κακή οργάνωση, οι γνωστές νοοτροπίες του δηµοσίου, κλπ συνεισφέρουν στην χαµηλή παραγωγικότητα και το αυξηµένο κόστος λειτουργίας. H λειτουργική τους αποδοτικότητα, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, είναι προβληµατική και µε τις παρούσες συνθήκες δύσκολα θα µπορέσουν να εισέλθουν σε θετικές οικονοµίες κλίµακας, αν και τα κριτήρια για την λειτουργία τους δεν είναι µόνο τεχνοκρατικά, αλλά σε µεγάλο βαθµό κοινωνικά και πολιτικά. Ωστόσο, υπό προϋποθέσεις, τα περισσότερα µπορούν να διατηρήσουν τον Νοσοκοµειακό τους ρόλο, να αυξήσουν την λειτουργική τους αποδοτικότητα και να εισέλθουν τελικά σε θετικές οικονοµίες κλίµακας, ενώ κάποια από αυτά οφείλουν να αλλάξουν δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση σε ένα µεταβαλλόµενο Σύστηµα Υγείας οι µονάδες αυτές, οφείλουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους προς όφελος των ιδίων και του κοινωνικού συνόλου.
  7. Hellenic Open University
  8. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.