Η ποιότητα στην προνοσοκομειακή φροντίδα υγείας στα πλαίσια του ΕΚΑΒ Πάτρας

  1. MSc thesis
  2. ΙΟΡΔΑΝΗ Γ. ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ
  3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
  4. 2007 [2007]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ ΗΗ προνοσοκομειακή παροχή υπηρεσιών υγείας αποτελεί ιδιαίτερο τομέα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) είναι ο φορέας που έχει επιφορτισθεί με αυτήν την αποστολή. Οι δομές του είναι προσωπικό, ασθενοφόρα, τηλεπικοινωνίες. Το Ε.Κ.Α.Β. είναι Οργανισμός που αποτελείται από την Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) και έντεκα (11) παραρτήματα. Το παράρτημα της Πάτρας (Ε.Κ.Α.Β.-3) καλύπτει τη Δυτική Ελλάδα.Η ποιότητα στο χώρο της προνοσοκομειακής φροντίδας έχει σχέση: με τη συμπεριφορά του τηλεφωνητή, το χρόνο που κάνει το ασθενοφόρο να φθάσει στο σημείο του συμβάντος, την επαγγελματική και ηθική στάση του προσωπικού, τις ικανότητες και δεξιότητες του προσωπικού, το ασθενοφόρο και τη μεταφορά του ασθενή. Η ικανοποίηση των ασθενών από τις παρεχόμενες προνοσοκομειακές υπηρεσίες υγείας αποτελεί, επίσης, σημαντικό κριτήριο ποιότητας. Κατά το 2006 οι χρόνοι απόκρισης ≤8 λεπτά ήσαν 54% περίπου των κλήσεων για προνοσοκομειακή φροντίδα στην πόλη της Πάτρας (μήνες Ιούλιος και Δεκέμβριος). Στην ύπαιθρο του Ν. Αχαΐας οι χρόνοι απόκρισης ήταν σημαντικά αυξημένοι. Σε δείγμα 190 ατόμων που προσεγγίσθηκαν τηλεφωνικά και δέχθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα στάλθηκε ερωτηματολόγιο για να αποτυπωθεί η ικανοποίησή τους από τις υπηρεσίες του Ε.Κ.Α.Β. της Πάτρας. Σε 50 άτομα ακόμη στάλθηκε ερωτηματολόγιο χωρίς προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία. Επιστράφηκαν, τελικά, 122 ερωτηματολόγια. 80% των ερωτηθέντων δήλωσαν ικανοποιημένοι από τη συνολική εικόνα του Ε.Κ.Α.Β. της Πάτρας. Από τους επί μέρους τομείς, ικανοποιημένοι έμειναν: από το τηλεφωνικό κέντρο 76%, από το χρόνο απόκρισης 84%, από την επαγγελματική και ηθική στάση του προσωπικού 91%, από το ασθενοφόρο 79%, από τις ικανότητες και δεξιότητες του προσωπικού το 78% και από τη μεταφορά το 88%.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.