ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ (ΧΥΤΑ)

THE MANAGEMENT OF THE MUNICIPALITY SOLID WASTE THROUGH THE METHOD OF SANITARY LANDFILL (english)

 1. MSc thesis
 2. ΚΟΡΑΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 07 June 2020 [2020-06-07]
 5. Ελληνικά
 6. 106
 7. ΖΩΣΙΜΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 8. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ , ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 9. Αστικά στερεά απόβλητα, Μέθοδοι διαχείρισης ΑΣΑ, Χώροι υγειονομικής ταφής απόβλητων (ΧΥΤΑ), Αποκατάσταση ΧΥΤΑ | Municipal solid waste, Treatment methods MSW, Sanitary landfill, Landfill reconstruction
 10. 38
 11. 10
 12. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ, ΣΧΗΜΑΤΑ
 13. ΠΣΠ 50 - Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον, Τόμος Β1: Το Ανθρωπογενές Περιβάλλον, ΕΑΠ, Πάτρα 1999
  • Απόβλητα δημιουργούνται κατά τη διάρκεια όλων των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων: παραγωγή, διανομή, κατανάλωση, ακόμα και κατά την αναψυχή στον ελεύθερο χρόνο. Η συλλογή και ο περιορισμός τους είναι ζωτικά για τη δημόσια υγεία, την υγιεινή, την ασφάλεια και το περιβάλλον. Η διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα παγκοσμίως. Σύμφωνα με τη συλλογή και την καταγραφή πληροφοριών παρατηρείται καθυστέρηση της έγκρισης συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα μας σε σύγκριση με την Ευρώπη. Ο όρος διαχείριση των ΑΣΑ εμπεριέχει τέσσερις βασικές μεθόδους: α) τη μείωση στην πηγή, β) την ανακύκλωση και κομποστοποίηση, γ) την καύση (εγκαταστάσεις ανάκτησης ενέργειας από απορρίμματα), δ) τους χώρους απόθεσης αποβλήτων, όπου ρυθμίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την αποφυγή της δημιουργίας αποβλήτων και τη χρησιμοποίηση των αποβλήτων ως πόρου. Ο κύριος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση της μεθόδου των χώρων υγειονομικής ταφής των αποβλήτων και πιο συγκεκριμένα στον Δήμο Χαλκιδέων. Παρουσιάζεται η μορφή και ο σχεδιασμός ενός ΧΥΤΑ, περιλαμβανόμενων της διαχείρισης του βιοαερίου και των στραγγισμάτων, αλλά και της αποκατάστασης. Από τα αποτελέσματα που έχουμε, καταλήγουμε ότι η σύγχρονη αντίληψη για τη διαχείριση των αποβλήτων περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο τμήμα της την έννοια της ασφαλούς τελικής διάθεσής τους µε τη μέθοδο της υγειονομικής ταφής. Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται πρωταρχικά ο εγκλωβισμός των ρύπων που περιέχονται στα απορρίμματα σε ένα στεγανό περίβλημα, και στη συνέχεια η ελεγχόμενη επεξεργασία τους. Κατά αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται μακροχρόνια η περιβαλλοντικά φιλική λειτουργία των χώρων υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) και η προστασία της δημόσιας υγείας. Επίσης, βασικές λύσεις για την διαχείριση των αποβλήτων είναι η εκπαίδευση και η εμπλοκή του κοινού καθώς και η εφαρμογή προγραμμάτων κομποστοποίησης.
  • Waste is generated during all human activities: production, distribution, consumption, even during leisure time. Collecting and limiting them are vital to public health, hygiene, safety and the environment. The management of the municipality solid waste is one of the major problems worldwide. According to the collection and recording of information, there is a delay in the approval of waste management systems in our country compared to Europe. The term MSW management involves four basic methods: a) source reduction, b) recycling and composting, c) incineration (waste energy recovery facilities), d) waste disposal sites, where regulated by the European Union with aiming to avoid waste generation and use of waste as a resource. The main objective of this work is to analyze the waste landfill method and more specifically the Municipality of Chalkida. The form and design of a landfill is presented, including biogas and drainage management, as well as rehabilitation. From our results, we conclude that the modern concept of waste management includes as an integral part the concept of safe disposal by landfill. This method is primarily to trap the pollutants contained in the waste in a sealed housing, and then to treat them in a controlled manner. This will ensure a long-term environmentally friendly operation of landfills and protect public health. Also, key solutions for waste management are public education and engagement, as well as implementation of cost-sharing programs.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.