Το SF 36 ως εργαλείο μέτρησης της ποιότητας ζωής ασθενών, πριν και μετά από προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ
  3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
  4. 30 Δεκεμβρίου 2008 [2008-12-30]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.Κρατικοί φορείς, φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, επιστήμονες από το χώρο της υγείας, τηςκοινωνιολογίας και της ψυχολογίας ασχολούνται καθημερινά με το θέμα αυτό.Σκοπός της μελέτης μας ήταν να εκτιμήσουμε κατά πόσο μια χειρουργική επέμβασημπορεί να επιδεινώσει την ποιότητα ζωής ενός ασθενούς. Σε ποιο βαθμό, δηλαδή, επηρεάζονταιοι σωματικές, συναισθηματικές και κοινωνικές λειτουργίες του ατόμου, σε αντιδιαστολή με τημονοδιάστατη ιατρική εκτίμηση της υγείας, που στηρίζεται μόνο στα κλινικά ευρήματα και στααποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων. .Στην εργασία μας μελετήθηκαν ασθενείς με βουβωνοκήλη και ασθενείς με χολολιθίασηπου εισήχθησαν για προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση, στο νοσοκομείο Σητείας τα έτη2006 και 2008. Η επιλογή των παθήσεων αυτών έγινε με κριτήριο αφενός τη μεγάλη επίπτωσηκαι επιπολασμό τους στο γενικό πληθυσμό και αφετέρου το γεγονός ότι πολλοί από τουςασθενείς αυτούς για μεγάλα χρονικά διαστήματα δεν έχουν συμπτώματα που να επηρεάζουν τηνποιότητα ζωής τους. Οι ασθενείς δηλαδή, εισέρχονταν στο νοσοκομείο χωρίς συμπτώματα καιέτσι η όποια επιδείνωση ή βελτίωση μετεγχειρητικά, οφειλόταν αποκλειστικά στην επίδραση τηςχειρουργικής επέμβασης.Όλοι οι ασθενείς συμπλήρωναν το ερωτηματολόγιο SF 36 μία ημέρα πριν τοχειρουργείο και ένα μήνα μετά. Οι απαντήσεις συγκεντρώθηκαν και έγινε η στατιστικήεπεξεργασία τους. Από την αξιολόγηση αυτή προέκυψε ότι η όποια επιδείνωση της σχετικής μετην υγεία ποιότητα ζωής επέρχεται λόγω της χειρουργικής επέμβασης, ουσιαστικά παύει ναισχύει ένα μήνα μετά το χειρουργείο. Ο ασθενής δηλαδή ένα μήνα μετά επιστρέφει στο προ τηςχειρουργικής επέμβασης επίπεδο ποιότητας ζωής και συγχρόνως έχει απαλλαχτεί από τηνπιθανότητα να συμβεί κάποια σημαντική επιπλοκή από τη νόσο που είχε.Συμπερασματικά το SF 36 αναδεικνύεται ως κατάλληλη μέθοδος εκτίμησης τηςποιότητας ζωής χειρουργημένων ασθενών και κατά συνέπεια της ποιότητας των προσφερομένωνυπηρεσιών υγείας. Τα αποτελέσματα από τέτοιου είδους μελέτες και η βάση πληροφοριών πουθα προκύψει, μπορεί να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για το ιατρικό και νοσηλευτικό σώμαόπως επίσης και για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την υγεία.Λέξεις κλειδιά : Ποιότητα ζωής, SF-36, βουβωνοκήλη, χολολιθίαση.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.