Τα πάρκα τσέπης ως εργαλείο ενίσχυσης του βιώσιμου αστικού σχεδιασμού

Pocket parks as a tool to enhance sustainable urban planning (english)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ, ΣΩΣΑΝΝΑ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 22 September 2021 [2021-09-22]
 5. Ελληνικά
 6. 103
 7. ΤΣΟΚΑ, ΣΤΕΛΛΑ
 8. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΖΕΡΒΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 9. Πάρκα -park | τσέπης- pocket | αστικό-urban | περιβάλλον-environment
 10. 24
 11. 38
 12. Εικόνες και πίνακες
  • Οι υπαίθριοι ελεύθεροι χώροι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της δομής μιας πόλης και ο ρόλος τους είναι πολυδιάστατος και καθοριστικός για την ποιότητα της ζωής των κατοίκων των πόλεων. Η έντονη αστικοποίηση οδήγησε στην άναρχη επέκταση των πόλεων με πυκνή, χωρίς όρια και υψηλούς συντελεστές, δόμηση η οποία είχε σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνου. Σε αυτό το πυκνοδομημένο και ήδη ασφυκτικό περιβάλλον, με έντονη την απουσία του ελεύθερου δημόσιου χώρου και του πρασίνου προστίθενται και άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες όπως το θερμικό στρες από την αύξηση της θερμοκρασίας, η μόλυνση της ατμόσφαιρας και η ηχορύπανση. Προκύπτει, λοιπόν επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία διάσπαρτων χώρων πρασίνου που εξυπηρετούν τις βιοκλιματικές, λειτουργικές, αλλά και τις κοινωνικές ανάγκες της σύγχρονης πόλης. Τα πάρκα τσέπης, αποτελούν το εργαλείο, λόγω της δυνατότητας αξιοποίησης των ανεκμετάλλευτων ελεύθερων χώρων, των λεγόμενων «αστικών κενών», για την δημιουργία διάσπαρτων πνευμόνων πρασίνου, γαλήνης, συνύπαρξης και κοινωνικής συνοχής οι οποίοι συμβάλλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων. Μέσω της βιβλιογραφικής έρευνας και της συγκριτικής ανάλυσης συγκεκριμένων παραδειγμάτων εφαρμογής, διερευνήθηκε ο τρόπος με τον οποίο τα πάρκα τσέπης ή pocket parks, αυτοί οι υπαίθριοι χώροι μικρής κλίμακας, μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην εξυγίανση των πυκνοδομημένων αστικών περιοχών αλλά και στην αναδιοργάνωση του κοινωνικού αστικού ιστού σε επίπεδο γειτονιάς. Αρχικά, μελετάται η έννοια, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας και τα οφέλη που προκύπτουν από την διαμόρφωση των πάρκων τσέπης. Ακολουθεί η περιγραφή και η αξιολόγηση χαρακτηριστικών παραδειγμάτων εφαρμογής πάρκων τσέπης στο διεθνή χώρο αλλά των προσπαθειών δημιουργίας πάρκων τσέπης στον ελλαδικό χώρο και αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και ο ρόλος τους στον βιοκλιματικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό σχεδιασμό των πόλεων. Τέλος η εργασία αυτή θα προτείνει τις βασικές αρχές και παραμέτρους που προτείνονται να ακολουθηθούν για τον επιτυχή σχεδιασμό τους και την συμβολή τους στον βιώσιμο αστικό σχεδιασμό των πόλεων.
  • The open free spaces are essential parts of cities’ structures and their contribution is multidimensional and crucial for the life quality of the citizens. The rapid urbanization led to an unorganized city expansion with dense and unrestricted construction with high land to building ratio that had as a consequence the reduction of open and green spaces available. Additional to the dense urban environment and the absence of free public space and green, there are other aggravating circumstances such as heat island effect from rising temperatures, air and noise pollution. Thus, it is of paramount significance to create new open spaces all over the city extent that will meet the bioclimatic, functional and social needs of a modern urban environment. Pocket parks can be proved a powerful tool for cities to create green “lungs”, quiet and peaceful areas and also places for social interaction that are necessary for sustainable urban development because they can utilize the unexploited free spaces the so-called “urban voids”. Through detailed literature research and review of previous case studies and applied examples, it was investigated the mechanism in which the pocket parks, these small scale open green spaces, may contribute substantially to the consolidation of densely populated urban areas and the reorganization of the social urban fabric at neighborhoods Initially, there are analyzed the concept, the special character and the benefits aroused from the development of pocket parks. Afterwards, there are described previous cases studies applied internationally and also are presented details from efforts to develop pocket parks in Greece. In the following pages is evaluated the special contribution of pocket parks in bioclimatic, environmental and social pillar of urban planning.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.