ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΛΩΖΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 21 September 2021 [2021-09-21]
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. ΚΑΝΤΖΙΟΥΡΑ, ΑΘΗΝΑ
 8. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΖΕΡΒΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 9. ΔΕΙΚΤΕΣ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ | ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
 10. 11
 11. 37
 12. Περιέχει πίνακες,εικόνες και σχήματα
  • Το γνωστικό αντικείμενο το οποίο πραγματεύεται η εργασία αφορά τη σημασία της χρήσης των περιβαλλοντικών δεικτών ως εργαλεία αξιολόγησης του αστικού σχεδιασμού με γνώμονα πάντα τις αρχές της βιωσιμότητας σε οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό αλλά και θεσμικό επίπεδο. Οι περιβαλλοντικοί δείκτες αποτελούν εργαλεία του αστικού σχεδιασμού που στοχεύει στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και επομένως μπορούν να αποτελέσουν και μέσο για την αξιολόγησή του. Αποσαφηνίζεται η περίπλοκη έννοια των περιβαλλοντικών δεικτών και γίνεται σύνδεση των περιβαλλοντικών δεικτών με τον βιώσιμο αστικό σχεδιασμό. Παρατίθεται η επιλογή δεικτών για την αξιολόγηση του αστικού σχεδιασμού ενός σύγχρονου ελληνικού αστικού κέντρου. Οι τελικοί δείκτες διαμορφώνουν ένα σύστημα περιβαλλοντικών δεικτών βάση του οποίου μπορεί να επιτευχθεί η αξιολόγηση του αστικού σχεδιασμού μίας πόλης στα πλαίσια των αρχών της βιωσιμότητας. Ως περίπτωση μελέτης στην οποία και εφαρμόζονται οι δείκτες επιλέχθηκε η πόλη της Λάρισας. Το τελικό σύστημα δεικτών αποτελεί μία μεθοδολογική προσέγγιση αξιολόγησης του αστικού σχεδιασμού οποιουδήποτε σύγχρονου αστικού κέντρου.
  • The subject matter of the paper concerns the importance of the use of environmental indicators as a tool for evaluating urban planning, always guided by the principles of sustainability at economic, social, environmental and institutional levels. Environmental indicators are urban planning tools aimed at achieving sustainable development and can therefore be a tool for its evaluation. Through this thesis the complex concept of environmental indicators is being clear and it is attempted a connection between environmental indicators and sustainable urban planning. The selection of indicators for the evaluation of the urban planning of a Greek modern city is presented. The final indicators compose a system of environmental indicators which can be applied to evaluate the urban design of a city within the framework of the principles of sustainability. The city of Larissa was selected as a case study in which the indicators are applied. The final system of indicators is a methodological approach to urban planning evaluation of any modern urban center.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.