Διερεύνηση Ενεργειακών Χαρακτηριστικών Νοσοκομείων με Στόχο τη Μετατροπή τους σε Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (nZEB)

Investigation of hospitals' energy characteristics in order to convert them into nZEB (english)

 1. MSc thesis
 2. Αντιόχου, Ευανθία
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 24 September 2020 [2020-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 212
 7. Δημούδη, Αργυρώ
 8. Τέλλιος, Αναστάσιος | Δήμας, Αθανάσιος
 9. Νοσοκομεία, τυπολογίες νοσοκομείων, ενεργειακή απόδοση, ενεργειακή προσομοίωση, ενεργειακή αναβάθμιση, κτήριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης | Hospitals, typologies of hospitals buildings, energy efficiency, energy simulation, energy upgrade, nearly zero energy building
 10. 1
 11. 23
 12. 53
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, χάρτες
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων και διερευνάται η ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου του τριτογενή τομέα, συγκεκριμένα ενός νοσοκομειακού κτιρίου με στόχο τη μετατροπή του σε κτίριο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Με την οδηγία της Ε.Ε. για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων και τη σχετική Υπουργική Απόφαση στη χώρα μας (ΦΕΚ 5447/Β/5-12-2018) θέτονται οι απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των νέων και υφιστάμενων κτιρίων με απώτερο σκοπό τη μετατροπή τους σε nZEB, τα κτίρια πρέπει να ανταποκριθούν στις παραπάνω δεσμεύσεις βελτιώνοντας τις ενεργειακές του επιδόσεις. Τα νοσοκομεία κατατάσσονται στα πιο ενεργοβόρα κτίρια από αυτά του τριτογενή τομέα. Η βιβλιογραφική επισκόπηση καταδεικνύει ότι τα νοσοκομεία παρόλο που αποτελούν μικρό μέρος του κτιριακού αποθέματος στην ΕΕ περίπου 6% συμβάλουν σημαντικά στη συνολική κατανάλωση ενέργειας με ποσοστό που προσεγγίζει το 6% της συνολικής κατανάλωσης των μη οικιστικών κτιρίων. Τα κτίρια αυτά έχουν συνεχόμενη ενεργειακή ζήτηση για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, τη διασφάλιση του ασφαλούς εσωτερικού περιβάλλοντός και την αδιάλειπτη λειτουργία τους. Διερευνάται επίσης η τυπολογική εξέλιξη των νοσοκομειακών κτιρίων και οι παράγοντες που την καθόρισαν. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των κτιρίων προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης, των αντίστοιχων ανθρακούχων εκπομπών και του λειτουργικού τους κόστους. Οι δυνατότητες αυτές διερευνήθηκαν στη μελέτη ενός τυπικού νοσοκομειακού κτιρίου που ανήκει στο κτιριακό συγκρότημα του Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο. Το κτίριο μελετήθηκε και εκτιμήθηκε η ενεργειακή του συμπεριφορά, διερευνήθηκαν οι δυνατότητες της ενεργειακής του αναβάθμισης με τελικό στόχο τη μετατροπή του σε nZEB. Τα αποτελέσματα των προτεινόμενων παρεμβάσεων υποδεικνύουν την εφικτότητα του στόχου, δεδομένων των λειτουργικών δεσμεύσεων και των υψηλών ενεργειακών απαιτήσεων του εξεταζόμενου κτιρίου.
  • The energy behavior of buildings is studied in this study. The energy upgrade of a tertiary sector building, more specifically, a hospital building, is investigated with the objective to convert it into a building of nearly zero energy consumption. The EU Directive regarding the enhancement of the energy efficiency of buildings and the relevant national Ministerial Decision (ΦΕΚ 5447/Β/5-12-2018), sets the requirements for the energy efficiency of new and existing buildings with the overall aim to convert them into nZEB. The building sector should comply with the aforementioned requirements, improving its energy performance. The hospitals are categorized as the most highly energy consumption buildings of the tertiary sector. The literature review demonstrates that hospitals, though constituting a small part of the building stock in the EU (approximately 6%), they significantly contribute to the total energy consumption, approaching 6% of the total consumption of non-residential buildings. Hospitals require energy on a continuous basis to meet their operational and internal environment requirements. The typological evolution of hospital buildings is also investigated along with the factors that determined it. The special characteristics of these buildings provide a large number of possibilities for reducing the energy consumption, the corresponding carbon emissions and their operational costs. The possibilities for energy upgrade were investigated in a typical hospital building that is part of the Sismanoglio hospital building complex. The building’s energy performance was assessed and the possibilities for its energy upgrade were investigated with the overall objective to convert it into nZEB. The results of the proposed interventions suggest that the overall objective is feasible, taking into account the operational requirements and high energy demand of the building studied.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.