Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία παράκτιων και λιμενικών έργων στο παραλιακό μέτωπο της Κρήτης. Οι περιπτώσεις του Κερατόκαμπου Ν. Ηρακλείου και Πανόρμου Ν. Ρεθύμνης

Environmental effects from the construction and operation of coastal and port projects on the coastal front of Crete. The cases of Keratokampos, Prefecture of Heraklion and Panormos, Prefecture of Rethymno (english)

 1. MSc thesis
 2. Κτενιαδάκη, Ειρήνη
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 20 September 2020 [2020-09-20]
 5. Ελληνικά
 6. 157
 7. Λουπασάκης, Κων/νος
 8. Τσαγγαράτος, Παρασκευάς | Δήμας, Αθανάσιος
 9. παράκτια-λιμενικά έργα | Κρήτη | διάβρωση | περιβαλλοντικές επιπτώσεις
 10. 1
 11. 31
 12. 37
 13. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, σχήματα, χάρτες, φωτογραφίες
 14. Καραμπάς, Θ., Κρεστενίτης, Ι., Κουτίτας, Χ., (2015). Ακτομηχανική - έργα προστασίας ακτών.
  • Ο παράκτιος χώρος αποτελεί ένα δυναμικό περιβάλλον που συγκεντρώνει πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της μεταφοράς των ανθρώπων, προϊόντων και για την αλιεία κατασκευάζονται στο χώρο αυτό, παράκτια και λιμενικά έργα. Η κατασκευή τους αλλάζει τη μορφή της ακτογραμμής και η λειτουργία τους, επηρεάζει το φυσικό περιβάλλον. Η μόλυνση της ατμόσφαιρας, της θάλασσας, με πετρελαϊκά κατάλοιπα και απορρίμματα, ο θόρυβος και η οπτική όχληση, οι αλλαγές στη χλωρίδα και την πανίδα αποτελούν αρνητικές συνέπειες. Στην Κρήτη, το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας με το ξεχωριστό φυσικό της περιβάλλον, έχουν κατασκευαστεί και πρόκειται να γίνουν επενδύσεις κατασκευών λιμενικών έργων, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της ισχυρής «βιομηχανίας» του νησιού, τον τουρισμό. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η αναλυτική παρουσίαση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας των ανωτέρω έργων και η ανάδειξη των βέλτιστων λύσεων για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων καθώς επίσης προτείνονται καλές πρακτικές για τον ορθό περιβαλλοντικό σχεδιασμό τους. Με τη χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων, γίνεται η αποτύπωση των λιμενικών έργων στην Κρήτη, καθώς και η εξέλιξη της ακτογραμμής σε δύο περιοχές. Στην περιοχή του Πανόρμου, Ν. Ρεθύμνου μετά την κατασκευή του τουριστικού καταφυγίου, σύμφωνα με τις μελέτες αδειοδότησης, όπου δεν επέφερε αλλαγές στην ακτογραμμή πέραν του τμήματος του έργου. Στην περιοχή του Κερατόκαμπου, Ν. Ηρακλείου, όπου η κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου προκάλεσε τη διάβρωση των παρακείμενων ακτών.
  • The coastal area is a dynamic environment that gathers many human activities. Coastal and port projects are being constructed in this area to serve the needs of transporting people, products and fishing. Their construction changes, the shape of the coastline and their operation affects the natural environment. Air and sea pollution, with oil residues and waste, noise and visual disturbances, changes in flora and fauna are negative consequences. In Crete, the largest island in Greece with its special natural environment, port construction projects have been built and will be invested to meet the increased needs of the island's strong "industry", tourism. The purpose of this paper is to present in detail the environmental impacts during the construction and operation phase of the above projects and to highlight the optimal solutions to deal with the negative effects as well as to suggest good practices for their proper environmental planning. With the use of Geographic Information Systems, the port works in Crete are captured, as well as the evolution of the coastline in two areas. In the area of Panormos, N. Rethymno after the construction of the tourist shelter, according to the licensing studies, where it did not bring changes in the coastline beyond the part of the project. In the area of Keratokambos, Prefecture of Heraklion, where the construction of the fishing shelter caused the erosion of the adjacent coasts.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.