Μελέτη προοπτικών οικοτουρισμού σε περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές του νομού Έβρου με χρήση γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων

Spatial detection of potential areas with high ecotourism development in Evros Prefecture through GIS analysis (english)

 1. MSc thesis
 2. Σωτηρόπουλος, Σωτήριος
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 20 September 2020 [2020-09-20]
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. Κολιός, Σταύρος
 8. Κολιός, Σταύρος | Μερέση, Αικατερίνη
 9. οικοτουρισμός | ecotourism | δυνητικές περιοχές οικοτουρισμού | potential ecotourism areas | Νομός Έβρου | Prefecture of Evros | περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές | GIS
 10. 13
 11. 77
 12. Περιέχει : πίνακες, χάρτες, εικόνες
 13. Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου Μάρκετινγκ ως μοχλός ανάπτυξης και προβολής ενναλακτικού τουρισμού. Μελέτη περίπτωσης: Στρατηγικό τουριστικό σχέδιο μαρκετινγκ του Νομού Έβρου. / Ανδρικάκη Γεωργία
  • Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι η εύρεση των ιδανικών περιοχών οικοτουρισμού μέσω της αξιολόγησης χωρικών διανυσματικών δεδομένων για έναν μελλοντικό σχεδιασμό βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης χρησιμοποιώντας το GIS. Η μελέτη βασίζεται κυρίως σε δεδομένα χρήσεων της γης του έτους 2018, τα οποία στη συνέχεια ενσωματώθηκαν σε άλλα σύνολα δεδομένων και επεξεργάστηκαν με τη χρήση του GIS για την τελική απεικόνιση σε μορφή χαρτών των ιδανικών περιοχών οικοτουρισμού στο νομό Έβρου. Στη συνέχεια της μελέτης δημιουργήθηκαν πίνακες με τους κωδικούς και τις χρήσεις γης των περιοχών αυτών και υπολογίστηκε η έκταση που καταλαμβάνουν σε συγκεκριμένες περιοχές ενδιαφέροντος του Έβρου. Τέλος έγινε ιεράρχηση της καταλληλότητας των περιοχών αυτών καθώς και σύγκριση μεταξύ αυτών για την εύρεση των ιδανικών περιοχών ανάπτυξης βιώσιμων οικοτουριστικών δραστηριοτήτων. Τα αποτελέσματα μπορούν να φανούν χρήσιμα για την ανάπτυξη περεταίρω τουριστικών εγκαταστάσεων και την επιπλέον οικονομική ενίσχυση των είδη υπαρχόντων υποδομών καθώς και την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων οικοτουρισμού στο νομό Έβρου. Η προσέγγιση της εργασίας μπορεί να καλύψει σε ένα βαθμό πολύπλοκα και καθολικά ζητήματα όπως η αειφόρος ανάπτυξη του οικοτουρισμού, η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών του νομού Έβρου.
  • The purpose of this study is to find the ideal ecotourism areas through the evaluation of spatial vector data for a future planning of sustainable tourism development using GIS. The study is mainly based on land use data for 2018, which were then integrated into other data sets and processed using GIS for the final mapping of ideal ecotourism areas in the prefecture of Evros. Following the study, tables were created with the codes and land uses of these areas and the area they occupy in specific areas of interest in Evros was calculated. Finally, the suitability of these areas was prioritized as well as a comparison between them to find the ideal areas for the development of sustainable ecotourism activities. The results can be useful for the development of further tourist facilities and the additional financial support of the existing infrastructure as well as the development of new ecotourism programs in the prefecture of Evros. The work approach can cover to some extent complex and universal issues such as the sustainable development of ecotourism, the conservation of biodiversity and the management of protected areas in the prefecture of Evros.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.