Νοηματοδοτήσεις του αθλητισμού στους ερασιτέχνες δρομείς. Η περίπτωση του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πάτρας

Amateur runners’ meanings of sports: The case of Patras Health Runners Club (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μαρκόβη, Μαρία
 3. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ)
 4. 15 Μαρτίου 2020 [2020-03-15]
 5. Ελληνικά
 6. 114
 7. Σπύρος, Θεόδωρος
 8. Τζανάκης, Εμμανουήλ | Ζαϊμάκης, Ιωάννης
 9. Δρομέας | Runner | ελεύθερο τρέξιμο | free running | πειθαρχία | discipline | τεχνική | technique | "έξη" | "habitus" | Σύλλογος | Club
 10. 2
 11. 35
 12. 24
 13. Περιέχει: πίνακα, εικόνες
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει το φαινόμενο του «δρομικού κινήματος» στο πλαίσιο του σωματειακού αθλητισμού, εξετάζοντας την περίπτωση του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πάτρας, μιας κοινότητας δρομέων με πολυετή παρουσία στον χώρο του ελεύθερου τρεξίματος. Παρουσιάζεται ο σκοπός, οι δράσεις και οι ρητορικές του Συλλόγου από την ίδρυσή του έως σήμερα, καθώς και οι νοηματοδοτήσεις των δρομέων για την ενασχόληση με το ερασιτεχνικό τρέξιμο, ως ανερχόμενη αθλητική δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου. Αυτές πραγματεύονται κυρίως τη σχέση με το σώμα, τα κίνητρα δράσης, τους παράγοντες έλξης και τα συναισθήματα που αντλούν οι δρομείς από την εμπλοκή τους με το τρέξιμο και τις δραστηριότητες του Συλλόγου, καθώς και την αντίληψη για την κοινωνική προσφορά του αθλητισμού και τα αίτια της μαζικής εξάπλωσης του τρεξίματος. Στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα μέσα από τη μελέτη περίπτωσης και με ερευνητικά δεδομένα προερχόμενα από ποικίλες πηγές, η επεξεργασία των οποίων έγινε με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου. Συλλέχθηκε αρχειακό υλικό, υλικό από διαδικτυακή προέλευση, καθώς και τα δεδομένα τεσσάρων ημιδομημένων συνεντεύξεων σε δρομείς -μέλη του Συλλόγου. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2018 στην Πάτρα με στόχο να εξαχθούν συμπεράσματα για τη σημασία που αποδίδουν στο τρέξιμο οι ερωτώμενοι δρομείς. Η εργασία στηρίζεται στη θεωρία του Mauss για τις «τεχνικές» του σώματος, στην φουκωική αντίληψη για το πειθαρχημένο σώμα, αλλά και στο έργο του Bourdieu για την «έξη» και την εγχάραξή της στο σώμα, καθώς και τις θεωρίες του «πεδίου» και της «διάκρισης». Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε μια ενδυναμωμένη αθλητική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα του Συλλόγου, ο οποίος συμβάλλει με τη δραστηριότητά του στη διάδοση του ελεύθερου τρεξίματος αλλά του μαζικού αθλητισμού γενικότερα. Οι νοηματοδοτήσεις των δρομέων σε σχέση με το σώμα τους ποικίλουν ανάλογα με τον βαθμό εμπλοκής τους στο άθλημα, ενώ συγκλίνουν πάνω σε θέματα κινήτρων και συναισθημάτων.
  • The present thesis attempts to approach the phenomenon of running "boom" in the context of sport, examining the case of the Patras Health Runners Club, a community of runners that is active in the area of ​​free running for many years. It presents the purpose, the actions and the rhetorics of the Runners Club since its establishment until today, as well as the meanings of amateur running as an emerging leisure sporting activity, given by the runners. These are mainly related to the relationship with the body, the motivation for action, the factors of attraction and the emotions that runners derive from their running activity, as well as the activities of the Association, and their perception of sport’s social contribution and the causes of massive spread of running. In the present research effort, qualitative research was carried out through a case study and research data derived from a variety of sources, which was processed using the content analysis method. Relative data was collected from the Club’s files, the web, as well as from four semi-structured interviews with runners - members of the Club, chosen with purposive sampling. Interviews were held in March and April 2018 in Patras, with the aim of drawing conclusions about the importance that runners attach to running. The work is based on Mauss's theory of body "techniques", the Foucault’s concept of disciplined body, but also on Bourdieu's work on the "habitus" and its incarnation on the body, as well as the "field" and of "dinstinction". The results of the research revealed a Club with a strengthened athletic, social and cultural identity, whose activity contributes in spreading free running and mass sport in general. Runners' meanings regarding their body vary in accordance with their degree of involvement in running as they converge on issues of motivation and emotion.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.