Η έννοια του δημιουργού υπό το πρίσμα του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας σε έργα που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη (AI)

The definition of author in copyright law in works created by artificial intelligence (AI) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κεχαγιάς, Μάριος
 3. Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (ΔΟΕ)
 4. 19 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-19]
 5. Ελληνικά
 6. 49
 7. Μαρκέλλου, Μαρίνα
 8. Μαρκέλλου, Μαρίνα | Μάνθος, Απόστολος
 9. δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας | δημιουργός | τεχνητή νοημοσύνη | έργο | πνευματικά δικαιώματα | πρωτοτυπία
 10. 7
 11. 7
 12. 0
  • Το παραδοσιακό δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, έχει διαμορφωθεί με γνώμονα την προστασία του δημιουργού – ανθρώπου. Όπως προκύπτει από την θεωρία της προσωπικότητας που αναφέρει το πνευματικό έργο ως έκφανση της προσωπικότητας του δημιουργού, τη θεωρία της εργασίας που ανταμοίβει τον δημιουργό – άνθρωπο για την πνευματική εργασία του, τη θεωρία της κοινωνικής χρησιμότητας που αντιμετωπίζει το έργο της πνευματικής ιδιοκτησίας ως αποτέλεσμα πνευματικής παραγωγής που έχει ως στόχο την ωφέλεια του κοινωνικού ευ ζήν, ο άνθρωπος ως δημιουργός ήταν ανέκαθεν στον πυρήνα του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, αποτελώντας την αναπόδραστη επιλογή για την θέση του υποκειμένου της πνευματικής ιδιοκτησίας και του κτήτορα όλων των συναφών δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή. Με την γνωστή και ως τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, ο άνθρωπος εξέλιξε τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης σε βαθμό τέτοιο ώστε να γεννηθούν ερωτήματα και προκλήσεις αναφορικά με το κλασσικό μοτίβο του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας που όπως είδαμε θέλει τον δημιουργό – άνθρωπο πρωταγωνιστή. Έτσι, δημιουργήθηκαν απορίες γύρω από τη κλασσική σχέση υποκειμένου – ανθρώπου, δημιουργού και αντικειμένου – πνευματικού έργου μεταξύ των οποίων υφίσταται κατά κανόνα αιτιώδης προσωπικός σύνδεσμος. Πρέπει τα έργα που παράγονται από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα ; Κι αν ναι, ποιός θεωρείται δημιουργός αυτών των έργων και κατ' επέκταση δικαιούχος των συναφών δικαιώματων; Η δημιουργία δικαιωμάτων μέσω μιας πλασματικής ηλεκτρονικής προσωπικότητας στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης δεν φαίνεται να καλύπτει όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν, δεδομένου ότι στηρίζεται σε μια πρόχειρη διατύπωση ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι πιστό αντίγραφο του ανθρώπινου εγκεφάλου. Έτσι, φαντάζει φυσική οδός για τα δημιουργικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που δεν μπορούν να συνδεθούν με τον άνθρωπο – δημιουργό, η κοινή χρήση του public domain και η αντιμετώπιση των δημιουργιών της τεχνητής νοημοσύνης ως ελεύθερων έργων. Και επειδή η οδός του public domain φαντάζει αποθαρρυντική όσον αφορά τις επενδύσεις, προτείνεται η χορήγηση συγγενικών περιουσιακών δικαιωμάτων για τους δημιουργούς των μηχανών και για τους κατόχους των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που καθιστούν για πρώτη φορά τα έργα προσβάσιμα και γνωστά στο κοινό.
  • The traditional law of intellectual property has been formed with the protection of the creator - man in mind. As follows from the theory of personality that mentions intellectual work as an expression of the creator's personality, the theory of work that rewards the creator-man for his intellectual work, the theory of social utility that treats the work of intellectual property as the result of intellectual production aimed at the benefit of social welfare, man as creator has always been at the core of intellectual property law, constituting the inescapable choice for the position of the subject of intellectual property and the possessor of all related rights deriving from it. With the so-called fourth industrial revolution, man evolved artificial intelligence systems to such an extent that questions and challenges arose regarding the classic pattern of intellectual property law that we have seen wants the creator - the protagonist. Thus, questions were raised about the classical relationship between subject - man, creator and object - spiritual work, between which there is usually a causal personal link. Artifacts produced by artificial intelligence systems should be protected by copyright? And if so, who is considered the creator of these works and consequently the beneficiary of the related rights? The creation of rights through a fictitious electronic personality in artificial intelligence systems does not seem to cover all the issues that arise, as it is based on a rough statement that artificial intelligence is an exact copy of the human brain. Thus, it seems a natural way for the creative systems of artificial intelligence that can not be connected with the human - creator, the sharing of the public domain and the treatment of the creations of artificial intelligence as free works. And because the public domain path seems discouraging in terms of investment, it is proposed to grant related property rights to the creators of the machines and to the patent holders who make the works accessible and known to the public for the first time.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.