"Η καταχρηστικότητα ρήτρας συναλλαγματικής ισοτιμίας σε ελβετικό φράγκο στις τραπεζικές δανειακές συμβάσεις υπό το πρίσμα του εθνικού και ενωσιακού δικαίου"

"The abuse of swiss frank exchange rate clause in bank loan agreements according to national and european law" (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γρίβα, Παρασκευή
 3. Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (ΔΟΕ)
 4. 22 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-22]
 5. Ελληνικά
 6. 122
 7. Αιμιλιανίδης , Αχιλλέας
 8. Αιμιλιανίδης , Αχιλλέας | Αντωνίου , Σταυρούλα
 9. καταχρηστικότητα | ρήτρας | συναλλαγματικής | ισοτιμίας | ελβετικό | φράγκο
 10. 27
 11. 0
 12. 0
  • Τα τραπεζικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο αποτέλεσαν μία ελκυστική πρακτική για τους δανειολήπτες κυρίως στεγαστικών δανείων, ειδικότερα για την απόκτηση ή επισκευή κατοικίας , ιδίως κατά την περίοδο προ της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης , κατά τα έτη 2006-2009. Το φαινόμενο αυτό πήρε μεγάλες διαστάσεις όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.Το δάνειο περιλάμβανε, προδιατυπωμένη ρήτρα με την οποία το ύψος του χορηγούμενου κεφαλαίου προσδιοριζόταν με βάση την τιμή αγοράς του ξένου νομίσματος την ημέρα εκταμίευσης ,ενώ το ποσό των μηνιαίων δόσεων και των τόκων υπερημερίας θα υπολογιζόταν με βάση την τιμή πώλησης του ξένου νομίσματος ,την ημέρα καταβολής κάθε δόσης. Αρχικά ,οι δανειολήπτες απέβαιναν ευνοημένοι. Όμως ,η χρηματοοικονομική κρίση που ενέσκηψε στο τέλος της δεκαετίας μετέβαλε τα παραπάνω δεδομένα ,με αποτέλεσμα η επελθούσα ανατροπή της συναλλαγματικής ισοτιμίας από την μία και η μεταβολή των διατραπεζικών επιτοκίων σε ελβετικό φράγκο από την άλλη, να έχει δυσβάστακτες οικονομικές επιβαρύνσεις για τους ιδιώτες. Συνακόλουθα ,πολλοί δανειολήπτες κατέφυγαν στα εθνικά δικαστήρια με αγωγές κατά των πιστωτικών ιδρυμάτων επιδιώκοντας να αναγνωριστεί η ακυρότητα της εν λόγω συναλλαγματικής ρήτρας ως καταχρηστικής λόγω παραβίασης της αρχής της διαφάνειας εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά την κατάρτιση του όρου. Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει ως διαδικασία το ζήτημα αυτό και η διχασμένη ελληνική νομολογία σχετικά με την εγκυρότητα του ως άνω συμβατικού Γενικού Όρου Συναλλαγών (ΓΟΣ) αποτέλεσαν την αφορμή για την εκπόνηση της εν λόγω εργασίας με την έρευνα και ανάλυση των κριτηρίων που έλαβαν υπόψη τους τα ελληνικά Δικαστήρια και το ΔΕΕ για την κρίση της καταχρηστικότητάς του ή μη. Τούτο θα επιχειρηθεί με την προσέγγιση και ανάλυση του σχετικού ουσιαστικού δικαίου (εθνικού και ενωσιακού ) αλλά και παράθεση και ανάλυση της σχετικής νομολογίας (εθνικής και ΔΕΕ).
  • Swiss franc bank lending has been an attractive practice for borrowers, mainly of mortgage loan, especially for the acquisition or repair of housing, in particular during the period before the international financial crisis, in 2006-2009. This phenomenon took a large dimension not only in Greece but also in many European countries. The loan contract included a pre-printed clause in which the amount of the capital granted was determined on the basis of the purchase price of the foreign currency on the day of the disbursement, while the amount of the monthly installments and the interest on late payments would be calculated on the basis of the selling price of the foreign currency the day of each installment. Initially, borrowers were favored. However, the financial crisis that took place at the end of the decade changed the above data. As a result, the overthrow of the exchange rate on the one hand and the change in interbank rates in Swiss franc on the other hand had unbearable financial burdens for individuals. Consequently, many borrowers have appealed to the national courts by means of lawsuits against credit institutions seeking to recognize the invalidity of the exchange rate clause as abusive due to a violation of the principle of transparency. The fact that this issue is interesting and the divided Greek case law on the validity of the above-mentioned General Term has been the reason for this thesis to be carried out. This thesis will attempt to examine and analyze the criteria taken into account by Greek Courts and the European Court of Justice for the judgment of its abusive nature or not. This will be attempted through the study and analysis of the relevant substantive law (national and EU), as well as the analysis of relevant case law (national and ECJ).
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.