Η αναπαράσταση της γυναίκας-θύτη στον τύπο. Η κοινωνική και πολιτισμική κατασκευή του φύλου σε σχέση με την εγκληματικότητα.

The representation of the female offender in the press. The social and cultural construction of gender in relation to crime. (english)

 1. MSc thesis
 2. Μποζινάκη, Μαρία
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 21 March 2021 [2021-03-21]
 5. Ελληνικά
 6. 63
 7. Βαμβακάς, Βασίλειος
 8. Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος | Πολίτης, Περικλής
 9. Φύλο | Gender | κοινωνική κατασκευή | social construction | έγκλημα | crime | γυναικεία εγκληματικότητα | female criminality | αναπαραστάσεις των ΜΜΕ | media representations
 10. 34
 11. 14
 12. Περιέχει μία εικόνα
  • To φύλο αποτελεί ένα σύνολο κοινωνικών επιταγών το οποίο αλλάζει και διαμορφώνεται συνεχώς. Στη διαδικασία διαμόρφωσής του παίζουν σημαντικό ρόλο οι φορείς κοινωνικοποίησης, η καθημερινή ανθρώπινη αλληλεπίδραση αλλά και τα Μέσα μέσω των εικόνων και αναπαραστάσεων που προβάλουν. Σε αυτό το πλαίσιο, η γυναίκα ταυτίζεται κυρίως με την τρυφερότητα και την ευαισθησία. Οι εν λόγω αντιλήψεις και εικόνες για τη γυναίκα αλλά και ο κοινωνικός ιστός εν γένει διαταράσσονται όταν εκείνη διαπράττει κάποιο έγκλημα. Ως εκ τούτου, η γυναίκα εγκληματίας έρχεται αντιμέτωπη τόσο με τις συνέπειες της πράξης της όσο και με την αντίληψη ότι παραβίασε τους κοινωνικούς κανόνες του φύλου της. Ο σκοπός της εν λόγω εργασίας είναι να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η γυναίκα στα Μέσα αλλά και ο τρόπος αντιμετώπισής της όταν βρίσκεται στη θέση του θύτη. Μετά τη θεωρητική συζήτηση επί τη βάσει σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας, μελετώνται μέσω της ανάλυσης σχετικών δημοσιευμάτων εφημερίδων, δύο εγκληματικές πράξεις που συνέβησαν στη χώρα μας το 1960 και το 2020, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σε σχέση με τον τρόπο κάλυψης των εν λόγω εγκλημάτων σε συνάρτηση με το γεγονός ότι ο θύτης ήταν γυναίκα και για το εάν η προσέγγιση διαφοροποιείται σε σχέση με το παρελθόν.
  • Gender is a set of social imperatives that is constantly changing and evolving. In the process of its formation, the social institutions, the day to day human interaction but also the Media play an important role through the images and representations they project. In this context, woman is mainly identified with tenderness and sensitivity. These perceptions and images of women and the social fabric in general are disrupted when she commits a crime. As a result, the female criminal is confronted with both the consequences of her act and the perception that she has violated the social rules of her gender. The purpose of this paper is to highlight the way the woman is represented in the Media but also the way the Media deal with her when she is in the position of the offender. Following the theoretical discussion on the basis of relevant scientific literature, two criminal acts that occurred in our country in 1960 and 2020 will be studied through the analysis of relevant newspaper articles in order for conclusions to be drawn regarding the way of covering these crimes depending on the fact that the offender was a woman and whether said approach is different compared to the past.
 13. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές