Επαγγελματική δημοσιογραφία και δημοσιογραφία των πολιτών στην Huffingtonpost.gr: Μελέτη περίπτωσης.

Professional Journalism and Participatory Journalism in Huffingtonpost.gr: Case study. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μαραζώτη, Μιχαέλα Γαβριέλα
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 30 Ιουνίου 2019 [2019-06-30]
 5. Ελληνικά
 6. 107
 7. Πολίτης, Περικλής
 8. Βέγλης, Ανδρέας | Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος
 9. δημοσιογραφία πολιτών, μελέτη περίπτωσης, Huffpost, Huffpost greece
 10. 1
 11. 14
 12. 32
 13. Περιέχει πίνακες, διαγράμματα, σχήματα και εικόνες.
  • Όπως προκύπτει και από τον τίτλο της εργασίας, πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης που αφορά την Huffpost Greece η οποία αποτελεί ένα ελληνικό παράδειγμα δημοσιογραφίας των πολιτών. Αρχικά στην εργασία γίνεται μια παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης της δημοσιογραφίας και του πώς έγινε η μετάβαση από τα παραδοσιακά στα νέα μέσα ενημέρωσης. Στη συνέχεια εντοπίζονται οι διαφορές που έχουν μεταξύ τους και εν συνεχεία γίνεται αναφορά στη δημοσιογραφία των πολιτών και την περίπτωση της Huffington Post, της Huffpost Greece καθώς και άλλων ιστοσελίδων οι οποίες χρησιμοποιούν επίσης την δημοσιογραφία των πολιτών. Ακολουθούν τα ερευνητικά ερωτήματα και η μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιήθηκε στην μελέτη αυτή (ποιοτική και ποσοτική ανάλυση). Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα με σχήματα, φωτογραφίες και γραφήματα και η ανάλυση των δεδομένων τα οποία συλλέχθηκαν το προκαθορισμένο διάστημα. Έπειτα ακολουθεί μια ανάλυση του ερωτηματολογίου το οποίο διαμοιράστηκε κατά την διάρκεια της έρευνας και τέλος σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα στα οποία οδηγήθηκε η εργασία. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα και ένα παράρτημα στο οποίο υπάρχει ένας ενδεικτικός αριθμός από τα άρθρα τα οποία μελετήθηκαν στην έρευνα καθώς επίσης και αυτούσιο το ερωτηματολόγιο το οποίο απαντήθηκε από ένα τυχαίο δείγμα 201 ανθρώπων.
  • As we can see from the title of the thesis, this is a case study for Huffpost Greece, which is an example of participatory journalism in Greece. Initially, there is a reference in the thesis to the evolution of journalism over time and how the transition from traditional to new media has taken place. After that the differences between them are identified, and then a reference is made to citizens' journalism, the case of Huffington Post, the case of Huffpost Greece and other websites that make use of participatory journalism too. Afterwards, the research questions and the methodology used in this study are presented, where the qualitative and quantitative analysis were used. In the next chapter, the results of the case study are presented in form, photographs and graphs, and also the analysis of the data collected in the predefined interval is presented too. Then a much smaller analysis of the questionnaire that was shared during the research follows and finally a separate chapter presents the conclusions that thesis was led to. Finally, proposals for future research are presented and in the end of the thesis there is an annex in which there is an indicative number of the articles studied in this case study as well as the questionnaire which was answered by a random sample of 201 people.
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα