Πολιτιστική Διπλωματία και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Η περίπτωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Cultural Diplomacy and Social Media: The case of the Greek Ministry of Foreign Affairs (english)

 1. MSc thesis
 2. Μάγειρα, Ασπασία
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 18 July 2020 [2020-07-18]
 5. Ελληνικά
 6. 65
 7. Πολίτης, Περικλής
 8. Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος | Πασχαλίδης, Γρηγόρης
 9. Δημόσια διπλωματία | Νέα δημόσια διπλωματία | Μέσα κοινωνικής δικτύωσης | Ψηφιακή διπλωματία
 10. 9
 11. 27
 12. Εικόνες
  • Η εφαρμογή μίας επιτυχημένης στρατηγικής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της εικόνας ενός κράτους και στη δημιουργία ισχυρών σχέσεων με άλλα κράτη. Η παρούσα εργασία διερευνά τη συμβολή του facebook στην εξωτερική πολιτιστική πολιτική της Ελλάδας, ως εργαλείο πολιτιστικής διπλωματίας, λαμβάνοντας υπόψη ως υπόθεση το γεγονός ότι το facebook είναι ένα εργαλείο δημόσιας διπλωματίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οικοδόμηση σχέσεων, όχι μόνο μεταξύ των κρατών αλλά και μεταξύ των λαών. Από την ανάλυση των αναρτήσεων του facebook διαπιστώθηκε ότι η αξιοποίηση του εν λόγω μέσου πραγματοποιείται για την προβολή και διάδοση των μηνυμάτων του φορέα προς το κοινό, και όχι για την ενθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού και την ανάπτυξη διαλόγου με τους φορείς της διπλωματίας, γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλλει στην οικοδόμηση πιο σταθερών σχέσεων. Περαιτέρω μελέτη της διάχυσης των μηνυμάτων στο εγχώριο και διεθνές κοινό και της διεύρυνσης της παρουσίας του υπουργείου κρίνεται αναγκαία και θα συμβάλλει στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη συνεισφορά και την επίδραση του facebook στην άσκηση της νέας δημόσιας διπλωματίας.
  • Implementing a successful social media strategy can help improve the image of a state and build strong relationships with other states. This paper explores facebook's contribution to Greece's foreign cultural policy as a tool of cultural diplomacy, taking into account the fact that facebook is a tool of public diplomacy that can be used to build relationships, not only between states but also between peoples. From the analysis of the facebook posts, it was found that the use of this medium is for the promotion and dissemination of the agency's messages to the public, and not to encourage public participation and the development of dialogue with diplomats, which could help build more stable relationships. Further study of the dissemination of messages to domestic and international audiences and the expansion of the ministry's presence is deemed necessary and will help draw conclusions about the contribution and impact of facebook on the exercise of cultural diplomacy.
 13. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές