Ανάλυση και Πρόβλεψη στο τομέα των αναψυκτικών. Η μελέτη των Three Cents

Beverage Market Analysis and Forecast. The case of Three Cents (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τζιώρα, Αικατερίνη
 3. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)
 4. 17 Ιουλίου 2021 [2021-07-17]
 5. Αγγλικά
 6. 59
 7. Θωμαίδης, Νικόλαος
 8. Θωμαίδης, Νικόλαος | Διαμαντίδης, Αλέξανδρος
 9. REGRESSION ANALYSIS | ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ | EWMA | EWMA | FORECASTING THEORY | ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ | REASEARCH TOOLS | ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ | DESCRIPTIVE STATISICS | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | MAPE | ΜΕΣΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΑΘΟΣ
 10. 10
 11. 16
 12. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στη διερεύνηση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των προτιμήσεων και των τύπων κατανάλωσης ποτών σε χώρες και τύπους προϊόντων. Σκοπός του είναι να περιγράψει αυτές τις μεθόδους και επίσης να εξετάσει και να καθορίσει τις μεταβλητές που είναι απαραίτητες για να γνωρίζουν τα στελέχη προκειμένου να λειτουργούν καλύτερα στην αγορά των ποτών. Με άλλα λόγια, στόχος του είναι να προσδιορίσει το είδος των ποτών που αγοράζουν οι καταναλωτές κατά τη διάρκεια του έτους, να βοηθήσει την εταιρεία να αυξήσει το επίπεδο αναγνώρισης της επωνυμίας των καταναλωτών για την εταιρεία και τα προϊόντα τους και τέλος να αναπτύξει ένα εργαλείο πρόβλεψης με εφαρμογή στη διαχείριση πωλήσεων. Επιπλέον, είναι προς το συμφέρον των Three Cents να αναλύσουν τα δεδομένα που συλλέγονται και να παρέχουν πληροφορίες που όχι μόνο θα αυξήσουν το επίπεδο αναγνώρισης της μάρκας, αλλά θα αυξήσουν ακούσια την κερδοφορία της εταιρείας τους. Η παρούσα διπλωματική εργασία βασίστηκε σε μια ποσοτική ανάλυση του συνόλου δεδομένων, η οποία παρέχεται από τα Three Cents και τις μηνιαίες πωληθείς ποσότητες στο τέλος του μήνα τα τελευταία 4 χρόνια (2017-2020). Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής εργασίας αφορούσε δείγμα 28 χωρών και 10 προϊόντων. Για τον έλεγχο των περιπτώσεων, χρησιμοποιήθηκαν περιγραφικές στατιστικές αλλά κυρίως παλινδρόμηση και μοντέλο Ewma. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Excel-2016 και τις επιμέρους λειτουργίες της. Χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονες τεχνικές ανάλυσης χρονικών σειρών και στατιστικά μοντέλα, στυλιζαρίσαμε χαρακτηριστικά των δεδομένων που εξετάστηκαν (τάσεις, κυκλικότητες κ.λπ.) Επιπλέον, εφαρμόστηκαν γραφικές μέθοδοι και συγκεκριμένα καταρτίστηκαν διαγράμματα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων ή της έρευνας. Στη δευτερογενή έρευνα, τα δεδομένα αντλούνται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία. άρθρα και ιστοσελίδες και δίνεται έμφαση στη σημασία ενός αποτελεσματικού εργαλείου πρόβλεψης.
  • This thesis aims to investigate the methods utilized to determine preferences and consumption patterns of beverage drinks across countries and types of products. Its purpose is to describe those methods and also to examine and define those variables that are necessary for executives to know in order to operate better in the market of Beverages. In other words, its aims to identify the type of beverages that consumers purchase during the year, to assist the company increase the level of consumer’s brand identification for their company and products and finally to develop a forecasting tool with application to sales management. In addition, it is in the interest of Three Cents to analyze the data collected and provide information that will not only increase the level of brand identification, but inadvertently increase the profitability of their company. This thesis was based on a quantitative analysis of data set which was provided by the Three Cents and constituent end-of month monthly sold quantities of the last 4 years (2017-2020). The survey conducted as part of this Thesis was addresses in a sample of 28 countries and 10 products. For the control of the cases, were used descriptive statistics but mainly regression and Ewma model. The interpretation of the results was performed utilizing the application Excel-2016 application and its individual functions. Using state of the art time series analysis techniques and statistical models, we stylized features of the examined data (trends, cyclicalities, etc.) Furthermore, graphical methods were applied and in particular charts were constructed to present the results or the survey. In secondary research, data is drawn from existing bibliography. articles and websites and emphasis is placed of the importance of an effective forecasting tool.
 13. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές