Γνώσεις και στάσεις νέων 18-30 και γονέων για την πρόληψη του ιού των θηλωμάτων HPV

 1. MSc thesis
 2. ΔΑΦΝΗ-ΕΛΠΙΔΑ ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 1 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 62
 7. ΝΙΚΗΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ιός HPV, γνώσεις, στάσεις, ενημέρωση, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
 9. Δ.Μ.Υ
 10. 7
 11. 2
 12. 18
  • Η παρούσα έρευνα εστίασε στη μελέτη των γνώσεων και των στάσεων των νέων ηλικίας 18-
   30 ετών και των γονέων σχετικά με την πρόληψη του ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV). Ο ιός
   HPV αποτελεί μια ομάδα σεξουαλικά μεταδιδόμενων ιών που επηρεάζουν διάφορα μέρη του
   σώματος, με πάνω από 100 τύπους γνωστούς και τουλάχιστον 200 τύπους αναφερόμενους στη
   βιβλιογραφία. Για τη συλλογή των δεδομένων, η έρευνα χρησιμοποίησε ένα ερωτηματολόγιο
   σχετικά με τις πηγές πληροφόρησης, τις γνώσεις και τις στάσεις των συμμετεχόντων
   αναφορικά με τον ιό HPV και το αντίστοιχο εμβόλιο. Οι υποθέσεις που τέθηκαν στην έρευνα
   περιλάμβαναν το ότι 1) οι γυναίκες θα είχαν περισσότερες γνώσεις για τον ιό HPV από τους
   άνδρες, ότι 2) η οικογενειακή κατάσταση θα επηρέαζε τις γνώσεις και τις στάσεις των
   συμμετεχόντων, ότι 3) το εκπαιδευτικό επίπεδο θα συσχετίζονταν με τις γνώσεις και τις
   στάσεις, και ότι 4) οι γνώσεις θα συνδέονταν με τις στάσεις. Το δείγμα της έρευνας
   περιελάμβανε 120 άτομα, από τα οποία 36 ήταν άνδρες, 66 γυναίκες και 3 άτομα με μη δυαδική
   ταυτότητα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η έλλειψη ενημέρωσης, οι προκαταλήψεις, οι
   πολιτισμικές παραδόσεις, οι προσωπικές πεποιθήσεις, οι ανησυχίες για την ασφάλεια και την
   αποτελεσματικότητα των εμβολίων, καθώς και η πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και την
   οικονομική προσβασιμότητα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την
   απόφαση να εμβολιαστούν κατά του ιού HPV. Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα και τις
   προηγούμενες παρατηρήσεις, προτείνονται πολλές νέες ερευνητικές κατευθύνσεις, όπως 1) η
   εξέταση των παραγόντων ευαισθητοποίησης, 2) η ανάλυση των επιπτώσεων της έλλειψης
   ενημέρωσης, 3) η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προληπτικών μέτρων και 4) η
   μελέτη των κοινωνικών παραγόντων.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές