Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΦΥ)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 108
 7. Ιωάννης Πατέρας
 8. Σκαπινάκης Πέτρος | Ιωάννης Πατέρας | Γεώργιος Ματαλλιωτάκης
 9. τηλειατρική, πρωτοβαθμια φροντίδα υγειας(ΠΦΥ), υιοθέτηση, πολίτες, εργαζόμενοι στον τομέα υγείας
 10. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. ΙΔΙΟΤΥΠΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
 11. 2
 12. 11
 13. 185
 14. Ερωτηματολόγιο επαγγελματιών υγείας, ερωτηματολόγιο ληπτών υγείας, πίνακες ερωτηματολογίων.
 15. Hellenic Open University. Υπηρεσίες Υγείας. Συστήματα και Πολίτες. Παύλος Σαράφης, Παναγιώτης Μπαμίδης
  • Εισαγωγή: Η τηλειατρική αποτελεί μια καινοτόμα προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών υγείας, ειδικότερα στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Συνδέεται με σημαντικά πλεονεκτήματα συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης πρόσβασης των πολιτών απομακρυσμένων, νησιωτικών περιοχών, αλλά και των πολιτών που αντιμετωπίζουν οικονομικά εμπόδια πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, της μείωσης των δαπανών υγείας, της εξάλειψης της ανάγκης μετακίνησης για μετάβαση σε κάποιο πάροχο υγείας, της βελτίωσης της εκπαίδεθσης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και την αυξημένη ικανοποίηση των ασθενών.

   Σκοπός: Σκοπός της οαρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της αξιοποίησης των εφαρμογών της τηλειατρικής σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη Λέρο. Σε αυτή την  κατεύθυνση, δευτερεύοντες στόχοι ήταν η διερεύνηση των στάσεων και γνώσεων του υγειονομικού προσωπικού, που απασχολείται στο Κρατικό Θεραπευτήριο Γ.Ν. Κ.Υ. Λέρου για την τηλειατρική, αλλά και της προθεσής των κατοίκων του νησιού να χρησιμοποιήσουν κάποιο συστημα τηλειατρικής.

   Υλικό και μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ποσοτική, συγχρονική μελέτη με διανομή ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Η μέθοδος δειγαματοληψίας ήταν ευκολίας.

   Αποτελέσματα: Εκ των 89 υγειονομικών, το 58% ήταν 41-50 ετών ή >51 ετών, γυναίκες (87%), έγγαμοι ή σε συμβίωση (58%), με παιδιά (60%) και δεν μένουν μόνοι (82%). Επίσης, η πλειοψηφία των αποκρινόμενων διέθεταν ανώτατη εκπαίδευση (62%), ήταν νοσηλευτές (45%) και είχαν προυπηρεσία μεγαλύτερη των 26 ετών (30%). Εκ των 73 πολιτών, η πλειοψηφία ήταν >51 ετών (32%), γυναίκες (81%),έγγαμοι ή σε συμβίωση (53%), με παιδιά (60%) και δεν διέμεναν μόνοι (74%).Επίσης, η πλειοψηφία των αποκρινόμενων ανέφεραν ανώτατη εκπαίδευση (59%), μηνιαίο εισόδημα 1.001-1500 ευρώ (41%), ενώ ταυτόχρονα γνώριζαν τον όρο της τηλειατρικής (74%), αλλά δεν διέθεταν προηγούμενη εμπειρία με κάποιο πρόγραμμα τηλειατρικής (80%). Η πρόθεση υιοθέτησης της τηλειατρικής ήταν υψηλή και για τις δύο ομάδες. Για τους πολίτες, οι προσδιοριστικοί παράγοντες της πρόθεσης υιοθέτησης της τηλειατρικής περιλαμβάνουν το ανδρικό φύλο, τη μεγαλύτερη ηλικία, την ύπαρξη παιδιών, το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και εισόδημα, από κοινού με την προηγούμενη εμπειρία με κάποια αντίστοιχη εφαρμογή.

   Συμπεράσματα: Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τον εντοπισμό των εμποδίων ευρύτερης υιοθέτησης της τηλειατρικής σε απομακρυσμένες περιοχες.


  • Introduction: Telemedicine is an innonative approach to healthcare delivery, particularly in the context of Primary Health Care (PHC). It is associated with significant advantages including facilitating access for citizens in remote, island areas, as well as citizens facing economic barriers to accessing healthcare services, reducing healthcare costs, eliminating the need to travel to a healthcare provider, improving the training of healthcare personnel and increasing patient satisfaction.

   Aim: The aim of the present study was to investigate the utilization of telemedicine applications in Primary Health Care facilities in Leros. In this direction. secondary objectives were to investigate the attitudes and knowledge of the health care staff employed at the State Hospital of Leros, about telemedicine, and the intention of the island's residents to use a telemedicine system. 

   Material and method: A quantitative, cross-sectional study was carried out. The sampling method was convenience sampling.

   Results: Of the 89 healthcare proffesionals, 58% were 41-50 years old or >51 years old, female (87%), married or cohabiting (58%), with children (60%), and not living alone (82%). Furthermore, the majority of respondents had higher education (62%), were nurses (45%), and had more than 26 years of experience (30%). Of the 73 citizens, the majority were >51 years old (32%), female (81%), married or cohabiting (53%), with ch;ildren (60%) and not living alone (74%). Also, the majority of respondents reported higher education (59%), a monthly income of 1,001-1500 euros (41%),while they were familiar with the term telemedicine (74%), but had no previous experience with a telemedicine program (80%). The intention to adopt telemedicine was high for both groups. For civilians, determinants of intention to adopt telemedicine included male gender, older age, having children, higher education level and income, along with previous experience with a similar application.

   Conclusions: Further research is needed to identify barriers to wider adoption of telemedicine in remote areas.

 16. Hellenic Open University
 17. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.