Διερεύνηση πληροφοριακής συμπεριφοράς ιατρών χειρουργών και της αντίληψής τους για την διασφάλιση της ποιότητας της ιατρικής πληροφορίας στο Ελληνικό διαδίκτυο

 1. MSc thesis
 2. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΙΚΟΥΛΗΣ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 16 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 121
 7. ΚΩΣΤΑΓΙΟΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
 8. ΚΩΣΤΑΓΙΟΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΛΑΤΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 9. ψηφιακή υγειονομική παιδεία, χειρούργοι ιατροί, διαδίκτυο, πρόσβαση σε πληροφορίες,βάσεις δεδομένων; συμπεριφορά αναζήτησης πληροφοριών, ιατρικές πληροφορίες, ιατρική βιβλιογραφία, εργαλεία αναζήτησης
 10. Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 11. 2
 12. 6
 13. 36
  • Η ψηφιακή εκπαίδευση στον τομέα της υγείας είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της δημόσιας υγείας και τη διαμόρφωση της υγειονομικής συμπεριφοράς. Η πανδημία Covid-19 ανέδειξε τον επείγοντα χαρακτήρα της εξέλιξης της ψηφιακής εκπαίδευσης στον τομέα της υγείας, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της διάδοσης πληροφοριών και των κατευθυντήριων γραμμών για την υγειονομική περίθαλψη.Η παρούσα μελέτη διερευνά τις ψηφιακές προτιμήσεις και τη συμπεριφορά αναζήτησης πληροφοριών των χειρουργικών ιατρών στην Ελλάδα μέσω έρευνας ερωτηματολογίου. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή τους συμπεριφορά, τις ψηφιακές προτιμήσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά την πρόσβαση σε ιατρικές πληροφορίες από το διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη βελτίωσης της εκπαίδευσης σε θέματα ψηφιακής υγείας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας για την ενίσχυση της φροντίδας των ασθενών και τη γεφύρωση των υφιστάμενων κενών στο σημερινό ψηφιακό τοπίο. Με την αντιμετώπιση αυτών των πτυχών, οι μελλοντικές μελέτες μπορούν να συμβάλουν περαιτέρω στην καινοτομία και την πρόοδο της ψηφιακής εκπαίδευσης στον τομέα της υγείας

  • Digital health education is critical for advancing public health and shaping health behavior. The Covid-19 pandemic has highlighted the urgency of evolving digital health education to meet the demands of information dissemination and healthcare guidelines. This study explores the digital preferences and information-seeking behavior of surgical doctors in Greece through a questionnaire survey. The findings reveal valuable insights into their online behavior, digital preferences, and the challenges they face when accessing medical information from the internet. These results underscore the need for improving digital health education among healthcare professionals to enhance patient care and bridge the existing gaps in the current digital landscape. By addressing these aspects, future studies can further contribute to the innovation and advancement of digital health education in the healthcare field

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές