Το φαινόμενο της ηθικής εργασιακής παρενόχλησης (mobbing) και η επίδρασή του στην ποιότητα ζωής των επαγγελματιών υγείας: Μελέτη περίπτωσης Δευτεροβάθμιου Νοσοκομείου

The phenomenon of mobbing and its effect on the quality of life of health professionals: A case study of a Secondary Hospital (english)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΜΩΡΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 25 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 58
 7. Ιωάννα Παπαθανασίου
 8. Ιωάννα Παπαθανασίου | Θεοδωράτου Μαρία
 9. Ηθική παρενόχληση, mobbing, Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, ποιότητα ζωής, επαγγελματίες υγείας, συσχέτιση
 10. ΔΜΥ61 Κοινωνική και ψυχολογική προσέγγιση της υγείας και των υπηρεσιών υγειας.
 11. 3
 12. 20
 13. 37
 14. Π΄ίνακες συμπεριλαμβάνονται
 15. Διερεύνηση του συνδρόμου Mobbing και ο ρόλος της επικοινωνίας στους Επαγγελματίες Υγείας (Ιατρούς και Νοσηλευτές)στο χώρο ενός δημοσίου νοσοκομείου. Κατσιλάκη Ε (2017)
  • Στην παρούσα εργασία εξετάζεται το φαινόμενο της ηθικής εργασιακής παρενόχλησης, αναφορικά με την επίδρασή του στην ποιότητα ζωής των επαγγελματιων υγείας. Η έρευνα διεξήχθη στο Γ.Ν Σύρου, με σκοπό να τεκμηριώσει τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της ηθικής παρενόχλησης και τισ επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των επαγγελματιών υγείας του του Γ.Ν.Σύρου απο την δική τους οπτική γωνία. Διανεμήθηκαν δύο σταθμισμένα ερωτηματολόγια Negative Acts Questionaire -Revised (NAQ-R) και Work- Related Quality of Life (WRQoL) και στατιστική ανάλυση με το πρόγραμμα SPSS. Το δείγμα ήταν ικανοποιητικό ως προς τα χαρακτηριστικά και την ποσότητά του (70%των εργαζομένων) με πλειοψηφία γυναικών (75,4%). Ο μέσος όρος του δείγματος στη συγκεντρωτική κλίμακα μετρήσεων του φαινομένου mobbing ήταν 35,9 με τον σωματικό εκφοβισμό να έχει την χαμηλότερη τιμή. Σημαντικές διαφορές προέκυψαν μεταξύ ΔΕ και ΤΕ εκπαίδευσης τόσο για την υποκλίμακα του προσωπικού εκφοβισμού όσο και του εργασιακού εκφοβισμού.Αναφορικά με την αξιολόγηση τησ εργασιακής ποιότητας ζωής το 79,9% συγκεντρώθηκε σχεδόν ισόποσα στην χαμηλή (71-39,7%) και στην υψηλή κατηγορία (72-40,2%). Οι ομάδες της μεταβλητής "ειδικότητα" διαφοροποιούνται σημαντικά σε τρείς υποκλίμακες (γενική ευημερία, διασυνδεση,εργασίας -σπιτιού και εργασιακές συνθήκες). Τέλος  αρνητικές  συσχετίσεις βρέθηκαν μεταξύ όλων των υποκλιμάκων των ερωτηματολογίων. Γίνεται φανερό ότι  το προσωπικό βιώνει παρενόχληση αν και όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όπως καταγράφεται σε έρευνες σε άλλα νοσοκομεία. Ωστόσο υπάρχει αρκετή συσχέτιση ανάμεσα στην ηθική παρενόχληση και την επαγγελματική και προσωπική ποιότητα ζωής των εργαζομένων, στην αποδοτικότητά τους και την ψυχική τους υγεία ώστε να χρεαίζεται επαγρύπνηση και αντιμετώπιση.

  • In this research , the phenomen of mobbing is examined in relation to its impact on the quality of life of health professionals. For the research the Syros General Hospital was chosen as a secondary hospital case study.The purpose of the research is to document thequantitive and the qualitive characteristics of mobbing and its effects on the quality of life of the health staff of the G.H.S fro their perspective. A questionnaire  containing the two weighted Negative-Acts Questionnaire-Revised (NAQ-R) and Work-related Quality of Life (WRQoL) questionnaires was distributed , while its statistical anaysis was done with the SPSS program.The sample was satifactory in terms of its characteristics and quantity (70% of employees). It was characteristic that tha majority were women (135, 75,4%).The sample mean on the aggregate mobbing scale was 35,9 (SD 11.4),with physical bullying having the lowest mean, 1.44 (SD 0.50). Significant differences emerged between Secondary and Technical Education for both the 'personal bullying " and 'work bullying 'subscales.Regarding the evaluation of the working quality of life ,79.9% of the sample was concentrated almost equally in the 'low'(71,39.7%) and the 'high category' (72,40.2%). In addition, the groups of the variable "specialty" werw found to differ significantly in three subscales (general well-being, work-home connection and working condiions.Finally negative correlations werw found between all subscales of the two questionnaires. It becomes clear that the staff experiences mobbing, although not to such as a great extent as recorded in researches in other hospitals. However, there is enogh of a correlation between moral harassment and employees professional and personal quality of life, productivity and mental health that it warrants vigilance and action.

 16. Hellenic Open University
 17. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές