«Διερεύνηση των ενδοομαδικών συγκρούσεων σε νοσηλευτικό προσωπικό και συσχέτιση με ανεπιθύμητα κλινικά συμβάντα.»

 1. MSc thesis
 2. ΑΡΕΤΗ ΧΑΡΑΚΟΠΙΔΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 20 May 2023
 5. Ελληνικά
 6. 78
 7. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. Ενδοομαδικές Συγκρούσεις | Ανεπιθύμητα κλινικά συμβ΄άντα | Υγειονομική Περίθαλψη | Ασφάλεια Ασθενών
 9. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 10. 2
 11. 9
 12. 61
  • Εισαγωγή: Τα τελευταία έτη έχει παρατηρηθεί αύξηση του αριθμού συγκρούσεων μεταξύ των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται στο ίδιο περιβάλλον ή στην ίδια ομάδα (ενδοομαδικές συγκρούσεις). Αυτές οι συγκρούσεις μπορεί να προκύπτουν είτε από τα χαρακτηριστικά και τη φύση της εργασίας τους είτε από την προσωπικότητα τους και προσωπικές διαφορές. Επιπλέον, σημαντική παράμετρος της υγειονομικής περίθαλψης αποτελεί η εμφάνιση ανεπιθύμητων κλινικών συμβάντων στους ασθενείς. Από τη βιβλιογραφία έχουν προκύψει κάποια αποτελέσματα που αναφέρουν πως οι αυξημένες ενδοομαδικές συγκρούσεις μπορεί να συνδέονται με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων κλινικών συμβάντων στους ασθενείς. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η διερεύνηση των παραπάνω στο νοσηλευτικό προσωπικό στο Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός. Μεθοδολογία: Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε περιγραφική συγχρονική έρευνα σε δείγμα 81 νοσηλευτών/ τριών από το Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με χρήση των κλιμάκων Intragroup Conflict Scale και Adverse patient events scale. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με χρήση του προγράμματος SPSS. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman, ο μη παραμετρικός έλεγχος του Friedman και η εφαρμογή ιεραρχικών μοντέλων, πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως περίπου 1 στους 4 νοσηλευτές βιώνει ενδοομαδικές συγκρούσεις σε αρκετό ή πολύ μεγάλο βαθμό. Σε ισοδύναμο βαθμό οι νοσηλευτές/-τριες ανέφεραν πως οι ενδοομαδικές συγκρούσεις εμφανίζονται σε αρκετό ή πολύ μεγάλο βαθμό με τη μορφή θυμού μεταξύ των συναδέλφων (28,8%), προσωπικών προστριβών προστριβές μεταξύ των συναδέλφων κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων (23,8%) και ύπαρξης εντάσεως μεταξύ των συναδέλφων κατά τη διάρκεια λήψης αποφάσεων (24,7%). Συνολικά, προέκυψε πως το 96,3% των νοσηλευτών/ τριών ανέφερε τουλάχιστον ένα ανεπιθύμητο κλινικό συμβάν το τελευταίο ένα έτος. Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν πως υπάρχει στατιστικά σημαντική και θετική σχέση μεταξύ της συχνότητας εμφάνισης ενδοομαδικών συγκρούσεων και της συχνότητας εμφάνισης ανεπιθύμητων κλινικών συμβάντων. Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της μελέτης επιβεβαιώνουν τον αντίκτυπο των ενδοομαδικών συγκρούσεων στην αύξηση της συχνότητας των αναφερόμενων ανεπιθύμητων κλινικών συμβάντων ασθενών. Είναι ζωτικής σημασίας οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι των νοσηλευτών/ τριών να υποστηρίζουν τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος μέσω της δημιουργίας μιας κουλτούρας που εκτιμά την ομαδική εργασία και τις σχέσεις συνεργασίας και μειώνει τις συγκρούσεις.
  • Introduction: In recent years there has been an increase in the number of conflicts between health professionals working in the same environment or in the same group (intra-group conflicts). These conflicts may arise either from the characteristics and nature of their work or from their personalities and personal differences. In addition, an important aspect of healthcare is the occurrence of adverse clinical events in patients. Some results have emerged from the literature that indicate that increased intragroup conflicts may be associated with an increased incidence of adverse clinical events in patients. Aim: The purpose of this research study is to investigate the above in the nursing staff at Andreas Syggros Hospital Methodology: For this purpose, a descriptive cross-sectional survey was carried out on a sample of 81 nurses from the Andreas Syggros Hospital. The data was collected using the Intragroup Conflict Scale and Adverse patient events scale. Data analysis was done using the SPSS program. Spearman's correlation coefficient, Friedman's non-parametric test and the application of hierarchical models, multiple linear regression were used for the analysis Results: The results of the survey showed that approximately 1 in 4 nurses experience intra-group conflicts to a sufficient or very large extent. To an equal extent, the nurses reported that intra-group conflicts occur to a sufficient or very large extent in the form of anger between colleagues (28.8%), personal conflicts and conflicts between colleagues during the decision-making process (23.8%) and the existence of tension between colleagues during decision-making (24.7%). Overall, it emerged that 96.3% of the nurses/three reported at least one adverse clinical event in the last one year. The findings of the study showed that there is a statistically significant and positive relationship between the incidence of intra-group conflicts and the incidence of adverse clinical events. Conclusions: Study findings confirm the impact of intragroup conflict in increasing the frequency of patient-reported adverse clinical events. It is vital that nurse managers and supervisors support improving the work environment by creating a culture that values teamwork and collaborative relationships and reduces conflict.
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές