ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

WORK EXHAUST DURING THE PANDEMIC PERIOD IN THE HOSPITALS OF PATRAS (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΙΑΜΟΥΝΙ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 11 January 2024
 5. Ελληνικά
 6. 58
 7. ΓΚΟΡΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 8. επαγγελματική εξουθένωση, νοσοκομείο, αποπροσωποποίηση, προσωπικά επιτεύγματα, εξάντληση
 9. μεταπτυχιακη εργασια
 10. 1
 11. 16
  • Εισαγωγή: Η διαχείριση της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι σημαντική για τη διατήρηση της ευεξίας και της αποδοτικότητας. Αυτή περιλαμβάνει την υιοθέτηση μέτρων αυτοφροντίδας, όπως η υγιεινή διατροφή, η άσκηση, ο ύπνος και η ανάπαυση, καθώς και την αναζήτηση υποστήριξης από συνεργάτες, επαγγελματικούς συμβούλους ή ψυχολόγους. Επιπλέον, η επιδίωξη ισορροπίας μεταξύ της εργασίας και της προσωπικής ζωής είναι σημαντική για την πρόληψη της εξάντλησης.

   Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του επιπέδου επαγγελματικής εξουθένωσης σε νοσηλευτές σε δημόσια νοσοκομεία της Πάτρας.

   Μεθοδολογία: Για την υλοποίηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο με βάση την κλίμακα επαγγελματικής εξουθένωσης Maslach σε δυο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας και της τοπικές μονάδες υγείας σε δείγμα 120 νοσηλευτών.

   Συμπεράσματα: Οι επιπτώσεις της επαγγελματικής εξάντλησης στο προσωπικό των νοσοκομείων μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας, την ασφάλεια των ασθενών, την ικανοποίηση των ανθρώπων που εργάζονται και την αποχή από την εργασία. Επίσης, η επαγγελματική εξάντληση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης λαθών και παραλείψεων στη φροντίδα των ασθενών. Η επαγγελματική εξουθένωση στα νοσοκομεία έχει επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων και πιέσεων που αντιμετωπίζει το υγειονομικό προσωπικό. Οι νοσοκομειακοί εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν αυξημένο άγχος, κόπωση και στρες, και απαιτείται η λήψη μέτρων για την προστασία της ψυχολογικής και σωματικής τους υγείας.

  • Introduction: Managing professional burnout is crucial for maintaining well-being and productivity. This includes adopting self-care measures such as healthy eating, exercise, sleep, and relaxation, as well as seeking support from colleagues, professional counselors, or psychologists. Additionally, striving for a work-life balance is important for preventing exhaustion.

   Objective: The purpose of this study is to investigate the level of professional burnout among healthcare professionals in two major hospitals in Patras, Greece, and local health units using a structured questionnaire based on the Maslach Burnout Inventory Scale, administered to a sample of 120 nurses.

   Methodology: A structured questionnaire based on the Maslach Burnout Inventory Scale was used to assess professional burnout in a sample of 120 nurses working in two major hospitals in Patras and local health units.

   Conclusions: The consequences of professional burnout on hospital staff can have negative effects on the quality of care provided, patient safety, job satisfaction, and work absenteeism. Moreover, professional burnout can increase the risk of errors and omissions in patient care. The professional burnout in hospitals has worsened during the COVID-19 pandemic due to increased demands and pressures faced by healthcare personnel. Hospital employees experience heightened anxiety, fatigue, and stress, requiring measures to protect their psychological and physical health.

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές