«Χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας: η επίδραση της πανδημίας του COVID-19»

Financial analysis of enterprises in the private health services sector : the impact of the pandemic Covid-19 (english)

 1. MSc thesis
 2. ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 17 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 70
 7. ΡΟΥΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 8. Οικονομικές καταστάσεις, χρηματοοικονομική ανάλυση, αριθμοδείκτες, ιδιωτικός τομέας παροχής υπηρεσιών υγείας
 9. Οικονομική και Χρηματοδοτική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας / ΔΜΥ60 17/09/2023
 10. 8
 11. 46
 12. Περιλαμβάνε: Πίνακες, Διαγράμματα
 13. Θέματα Οικονομικής και Χρηματοδοτικής Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας / Οικονομική και Χρηματοδοτική Διοίκηση/Διαχείριση Νοσοκομείων
  • Ο ιδιωτικός τομέας παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα αποτελεί έναν σχετικά καινούριο και με ευοίωνες προοπτικές κλάδο, εφόσον μέχρι πρόσφατα ο κλάδος παροχής υπηρεσιών υγείας κυριαρχούνταν από οργανισμούς δημόσιου τομέα. Σκοπός της παρούσας μελέτης συνιστά η χρηματοοικονομική ανάλυσή του κατά την τελευταία δεκαετία και συγκεκριμένα κατά την περίοδο 2012 – 2021. Η επίτευξη του στόχου αυτού επιδιώκεται με χρήση της μεθοδολογία της μελέτης περίπτωσης. Η εταιρία που επιλέχθηκε είναι αυτή του Ιατρικού Αθηνών Α.Ε., η οποία εξαιτίας της ηλικίας της, του μεγέθους της και του γεγονότος ότι είναι εισηγμένη στη χρηματιστηριακή αγορά θεωρήθηκε ότι μπορεί να εκπροσωπήσει αποτελεσματικά το σύνολο του κλάδου. Η ανάλυση υλοποιήθηκε με τον υπολογισμό αριθμοδεικτών ρευστότητας, δραστηριότητας, κερδοφορίας και αγοράς και κατέδειξε πέντε βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, η κερδοφορία και η ρευστότητα κατέρρευσαν το 2013, αλλά στη συνέχεια επανήλθαν στα πρότερα αποδεκτά επίπεδα. Ωστόσο, εντοπίζονται περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης του τρέχοντος επιπέδου του μικτού περιθωρίου. Δεύτερον, η αποτελεσματικότητα της δραστηριότητας επιδεινώθηκε σημαντικά την ίδια χρονιά, αλλά η εταιρία στη συνέχεια κατάφερε να μειώσει την περίοδο είσπραξης απαιτήσεων και να αυξήσει την περίοδο εξόφλησης υποχρεώσεων τονώνοντας με αυτόν τον τρόπο και τη ρευστότητά της. Τρίτον, υπήρξε μία σημαντική αύξηση των υποχρεώσεών της από το 2013 ως το 2016, οι οποίες φαίνεται να εξυπηρετούνται στη συνέχεια αποτελεσματικά. Τέταρτον, υπάρχουν ενδείξεις αναδιάρθρωσης της τιμολογιακής πολιτικής και της δομής των εξόδων της, εφόσον παρά την κατάρρευση των δεικτών περιθωρίου κέρδους το 2013, αυτοί επανέρχονται στα πρότερα επίπεδα. Ενδιαφέρον είναι ότι το έτος 2013 αποτέλεσε χρονιά αρνητικών εξελίξεων του κλάδου, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που έπληττε την ελληνική οικονομία, αλλά ακόμα περισσότερο λόγω της πολιτικής του ΕΟΠΠΥ να αναπροσαρμόζει μονομερώς τους όρους των συμβάσεων. Η μεταβολή αυτή φαίνεται ότι επέδρασε αρνητικά στον κλάδο, ο οποίος στη συνέχεια κλήθηκε να αναπροσαρμόσει τον τρόπο λειτουργίας του. Στην περίπτωση του Ιατρικού Αθηνών, η προσαρμογή αυτή φαίνεται να υλοποιήθηκε με επιτυχία, γεγονός που φαίνεται και από τη θετική αποτίμηση της μετοχής από τους επενδυτές κατά την τελευταία τριετία.
  • The sector of private health services in Greece is relatively new and of auspicious prospects, since until recently the health services industry was dominated by public sector organizations. The purpose of this study constitutes its financial analysis in the last decade, and in particular during the period 2012 - 2021. To do so, we use the case study methodology. The company chosen is that of Iatriko Athenon SA, which because of its age, its size and the fact that it is listed in the Athens Stock Exchange was considered to represent effectively the whole industry. The analysis was implemented by the calculation of liquidity, activity, leverage, profitability and market ratios and indicated five key conclusions. First, profitability and liquidity collapsed in 2013, but then returned to the previously accepted levels. However, there is room for further improvement in the current level of Gross Margin. Secondly, the effectiveness of the activity deteriorated significantly during the same year, but the company subsequently managed to reduce the period of receivables and increase the period of liabilities, thereby stimulating its liquidity. Third, there has been a significant increase in its obligations from 2013 to 2016, which appear to be served effectively. Fourthly, there are signs of restructuring of pricing policy and its expenses, since despite the collapse of profit margin in 2013, they return to prior levels. Interestingly, in 2013 it was a year of negative developments in the industry because of the economic crisis affecting the Greek economy, but even more because of EOPPY's policy of unilateral change of the terms of the contracts. This change appears to have had a negative impact on the industry, which was then called upon to adjust their operations. In the case of Athens Medical, this adaptation appears to have been successfully implemented, which is also evident from the positive evaluation of the stock by investors during the last three years
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές