ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΑΤΑ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 9 October 2023
 5. Ελληνικά
 6. 70
 7. ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. Νοσοκομεία, Προσωπικό, Προβλήματα στην Εργασία
 9. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ΔΜΥΔΕ
 10. 5
 11. 6
 12. 45
  • Η παρούσα συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση στοχεύει στη διερεύνηση των πιο κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία τα τελευταία χρόνια. Η ανασκόπηση χρησιμοποίησε την ανάλυση PRISMA και πραγματοποίησε μια αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του Google Scholar, του PubMed και του Scopus. Τα κριτήρια συμπερίληψης ήταν άρθρα που αντιμετώπιζαν προβλήματα εργαζομένων στο νοσοκομείο, σχέσεις εργαζομένων και ψυχολογική πίεση. Από 42 άρθρα που βρέθηκαν αρχικά, 13 πληρούσαν τα κριτήρια συμπερίληψης και χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν την ανασκόπηση.
   Τα ευρήματα δείχνουν ότι τα πιο κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία είναι το εργασιακό άγχος, η επαγγελματική εξουθένωση και θέματα ψυχικής υγείας όπως το άγχος και η κατάθλιψη. Οι μελέτες χρησιμοποίησαν διάφορες μεθοδολογίες, όπως συγχρονικές έρευνες, ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις για τη διερεύνηση αυτών των προβλημάτων.
   Με βάση τα αποτελέσματα της ανασκόπησης, η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να διερευνήσει πιο αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων του νοσοκομειακού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων κατάρτισης, υποστήριξης εργαζομένων και ανάπτυξης ηγεσίας. Επιπλέον, μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ αυτών των προβλημάτων και της εναλλαγής του προσωπικού του νοσοκομείου και των αποτελεσμάτων των ασθενών.
   Συνολικά, η παρούσα ανασκόπηση παρέχει πληροφορίες για τα πιο κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και υπογραμμίζει την ανάγκη για παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Τα ευρήματα της ανασκόπησης είναι σχετικά με τους επαγγελματίες υγείας, τους διοικητές νοσοκομείων και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών για τη βελτίωση της ευημερίας του προσωπικού του νοσοκομείου και τελικά τη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας των ασθενών.


 13. Hellenic Open University
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.