Ο Ρόλος του Προ΄΄ϊστάμενου Νοσηλευτικού Τμήματος στην Παρακίνηση και στην Εργασιακή Ικανοποίηση των Νοσηλευτ΄ών σε Ένα Δημόσιο Νοσοκομείο του Νομο΄ύ Αττικής

The Role of the Head of the Nursing Department in the Motivation and Jod Satisfaction of Nurses in a Public Hospital of Attica (english)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΛΑΧΑΪΤΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 16 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 83
 7. ΙΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΚΑΤΣΑΛΙΑΚΗ ΚΟΡΙΝΑ | ΙΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΣΤΑΓΙΟΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
 9. Eργασιακή ικανοποίηση | Παρακίνηση | Προϊστάμενος | Νοσηλευτές | Σύστημα υγείας
 10. Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 11. 12
 12. 74
 13. Περιλαμβάνει: πίνακες, ερωτηματολόγια.
  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ
   Εισαγωγή: H εργασιακή ικανοποίηση έχει κεντρικό ρόλο στα σύγχρονα εργασιακά
   περιβάλλοντα. Στην περίπτωση ανάπτυξης χαμηλής εργασιακής ικανοποίησης προκύπτουν
   ζητήματα παραγωγικότητας, αλλά και προβλήματα στην ψυχική υγεία των εργαζομένων. Στα
   συστήματα υγείας έχει εξεταστεί σε μεγάλο βαθμό η εργασιακή ικανοποίηση, ιδίως την
   περίοδο της πανδημίας. Η εργασιακή ικανοποίηση έχει μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν
   έχει μελετηθεί επαρκώς ο ρόλος του προϊσταμένου.
   Στόχος: Η διερεύνηση του ρόλου του προϊσταμένου στην παρακίνηση και την εργασιακή
   ικανοποίηση των νοσηλευτών.
   Μεθοδολογία: Η παρούσα έρευνα είναι συγχρονική. Για την αξιολόγηση της επαγγελματικής
   ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Job Satisfaction Survey, ενώ για την αξιολόγηση
   της εργασιακής παρακίνησης χρησιμοποιήθηκε ένα εργαλείο μέτρησης που αναπτύχθηκε το
   2008 στη χώρα μας και για την αποτίμηση του ρόλου του προϊσταμένου αναπτύχθηκε ένα
   ερωτηματολόγιο 10 ερωτήσεων συγκεκριμένα για το σκοπό της παρούσας μελέτης. Η συλλογή
   των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο σε δείγμα 120 νοσηλευτών.
   Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος επεξεργασίας
   SPSS.
   Αποτελέσματα:Ανάμεσα στο συνολικό σκορ της εργασιακής ικανοποίησης και το συνολικό
   σκορ της εργασιακή παρακίνησης δεν υπήρχαν κάποιες στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις
   (r=0.066, p=0.473). Επιπλέον, δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ
   της εργασιακής ικανοποίησης και της αποτίμησης για το ρόλο του προϊσταμένου (r=0.109,
   p=0.236). Ωστόσο, διαπιστώθηκε μία στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της
   υποκλίμακας συναδέλφων της εργασιακής ικανοποίησης και του ρόλου του προϊσταμένου
   (r=0.193, p=0.035), όπως επίσης και μεταξύ της εποπτείας και του ρόλου του προϊσταμένου
   (r=0.609, p=0.000). Επίσης, με βάση την ανάλυση παλινδρόμησης, οι πρόσθετες παροχές και
   οι ενδεχόμενες ανταμοιβές είχαν μια στατιστικά σημαντική επίδραση στην αποτίμηση για το
   ρόλο του προϊσταμένου (p=0.008 & 0.000, αντίστοιχα).Τέλος δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά
   σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ του ρόλου του προϊσταμένου και της εργασιακής παρακίνησης
   (r=-0.89, p=0.332).
   Ο Ρόλος του Προϊσταμένου Νοσηλευτικού Τμήματος στην Παρακίνηση και στην
   Εργασιακή Ικανοποίηση των Νοσηλευτών σε Ένα Δημόσιο Νοσοκομείο του Νομού Αττικής
   iii
   Συμπεράσματα: Μέσω της συγκεκριμένης μελέτης αναδεικνύεται ο ρόλος του προϊσταμένου
   στην διαμόρφωση μιας ικανής ικανοποίησης από τους συναδέλφους και από την εποπτεία. Η
   ανάληψη πρωτοβουλιών όπως το coaching και η επαγγελματική καθοδήγηση φαντάζει
   επιβεβλημένη από πλευράς των προϊσταμένων, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα
   στο ρόλο τους και να αυξάνονται τα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης των νοσηλευτών.

  • ABSTRACT
   Background: Job satisfaction has central role in modern work environments. In the case of
   low job satisfaction development, productivity issues arise, but also problems in the mental
   health of employees. In health systems job satisfaction has been largely addressed, especially
   during the pandemic period. Job satisfaction has been studied largely, but the role of the
   supervisor has not.
   Objective:The investigation of the role of the supervisor of the nursing department in
   motivating nurses and in relation to nurses' job satisfaction.
   Methodology: This is a cross-sectional study. The Job Satisfaction Study measurement tool
   was used to assess job satisfaction, while a measurement tool developed in 2008 in our country
   was used to assess job motivation, and a 10-question questionnaire was developed to assess the
   role of the supervisor specifically for the purpose of this study. Data collection was conducted
   at the Korgialeneio-Benakeio in a sample of 120 nurses. Data analysis was performed using
   IBM SPSS.
   Results:There were no statistically significant correlations between the total score of job
   satisfaction and the total score of job motivation (r=0.066, p=0.473). In addition, there were no
   statistically significant correlations between job satisfaction and the evaluation for the role of
   supervisor (r=0.109, p=0.236). However, a statistically significant correlation was found
   between the peer subscale of job satisfaction and supervisor role (r=0.193, p=0.035), as well
   as between supervision and supervisor role (r=0.609, p=0.000). Also, based on regression
   analysis, fringe benefits and contingent rewards had a statistically significant effect on the
   perception for the supervisor role (p=0.008 & 0.000, respectively).Finally, no statistically
   significant correlations were found between supervisor role and job motivation (r=-0.89,
   Ο Ρόλος του Προϊσταμένου Νοσηλευτικού Τμήματος στην Παρακίνηση και στην
   Εργασιακή Ικανοποίηση των Νοσηλευτών σε Ένα Δημόσιο Νοσοκομείο του Νομού Αττικής
   v
   p=0.332). No significant differences from these central trends were found in the individual
   study groups.
   Conclusions: Through this study, the role of the supervisor in shaping competent peer and
   supervisory satisfaction is highlighted. Taking initiatives such as coaching and professional
   mentoring seems imperative on the part of supervisors so that they can more fully fulfil their
   role and increase the job satisfaction levels of nurses.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές