ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΓΓΑΜΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

PSYCHOLOGIKAL BURDEN OF MARRIED WOMEN DURING THE COVID-19 PANDEMIC (english)

 1. MSc thesis
 2. ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΚΟΜΠΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 98
 7. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ,ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
 8. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
 9. COVID-19 | Κατάθλιψη, άγχος,γυναικες,ψυχικη υγεια
 10. ΔΜΥΔΕ
 11. 3
 12. 12
 13. 80
  • Εισαγωγή: Η πανδημία COVID-19 είχε σημαντικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία των ατόμων παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των έγγαμων γυναικών. Ο συνδυασμός παρατεταμένου εγκλεισμού, φόβου του ίδιου του ιού, οικονομικής αβεβαιότητας, διαταραγμένης καθημερινότητας και κοινωνικής απομόνωσης έχει συμβάλει σε αυξημένη ψυχολογική επιβάρυνση, συμπεριλαμβανομένου του άγχους και της κατάθλιψης. Στην παρούσα Μεταπτυχιακή Μελέτη επιχειρείται να διερευνηθεί η ψυχολογική επιβάρυνση που βίωσαν οι έγγαμες γυναίκες κατά τη διάρκεια και μετά τον περιορισμό της COVID-19, καθώς και την επίδραση του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος σε αυτή την επιβάρυνση

   Μεθοδολογία: Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ποσοτικής έρευνας, και πιο συγκεκριμένα η ψυχολογική επιβάρυνση- άγχος κατάθλιψη αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας τα ερωτηματολόγια BDI (BeckDepressionInventory) και STAI (SpielbergerState-TraitAnxietyInventory). Το δείγμα αποτελείται από 120 άτομα γυναίκες ηλικίας από 18 ετών έως 46 ετών, στον γενικό πληθυσμό. Η συλλογή των δεδομένων έγινε τον Ιανουάριο του 2023 στην περιφέρεια του Ν. Χίου, του Ν. Φθιώτιδας και του Ν. Αττικής.

   Αποτελέσματα: Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της βαθμολογίας κατάθλιψης και της βαθμολογίας δομικού στρες. Αυτό υποδηλώνει ότι καθώς αυξάνεται το επίπεδο του δομικού στρες, αυξάνεται και το επίπεδο της κατάθλιψης. Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ αυτών των δύο μεταβλητών, υποδεικνύοντας ότι τα υψηλότερα επίπεδα δομικού στρες σχετίζονται με υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης. Ομοίως, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της βαθμολογίας δομικού στρες και της βαθμολογίας κατάθλιψης. Αυτό σημαίνει ότι όσο αυξάνεται το επίπεδο της κατάθλιψης, αυξάνεται και το επίπεδο του δομικού στρες. Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, υποδεικνύοντας ότι τα υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα δομικού στρες. Ωστόσο, δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές της ηλικίας, της οικογενειακής κατάστασης, της απόκτηση παιδιών και του επαγγέλματος συγκριτικά με την βαθμολογία της κατάθλιψης καθώς και με την βαθμολογία του δομικού άγχους.

   Συμπεράσματα: Η πανδημία έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον αυξημένου άγχους, φόβου και αβεβαιότητας, που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ψυχική ευημερία των ανθρώπων. Η εκτεταμένη απομόνωση, η απώλεια αγαπημένων προσώπων, οι οικονομικές δυσκολίες και οι διαταραχές στην καθημερινή ρουτίνα έχουν επηρεάσει αρνητικά την ψυχική υγεία των ατόμων. Ως αποτέλεσμα, έχει γίνει αυξημένη αναγνώριση της σημασίας των προβλημάτων ψυχικής υγείας και της ανάγκης για επαρκή υποστήριξη και πόρους.

   Λέξεις κλειδιά: Covid-19, κατάθλιψη, άγχος, γυναίκες, ψυχική υγεία

  • Abstract


   Introduction: The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the mental health of individuals worldwide, including married women. The combination of prolonged confinement, fear of the virus itself, economic uncertainty, disrupted everyday life and social isolation has contributed to an increased psychological burden, including anxiety and depression. In this Master's Thesis, an attempt is made to investigate the psychological burden experienced by married women during and after the containment of COVID-19, as well as the effect of the close family environment on this burden.

   Methodology: The quantitative research method was used, and more specifically the psychological burden-anxiety-depression was assessed using the BDI (Beck Depression Inventory) and STAI (Spielberger State-Trait Anxiety Inventory) questionnaires. The sample consists of 120 women between the ages of 18 and 46, in the general population. The data was collected in January 2023 in the region of Chios Prefecture, Fthiotida Prefecture and Attica Prefecture.

   Results: A statistically significant difference was found between the depression score and the structural anxiety score. This suggests that as the level of structural anxiety increases, so does the level of depression. There is a positive correlation between these two variables, indicating that higher levels of structural anxiety are associated with higher levels of depression. Similarly, a statistically significant difference was found between the structural anxiety score and the depression score. This means that as the level of depression increases, so does the level of structural anxiety. There is a positive correlation between these variables, indicating that higher levels of depression are associated with higher levels of structural anxiety. However, no statistically significant differences were found for age, marital status, having children and occupation compared to the depression score as well as the structural anxiety score.

   Conclusions: The pandemic has created an environment of increased anxiety, fear and uncertainty, which can significantly affect people's mental well-being. Extensive isolation, loss of loved ones, financial difficulties and disruptions in daily routine have negatively affected the mental health of individuals. As a result, there has been increased recognition of the importance of mental health problems and the need for adequate support and resources.

   Key words: Covid-19, depression, anxiety, women, mental health

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές