ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΚΕΝ) ΜΕ ΤΟ ΚOΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ACTIVITY BASED COSTING ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ(ΠΓΝΠ)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 30 June 2023
 5. Ελληνικά
 6. 98
 7. Πατέρας Ιωάννης
 8. ΔΜΥ60
 9. 20
 10. 15
  • Η παρούσα ερευνητική μελέτη αποσκοπεί να αναδείξει τα θετικά αποτελέσματα που είναι δυνατό να επιφέρει η υιοθέτηση της μεθόδου κοστολόγησης Activity Based Costing σε νοσοκομειακές μονάδες. Με τη μέθοδο κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων είναι δυνατό ο ακριβής υπολογισμός του κόστους ιατρικών πράξεων  και η σύγκριση τους με τις ισχύουσες αποζημιώσεις των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων( ΚΕΝ).

    Στη συγκεκριμένη εργασία έγινε υπολογισμός του κόστους με την κοστολογική μέθοδο με βάσει τις δραστηριότητες (Activity Based Costing ) για την λαπαροσκοπική προστατεκτομή, την λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή και την ημιολική αρθροπλαστική στο ΠΓΝΠ και τα αποτελέσματα ανέδειξαν   για την λαπαροσκοπική προστατεκτομή μεγαλύτερο κόστος για το νοσοκομείο σε σχέση με την υπάρχουσα τιμολόγηση με βάση  συγκεκριμένα ΚΕΝ.Στην λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή το κόστος είναι οριακά μεγαλύτερο σε σχέση με την υπάρχουσα τιμολόγηση σύμφωνα με το ισχύον κόστος του ΚΕΝ. Τέλος στην ημιολική αρθροπλαστική το κόστος συνάδει με το εύρος κοστολόγησης της ισχύουσας τιμολόγησης του  ΚΕΝ.

   Η επικείμενη εφαρμογή των ελληνικών DRG’s θέτει με σαφήνεια την ορθή τεκμηρίωση του κόστους λειτουργίας κάθε DRG και πως το κόστος θα συνδέεται άμεσα με την αποζημίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η μέθοδος Activity based Costing  μπορεί να συμβάλει θετικά στην αναθεώρηση των αποζημιώσεων μέσω ΚΕΝ και την εισαγωγή των DRGS. Κρίνεται απαραίτητο να επανασχεδιαστούν και να εισαχθούν   καινούργιες και  αποτελεσματικότερες  μέθοδοι κοστολόγησης όπως η μέθοδος Activity based Costing που θα συμβάλλουν θετικά στην αποδοτικότερη οργάνωση και στην εξασφάλιση ενός βιώσιμου συστήματος υγείας.

  • The present research study intends to show the positive results brought about by the adoption of the costing method Activity Based Costing at hospital units. With the costing method based on activity, it is possible to accurately estimate the cost of medical procedures and compare them to the existing reimbursements of diagnosis related groups. (DRGs)

   In this specific paper there has been an estimate of the cost with the costing method based on activities (Activity Based Costing) for the laparoscopic prostatectomy, the laparoscopic cholecystectomy and the arthroplasty at the General University Hospital of Patras and the results showed that procedures the laparoscopic prostatectomy, the laparoscopic cholecystectomy were of higher cost compared to the current costing based on specific DRGs.

   The Activity Based Costing method may contribute positively in the reconsideration of reimbursements through the introduction of diagnosis related groups.It is considered necessary to redesign and introduce new and more effective costing methods ,such as Activity Based Costing method which will contribute positively to a more efficient planning and reassurance of a sustainable health system

 11. Hellenic Open University
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.