Ποιότητα ζωής ογκολογικών ασθενών που εντάσσονται σε κλινικές μελέτες. Η περίπτωση του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης

Quality of life of oncology patients enrolled in clinical trials. The case of European Interbalkan Medical Center (english)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 17 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 89
 7. Χατζίκου Μαγδαληνή
 8. Ράικου Μαρία
 9. Ποιότητα ζωής, Κλινικές μελέτες, Ογκολογία
 10. Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 11. 1
 12. 39
 13. Περιλαμβάνει Πίνακες και Γραφήματα
  • Οι κλινικές μελέτες είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την εξέλιξη της ιατρικής και κυρίως για την προώθηση νέων, καινοτόμων και κυρίως ασφαλών μεθόδων θεραπείας, με απώτερο σκοπό την καταπολέμηση σπάνιων νοσημάτων με ταυτόχρονη αύξηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.  Χωρίς καμιά αμφιβολία οι κλινικές μελέτες δημιουργούν πολλαπλά οφέλη, όχι μόνο για τους ασθενείς, αλλά για τους ερευνητές, την κοινωνία και γενικότερα  για τα συστήματα υγείας. Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό διερευνήσει την ποιότητα ζωής ογκολογικών ασθενών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία, μέσω κλινικών μελετών και όχι.  Ειδικότερα, καταγράφηκε η ποιότητα ζωής ασθενών αυτών κατά την έναρξη της θεραπείας και μετά από χρονικό διάστημα 3 μηνών, τόσο σε ασθενείς που ήταν ενταγμένοι σε κλινικές μελέτες όσο και σε αυτούς που ήταν εκτός. Επιπλέον, έγινε προσπάθεια να αναδειχθεί η καλύτερη ποιότητα  ζωής ασθενών που είναι ενταγμένοι σε κλινικές μελέτες, μέσα από συγκεκριμένες περιπτώσεις σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης.

  • Clinical trials are a useful tool for the development of medicine and especially for the promotion of new, innovative and mainly safe treatment methods with the ultimate goal of combating rare diseases while increasing and improving the quality of life of patients. There is no doubt that clinical trials create multiple benefits not only for patients, but for researchers, society and health systems in general. The present study aims to investigate the quality of life of oncology patients undergoing chemotherapy and immunotherapy, through clinical studies and not. In particular, the quality of life of these patients was recorded at the start of treatment and after a period of 3 months, both in patients who were enrolled in clinical studies and in those who were not. In addition, an attempt was made to highlight the better quality of life of patients who are included in clinical studies, through specific cases in a private clinic in Thessaloniki.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές