Στρες και ποιότητα επαγγελματικής ζωής του προσωπικού δημόσιων νοσοκομείων της περιφέρειας την περίοδο της πανδημίας του SARS-CoV-2.

Stress and quality of professional life of the staff of public hospitals in the region during the SARS-CoV-2 pandemic. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΣΟΦΙΑ ΤΡΑΚΑ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 16 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 102
 7. ΔΕΛΤΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
 8. ΔΕΛΤΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ,ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 9. SARS – CoV – 2, Επαγγελματίες υγείας, Εργασιακό άγχος, Ποιότητα επαγγελματικής ζωής, Επαγγελματική εξουθένωση
 10. ΠΔΜΥ
 11. 1
 12. 7
 13. 27
 14. διαγράμματα,
  • Εισαγωγή Η περίοδος της πανδημίας δημιούργησε μία σειρά προκλήσεων για το προσωπικό στις δημόσιες δομές υγείας, οι οποίες επιτάχθηκαν προκειμένου για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, γεγονός που επηρέασε σημαντικά το εργασιακό στρες και την ποιότητα της εργασιακής τους ζωής. Οι επαγγελματίες υγείας κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τον υψηλό φόρτο εργασίας, τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό των ασθενών με SARS – CoV – 2, την έλλειψη προσωπικού, τον υψηλό κίνδυνο μόλυνσης των ιδίων και των οικείων τους.

   Σκοπός:Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των επιπέδων του στρες αλλά και του επιπέδου της ποιότητας της επαγγελματικής ζωής των εργαζομένων σε δημόσια νοσοκομεία της ελληνικής περιφέρειας (Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου και Γενικό Νοσοκομείο Άργους – Νομού Αργολίδας) κατά τη διάρκεια της πανδημίας του SARS – CoV – 2, τρία έτη σχεδόν μετά την έναρξή της.

   Υλικό και ΜέθοδοςΗ συλλογή δεδομένων έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίων (ποσοτική μέθοδος) ενώ το δείγμα (δείγμα ευκολίας) απετέλεσαν 150 άτομα, εργαζόμενοι στο σύνολό τους στο χώρο της υγείας των δύο νοσοκομειακών δομών. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν τα Ερωτηματολόγια: Κλίμακα Ποιότητας Επαγγελματικής Ζωής(ProQOL_5)5η  Έκδοση  (2009), Εργασία και Ευημερία (UWES), UWES), Εργασιακή Εξουθένωση (OLBI) καθώς έγινε και συλλογή δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος.Η αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου, δηλαδή η συνέπειά του και oβαθμός συνοχής των ερωτήσεων αξιολογήθηκε με τη χρήση του συντελεστή αξιοπιστίας άλφα (alpha coefficient reliability-Cronbach), ξεχωριστά για κάθε ενότητα απαντήσεων. Τέλος, σε ό,τι αφορά στην επεξεργασία και στατιστική ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκε το Στατιστικό Πακέτο SPSS 26.0 (Statistical Package for Social Sciences).

   Αποτελέσματα:Τα στοιχεία που προέκυψαν από τις απαντήσεις του δείγματος αντικατοπτρίζουν την αντίληψη και τις εμπειρίες του προσωπικού στις δημόσιες δομές υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας του SARS-CoV-2. Τα ποσοστά αποδεικνύουν πως η πανδημία επηρέασε σημαντικά την ποιότητα της επαγγελματικής ζωής του προσωπικού. Ποσοστό της τάξεως του64,6% του δείγματος δήλωσε ότι η πανδημία επηρέασε σε μεγάλο έως εξαιρετικά μεγάλο βαθμό την εργασία του. Επιπλέον, τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι η κοινωνική υποστήριξη από την επαγγελματική ομάδα δεν ήταν η κατάλληλη για όλους τους εργαζομένους, καθώς ποσοστό της τάξεως του 40,3% συμφώνησε ότι η επαγγελματική του ομάδα δέχθηκε κοινωνική υποστήριξη την περίοδο της πανδημίας. Μεγάλος αριθμός εργαζομένων με ποσοστό της τάξεως του 54,6% ένιωσε απειλή έως και κίνδυνο για τη ζωή του και της οικογένειάς του με ποσοστό  54%  να θεωρεί τον SARS – CoV – 2 άνω του μετρίου έως και απειλητικό για τη ζωή του ίδιου. Ωστόσο, μόλις το 14% δήλωσε ότι η διαθεσιμότητα υποστήριξης του προσωπικού κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν πολύ έως εξαιρετικά ανεπαρκής και το 51,3% ότι η εκπαίδευση, ο εξοπλισμός και η υποστήριξη βοηθούσαν στον έλεγχο της νόσου.Κάποιες συσχετίσεις από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα ερευνητικά δεδομένα που συνελέγησαν είναι οι παρακάτω:

   • Όσο μεγαλύτερη ήταν η ικανοποίηση συμπόνιας, το σφρίγος, η αφοσίωση, η απορρόφηση και γενικά η αίσθηση ευημερίας στην εργασία, τόσο μειωνόταν η απομάκρυνση από το αντικείμενο και το περιεχόμενο της εργασίας. Αντίθετα, η συσχέτιση αυτής της διάστασης με την επαγγελματική εξουθένωση, το δευτερογενές μετατραυματικό στρες και την κλίμακα αρνητικών συναισθημάτων σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού ήταν σημαντική και θετική.


   Συμπεράσματα:Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας βίωσαν μεγάλη ψυχική και εργασιακή εξουθένωση κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αντιμετώπισαν συνεχείς και έντονες εργασιακές συνθήκες στρες, υψηλό ρυθμό εργασίας, αυξημένοαριθμό ασθενών, έλλειψη πόρων κατά περιπτώσεις και εξοπλισμού, αλλαγές στις διαδικασίες λειτουργίας και απαιτήσεις για την προστασία των ίδιων, των οικογενειών τους και των ασθενών τους. Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει πως οι εργαζόμενοι του δείγματος βίωσαν εργασιακό στρες σε μέτρια επίπεδα, μειωμένη κοινωνική υποστήριξη τη στιγμή που ένιωθαν πως κινδυνεύουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Ωστόσο, μεγάλο μέρος του δείγματος θεώρησε πως ήταν κατάλληλα εξοπλισμένο και εκπαιδευμένο και εξαιρετικά μικρό ποσοστό θεώρησε το προσωπικό ανεπαρκές, ώστε να διαχειριστεί την κρίση.

   Λέξεις Κλειδιά: Πανδημία SARS – CoV – 2, Επαγγελματίες Υγείας, Εργασιακό Στρες, Ποιότητα Επαγγελματικής Ζωής, Επαγγελματική Εξουθένωση  • Introduction:The period of the pandemic created numerous challenges for the staff in public health structures. Dealing with a health crisis of such magnitude undoubtedly had a significant impact on their work stress and overall quality of working life.Health professionals were faced with a variety of challenges during this time. The high workload resulting from the increasing number of patients with SARS-CoV-2 put immense pressure on the healthcare system. The demand for medical care, hospitalization, and treatment stretched resources to their limits. Overall, the pandemic presented an array of challenges for healthcare professionals in public health structures. Coping with the increased workload, staff shortages, and the risk of infection had a profound impact on their work stress and the overall quality of their working lives. It is crucial to recognize and address these challenges to support the well-being and resilience of healthcare workers during such crises. Purpose: The purpose of the study was to examine the levels of stress and the quality of professional life among employees working in public hospitals in the Greek region, specifically Nafplio General Hospital and Argos General Hospital in the Argolis Prefecture. The focus of the investigation was on the period during the SARS-CoV-2 pandemic, three years after its onset.By conducting this study, the researchers aimed to understand the impact of the pandemic on the stress levels experienced by hospital staff and the overall quality of their professional lives. This research would provide insights into the specific challenges and difficulties faced by healthcare workers in the selected hospitals during the pandemic.

   Tools and Method: The current research aimed to collect data from various domestic and international sources, including literature from authors, researchers, scholars, and columnists. This theoretical background provided a foundation for the research conducted.In terms of the research methodology, the focus is on collecting data through questionnaires, which suggests a quantitative analysis approach. The sample size for the study is mentioned to be 150 people, all working in the health sector.To ensure the reliability and consistency of the research tool (questionnaire), the alpha coefficient reliability, also known as Cronbach's alpha, will be used. This statistical measure assesses the internal consistency of the questions within each section of the questionnaire.For the processing and statistical analysis of the collected data, the SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) software will be utilized. SPSS is a widely used software package for statistical analysis in social sciences research.Using SPSS will allow researchers to analyze the data, derive meaningful insights, and draw conclusions based on statistical tests and measures appropriate for the research objectives.Overall, it seems that the research methodology aims to gather quantitative data through questionnaires and analyze it using statistical methods to investigate the levels of stress and quality of professional life among healthcare workers during the SARS-CoV-2 pandemic.

   Results: The data obtained from the sample responses reflect the perception and experiences of staff in public health structures during the SARS-CoV-2 pandemic. The percentages prove that the pandemic significantly affected the quality of the professional life of the staff.64.6% of the sample stated that the pandemic affected their work to a large or extremely large extent. 40.3% agreed that their professional group received social support during the pandemic. 54.6% felt danger threatening to life-threatening for their family and 54% considered SARS – CoV – 2 more than moderate to life-threatening for themselves. Also, only 14% said that the availability of staff support during the pandemic was very to extremely inadequate and 51.3% that training, equipment and support helped contact control to a significant extent up to completely.Some correlations from the results obtained from the research data collected are the following:ü  The greater the compassion satisfaction, vigor, engagement, absorption and overall sense of well-being at work, the less disengagement from the object and content of work. In contrast, the correlation of this dimension with burnout, PTSD, and the scale of negative emotions related to the coronavirus pandemic was significant and positive.ü The greater the vigor, engagement, absorption and overall sense of well-being at work, the lower the burnout.ü  The more negative emotions there were in thinking about the coronavirus, the greater was the distancing from the work object.ü  The greater the burnout, the lower the well-being at work  Conclusions: Public health workers experienced great mental and work burnout during the pandemic.They faced continuous and intense working conditions of stress, high work rate, increased number of patients, lack of case-specific resources and equipment, changes in operating procedures and demands to protect themselves, their families and their patients.In conclusion, it appears that the employees of the sample experienced work stress at moderate levels, reduced social support at the time when they felt that they and their families were in danger.However, a large proportion of the sample felt that they were adequately equipped and trained and an extremely small percentage felt that the staff was insufficient to manage the crisis.

   Keywords: Pandemic SARS – CoV – 2, Health Professionals, Work Stress, Quality of Work Life, Work Burnout


 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές