Γονεϊκή συμμετοχή και ικανοποίηση από την ποιότητα της παρεχόμενης νοσοκομειακής παιδιατρικής φροντίδας

Parental involvement and satisfaction from the quality of the hospital pediatric care provided (english)

 1. MSc thesis
 2. ΦΛΩΡΙΑ ΣΑΒΒΑ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 140
 7. Τριανταφυλλίδου, Σοφία
 8. Τριανταφυλλίδου , Σοφία | Αλεξιάς, Γιώργος
 9. οικογενειοκεντρική φροντίδα | Ποιότητα φροντίδας υγείας, ικανοποίηση ασθενών , νοσοκομεία, εξωτερικά ιατρεία | υπηρεσίες υγείας, ποιότητα, παιδιατρική φροντίδα, φροντίδα με επίκεντρο την οικογένεια | Family Centered Care | quality of healthcare | pediatric care | parental satisfaction | quality of health services
 10. ΔΜΥ61
 11. 1
 12. 14
 13. 127
 14. Διαγράμματα, γραφήματα, πίνακες
 15. Αλεξιάδης Α, Σιγάλας Ι. Διοίκηση υπηρεσιών υγείας – νοσοκομείων. Εμπειρίες, τάσεις και προοπτικές. ΕΑΠ, Πάτρα, 1999(Τσιότρας, 2008) - Τσιότρας Γ, 2008. Έλεγχος Ποιότητας και Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας. Τόμος Β Πάτρα: ΕΑΠ
  • Εισαγωγή: Η συμμετοχή των γονέων στη φροντίδα των παιδιών τους κατά τη διάρκεια
   της νοσηλείας τους αποτελεί πλέον για πολλά συστήματα υγείας τον βασικό τρόπο
   προσέγγισης του παιδιατρικού ασθενούς. H οικογενειοκεντρική φροντίδα υγείας
   (Family Centered Care (FCC)) περιλαμβάνει, εκτός από τη συμμετοχή των γονέων στη
   φροντίδα του παιδιού και τη συνεργασία τους με τους επαγγελματίες υγείας για τη λήψη
   αποφάσεων σχετικά με τη θεραπεία και τη νοσηλεία. Σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο,
   μέσα στα πλαίσια της οικογενειοκεντρικής φροντίδας υγείας, οι γονείς είναι έμμεσοι
   χρήστες των υπηρεσιών υγείας επομένως η διερεύνηση της ικανοποίησης τους από την
   ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας υγείας των παιδιών τους είναι σημαντική. Κατά
   τη διάρκεια της επίσκεψης και παραμονής των γονέων με το παιδί τους στο νοσοκομείο
   σχηματίζουν γνώμη για το χρόνο αναμονής, την προσβασιμότητα και τον υλικοτεχνικό
   εξοπλισμό, τις γνώσεις και τη συμπεριφορά του προσωπικού του νοσοκομείου, τις
   διαδικασίες διάγνωσης και θεραπείας καθώς και για την πρόθεση ιατρών και
   νοσηλευτών να ενημερώσουν και να συνεργαστούν με τους γονείς.
   Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης
   των γονέων των νοσηλευομένων παιδιών από την παρεχόμενη παιδιατρική φροντίδα,
   θεωρώντας πως ο βαθμός ικανοποίησης αποτελεί μέτρο αξιολόγησης της ποιότητας των
   παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.
   Υλικό και Μεθοδολογία: Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο ΓΝΠ “Η Αγία Σοφία”
   είναι μια μη παρεμβατική, διατμηματική μελέτη (Cross - Sectional) για την οποία
   χρησιμοποιήθηκε ένα σταθμισμένο ερωτηματολόγιο, μεταφρασμένο στα ελληνικά, το
   Swedish Pyramid Questionnaire (Quality of Patient Care Questionnaire) – Parents
   Version (SPQ-Pv) των Ygge & Arnetz (2001). Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε
   παιδιατρικά, χειρουργικά και ογκολογικά τμήματα του νοσοκομείου. Τα αποτελέσματα
   των ερωτηματολογίων αναλύθηκαν με μεθόδους επαγωγικής και περιγραφικής
   στατιστικής.
   Αποτελέσματα: Ο γενικός δείκτης ικανοποίησης των γονέων από την παροχή
   υπηρεσιών φροντίδας υγείας στα παιδιά φάνηκε να είναι ιδιαίτερα υψηλός (83,6%).
   Στην θετική άποψη των γονέων συμβάλλουν η ευγένεια του προσωπικού (έως 91,3%)
   και ο σεβασμός στο παιδί (έως 91,6% ), ακόμη η ιατρονοσηλευτική φροντίδα είχε ποσοστά θετικών απαντήσεων έως και 95,6%. Χαμηλοτερα ήταν τα ποσοστά που
   αφορούν την ικανοποίηση από το χρόνο αναμονής (55,8%) και την πληροφόρηση
   σχετικά με τη νόσο και την πορεία της κατάστασης του παιδιού (56,6%). Αρνητική
   εντύπωση έκανε στους συμμετέχοντες το προβληματικό εργασιακό περιβάλλον των
   επαγγελματιών υγείας (68,2%). Ακόμη, βρέθηκε στατιστικά σημαντική θετική
   συσχέτιση (p value<0.05) της ευγένειας των νοσηλευτών και της ευγένειας των ιατρών
   με την ιατρονοσηλευτική φροντίδα, με τις πληροφορίες που σχετίζονται με την
   λειτουργία του συστήματος, καθώς και με τις πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία
   φροντίδας του παιδιού. Οι ίδιοι προσδιοριστές παρουσιάζουν υψηλή θετική συσχέτιση
   και με τον βαθμό συμμετοχής των γονέων (p value<0.05).
   Συμπεράσματα: Το γεγονός ότι οι γονείς αξιολογούν υψηλά την ποιότητα παροχής
   υπηρεσιών υγείας στο νοσοκομείο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό στο προσωπικό που
   υπηρετεί σε αυτό. Η ευγένεια, ο σεβασμός και η κατανόηση που επιδεικνύουν γιατροί
   και νοσηλευτές σε συνδυασμό με τις δεξιότητές τους κρατούν ψηλά τα ποσοστά
   ικανοποίησης των ασθενών και των γονέων τους. Τα προβλήματα που υπάρχουν και
   επηρεάζουν την ποιότητα της φροντίδας είναι η υποστελέχωση, προβλήματα υποδομών
   και οργανωτικών στοιχείων. Μια αναδιαμόρφωση κάποιων τακτικών και συνηθειών
   που επικρατούν στα νοσοκομεία σε συνδυασμό με την επικράτηση του
   οικογενειοκεντρικού μοντέλου φροντίδας υγείας σε σχέση με το αυστηρά
   ιατροκεντρικό θα βελτιωνόταν αισθητά η απόδοση του νοσοκομείου σε σχέση με την
   ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

  • Introduction: The involvement of parents in the care of their children during their
   hospitalization is now for many health systems the main approach to the pediatric
   patient. Family Centered Care (FCC) includes, in addition to the involvement of parents
   in the care of the child and their collaboration with health professionals in making
   decisions about treatment and hospitalization. In a pediatric hospital, within the context
   of family-centered health care, parents are indirect users of health services, so
   investigating their satisfaction with the quality of their children's health care is
   important. During the visit and stay of the parents with their child in the hospital they
   form an opinion about the waiting time, accessibility and logistical equipment, the
   knowledge and behavior of the hospital staff, the diagnostic and treatment procedures as
   well as the intention of doctors and nurses to inform and collaborate with parents.
   Purpose: The purpose of this research is to investigate the degree of satisfaction of the
   parents of hospitalized children with the provided pediatric care, considering that the
   degree of satisfaction is a measure of the quality of the health services provided.
   Material and Methodology: The study carried out at the "Agia Sophia" General Hospital
   is a non-interventional, cross-sectional study for which a weighted questionnaire,
   translated into Greek, the Swedish Pyramid Questionnaire (Quality of Patient Care
   Questionnaire) was used. – Parents Version (SPQ-Pv) by Ygge & Arnetz (2001). The
   study was carried out in pediatric, surgical and oncology departments of the hospital.
   The results of the questionnaires were analyzed using inductive and descriptive statistics methods.
   Results: The general satisfaction index of parents with the provision of health care
   services to children appeared to be particularly high (83.6%). The kindness of the staff
   (up to 91.3%) and respect for the child (up to 91.6%) contribute to the positive opinion
   of the parents, even the medical nursing care had rates of positive responses up to
   95.6%. The percentages regarding satisfaction with the waiting time (55.8%) and
   information regarding the disease and the course of the child's condition (56.6%) were
   lower. The problematic working environment of health professionals made a negative
   impression on the participants (68.2%). Furthermore, a statistically significant positive
   correlation (p value<0.05) was found between the politeness of nurses and the
   politeness of doctors with medical nursing care, with the information related to the
   operation of the system, as well as with the information regarding the child care process. The same determinants show a high positive correlation with the degree of
   parental involvement (p value<0.05).
   Conclusions: The fact that parents highly evaluate the quality of health services in the
   hospital depends to a large extent on the staff who serve in it. The courtesy, respect and understanding shown by doctors and nurses combined with their skills keep the
   satisfaction rates of patients and their parents high. The problems that exist and affect
   the quality of care are understaffing, problems of infrastructure and organizational
   elements. A reformulation of some tactics and habits that prevail in hospitals combined
   with the prevalence of the family-centered model of health care in relation to the strictly medical-centered one would significantly improve the performance of the hospital in relation to the quality of the health services provided.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές