Χρόνια Νεφρική Νόσος και Μεταμόσχευση-Οπτική πλευρά του Ασθενή στη σχέση επικοινωνίας με τον Ιατρό

Chronic Kidney Disease-Patients aspect in the relatioship of communication with the Physician (english)

 1. MSc thesis
 2. ΣΟΦΙΑ ΜΑΛΕΣΚΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 120
 7. ΤΡΙΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
 8. ΤΡΙΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣ, ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
 9. Μοντέλα επικοινωνίας, Μη λεκτική επικοινωνία, Σχέση Νεφροπαθή με Ιατρό, Ικανοποίηση ασθενή
 10. ΔΜΥ61 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
 11. 3
 12. 18
 13. 74
 14. Περ
 15. 09
  • Εισαγωγή:H διαπροσωπική σχέση του Ασθενή με τον Ιατρό, από την εποχή του Ιπποκράτη έως τα μέσα του περασμένου αιώνα, έιχε ως βάση την αμοιβαία καταννόηση και την εμπιστοσύνη και αποτελούσε τον λίθο της ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας.Η πετυχημένη συνάντηση ασθενή-ιατρού αποκτά βαρύνουσα σημασία με την επικράτηση των χρόνιων νοσημάτων, όπως η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και η μεταμόσχευση νεφρού. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι πεποιθήσεις και οι αντιλήψεις των ασθενών σχετικά με τον προσανατολισμό της επικοινωνιακής σχέσης με τον ιατρό με επίκεντρο τον ασθενή. Μέθοδος: Για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της συγχρονικής έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις: καταγραφής κοινωνικών και δημογραφικών στοιχείων, η κλίμακα PPOS και η κλίμακα KDQOL-SFTM.Αποτελέσματα:Eυρέθει στατιστικό προβάδισμα υγείας στους άγαμους άνδρες με υψηλό εισόδημα, ισχυρή στήριξη από το νοσηλευτικό προσωπικό και το κοινωνικό περιβάλλον και αυτόματη μείωση του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα της σχέσης ασθενή-ιατρού. Συμπεράσματα:Οι μεταμοσχευμένοι νεφρού εμπιστεύονται τους ασθενείς τους και αποδίδουν την απόλυτη ευθύνη της διαχείρισης της υγείας τους στον ιατρό.Υπάρχει σε μεγάλο βαθμό ικανοποίηση από το προσωπικό υγείας και το κοινωνικό περιβάλλον με αρκετές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα δύο φύλα όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τα επίπεδα υγείας. Λέξεις κλειδιά:Μοντέλα επικοινωνίας, Μη λεκτική επικοινωνία, σχέση νεφροπαθή με ιατρό, ικανοποίηση ασθενή, ποιότητα ζωής
  • Introduction: The interpersonal relationship between the patient and the Physician from the time of Hippocrates to the middle of the last century, was based on mutual understanding and trust and was the cornerstone of comprehensive medical care. The successful patient-physician encounter becomes increasingly important with the prevalence of chronic diseases, such as chronic renal failure and kidney transplantation. The purpose of this paper is to investigate the beliefs and perceptions of patients regarding the patient-centered orientation of communication relationships with the physician. Method: A statistical health advantage is found in single men with high income, strong support from the nursing staff and social environment, and an automatic decrease in the anthropocentric nature of the patient-physician relationship.Conclusions: Kidney transplant recipients trust their patients and attribute the ultimate responsibility of managing their health to the physician. There is a high level of satisfaction with the health staff and the environment with several differences between the two sexes in terms of demographic characteristics and level of health. Keywords: Communication models, nonverbal communication, the relationship between kidney patient and doctor, patient satisfaction, quality of life.
 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές