Η επίδραση του φαινομένου της ηθικής παρενόχλησης (mobbing) στην ποιότητα επαγγελματικής ζωής του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του Γ.Ν. Πύργου

The effect of the phenomenon of moral harassment (mobbing) on ​​the quality of professional life of the medical and nursing staff of G.N. Pyrgou (english)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΟΥΡΓΕΛΑ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 16 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 93
 7. Παναγιώτης Θεοδώρου
 8. Αικατερίνη Καστανιώτη
 9. θική παρενόχληση, Ποιότητα επαγγελματικής ζωής, Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, Γενικό Νοσοκομείο Πύργου
 10. ΔΜ61.Κοινωνιολογική και Ψυχολογική Προσέγγιση της Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας
 11. 1
 12. 4
 13. 51
 14. Περιλαμβάνει πίνακες και το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο
  • Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει τα επίπεδα της ποιότητας επαγγελματικής ζωής του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του Γενικού νοσοκομείου του Πύργου, την εμφάνιση της ηθικής παρενόχλησης και την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ αυτών των δύο μεταβλητών. Υλικό και Μέθοδος: Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, που αποτελείται από ερωτήσεις σχετικά με δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, από την κλίμακα Leymann Inventory of Psychological Terror -LIPT που εκτιμά την εκδήλωση της ηθικής παρενόχλησης και από την κλίμακα ProQOL-5 που εκτιμά την ποιότητα επαγγελματικής ζωής. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2023, ενώ συνολικά, διανεμήθηκαν 130 ερωτηματολόγια και συμπληρωμένα επεστράφησαν τα 103 (ποσοστό ανταπόκρισης, 79%). Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το IBM SPSS 25.0 (Statistical Package for Social Sciences). Αποτελέσματα: Το 56,4% του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού έχει έλθει αντιμέτωπο με μία ή περισσότερες συμπεριφορές ηθικής παρενόχλησης τους τελευταίους 12 μήνες ενώ, το 63.8% εξ αυτών ανέφεραν πως τα περιστατικά ηθικής παρενόχλησης προκλήθηκαν από κάποιον/α συνάδελφο. Επιπρόσθετα, το 52.4% των συμμετεχόντων έχει βιώσει κάποια μορφή ψυχολογικής βίας επίσης τους τελευταίους 12 μήνες ενώ οι πιο συχνές αιτίες ήταν η κακή οργάνωση στην εργασία (74.1%) και η κακή ατμόσφαιρα στην εργασία (70.40%). Αναφορικά με την ποιότητα επαγγελματικής ζωής του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, διαπιστώθηκε πως οι συμμετέχοντες έχουν ένα μέτριο προς υψηλό επίπεδο ικανοποίησης από την εργασία ενώ έχουν χαμηλό επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης και επαγγελματικού άγχους (Μ=26.1, ΤΑ=7.6). Επίσης, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό χωρίς θέση ευθύνης και με μόνιμη ή επικουρική θέση εργασίας είναι πιο πιθανό να έχει βιώσει ηθική παρενόχληση τους τελευταίους 12 μήνες ενώ το προσωπικό που έχει θέση ευθύνης και προϋπηρεσία 15 έως 25 έτη είναι πιο πιθανό να έχει βιώσει ψυχολογική βία τους τελευταίους 12 μήνες Τέλος, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που είχε βιώσει ηθική παρενόχληση ή ψυχολογική βία τους τελευταίους 12 μήνες ή είχε αντιληφθεί ότι κάποιος συνάδελφος του είχε βιώσει ψυχολογική βία είχε σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης και σημαντικά υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης και επαγγελματικού άγχους. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως είναι ορατό το φαινόμενο της ηθικής παρενόχλησης και πως πρέπει να αντιμετωπιστεί από τη διοίκηση του νοσοκομείου, μέσω του σχεδιασμού και της υιοθέτησης καλών πρακτικών. Οι καλές πρακτικές αφορούν στη μη αποδοχή συμπεριφορών ηθικής παρενόχλησης από τη διοίκηση, και στην επιβολή σχετικών κυρώσεων και στην παρακίνηση του υγειονομικού προσωπικού να συζητά και να αναφέρει τέτοιες συμπεριφορές. Με τον τρόπο αυτόν θα καταφέρει να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την ποιότητα της επαγγελματικής ζωής του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που κυμαίνεται ήδη σε επιθυμητά επίπεδα. Λέξεις κλειδιά: Ηθική παρενόχληση, Ποιότητα επαγγελματικής ζωής, Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

  • Objective: The objective of this assignment is to investigate the levels of quality of working life of medical and nursing staff at the General Hospital of Pyrgos, and also the prevalence of moral harassment, along with determining whether there is any correlation between these two variables. Material and Method: In order to collect data, a questionnaire was used, which was composed of questions about the demographic and job profile of the participants, the Leymann Inventory of Psychological Terror - LIPT scale that evaluates the occurrence of moral harassment, and the ProQOL-5 scale that evaluates the quality of working life. Questionnaire forms were distributed from January to March 2023, while 130 questionnaire forms were handed out in total, and after they were completed, 103 of them were returned (response rate: 79%). Data analysis was carried out by the IBM SPSS 25.0 (Statistical Package for Social Sciences). Results: 56.4% of the medical and nursing staff has experienced one or more incidents of moral harassment behavior over the past 12 months, while 63.8% of the staff has reported that the moral harassment incidents were caused by a colleague. In addition, 52.4% of the participants have also experienced some form of mental abuse over the past 12 months, while the most common causes were poor workplace organization (74.1%) and culture (70.40%). With reference to the quality of working life of medical and nursing staff, it was found out that the participants experience a medium to high level of job satisfaction, whereas they experience a low level of job burnout and stress (M=26.1, SD=7.6). Furthermore, medical and nursing staff not in a position of responsibility and on a permanent job or in an assistant role is more probable to have experienced moral harassment over the past 12 months, while staff in a position of responsibility and previous experience of 15 to 25 years is more probable to have experienced mental abuse over the past 12 months. Lastly, medical and nursing staff that had experienced moral harassment or mental abuse over the past 12 months or become aware that a colleague had experienced mental abuse, showed a significantly lower level of job satisfaction, and significantly higher levels of job burnout and stress. Conclusions Research results showed that moral harassment phenomena are observed, which should be addressed by the management of the hospital through modeling and adopting best practices. Best practices pertain to the adoption of a zero tolerance policy by the management, when it comes to moral harassment behaviors, and taking relevant action, as well as encouraging health staff to discuss and report such behaviors. As a result, the already high levels of quality of working life of medical and nursing staff will be further enhanced. Keywords: Moral harassment, Quality of working life, Medical and nursing staff, General Hospital of Pyrgos.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές