Πνευματικότητα, Ψυχική Υγεία και Ποιότητα Ζωής στην τρίτη ηλικία

Spirituality, Mental Health and Quality of Life in the elderly (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
 3. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ)
 4. 13 Νοεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 94
 7. ΦΡΑΔΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 8. ΦΡΑΔΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΛΑΒΔΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
 9. Πνευματικότητα, Ψυχική Υγεία, Ποιότητα Ζωής, Ηλικιωμένοι
 10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
 11. 7
 12. 78
  • Η έννοια της Πνευματικότητας υπόκειται σε πληθώρα ορισμών και προσδιορισμών και έχουν εκπονηθεί πολλαπλές μελέτες σχετικά με τα χαρακτηριστικά που διαθέτει. Ιστορικά η καταγωγή της έννοιας είναι στενα συνδεδεμένη με τις θρησκείες και την έννοια της θρησκευτικότητας και της θρησκευτικής πίστης. Παρ'όλα αυτά η μεν θρησκεία περιλαμβάνει πεποιθήσεις, πρακτικές και τελετουργίες που συνδέονται με το υπερβατικό, η δε πνευματικότητα είναι ευρύτερη έννοια που περιλαμβάνει την προσωπική αναζήτηση για την κατανόηση απαντήσεων σε ερωτήσεις σχετικά με τη ζωή, το νόημα της ζωής και τη σχέση με το ιερό ή το υπερβατικό. Με βάση αυτόν τον διαχωρισμό ένα άτομο θα μπορούσε να διαθέτει υψηλά επίπεδα πνευματικότητας ακόμη και με χαμηλά επίπεδα θρησκευτικότητας. Για τους ηλικιωμένους η ικανοποίηση των πνευματικών είναι ενίοτε σημαντικότερη απο εκείνη των βιολογικών αναγκών. Ο ηλικιωμένος προσπαθεί να δώσει νόημα και σκοπό στη ζωή του και στη σχέση του με τον εαυτό του, τους άλλους, τη φύση και τις υπερφυσικές δυνάμεις. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι , μέσα απο αποτελέσματα διεθνών μελετών, να αναλυθούν οι έννοιες της Πνευματικότητας, της Ψυχικής Υγείας και της Ποιότητας Ζωής και να διερευνηθούν οι τυχόν αλληλεπιδράσεις τους και κυρίως οι επιδράσεις της ύπαρξης πνευματικότητας σε ηλικιωμένα άτομα στην ψυχική τους υγεία καθώς και στην ποιότητα ζωής τους. Φαίνεται ότι η πνευματικότητα στους ηλικιωμένους έχει κυρίως θετικά αποτελέσματα στη βελτίωση της ψυχικής υγείας και της ποιότητας ζωής τους. Η ικανοποίηση των πνευματικών αναγκών αποτελεί προτεραιότητα στην ολιστική προσέγγιση της φροντίδας των ηλικιωμένων και είναι σημαντικό να λαμβάνεται σοβαρά υπ' όψιν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της απο τους επαγγελματίες υγείας. 

  • The concept of Spirituality is subject to a multitude of definitions and determinations and multiple studies have been conducted on its characteristics. Historically the origin of the concept is closely related to religions and the concept of religiosity and religious faith. However, while religion includes beliefs, practices and rituals related to the transcendent, spirituality is a broader concept that includes the personal search to understand the answers to questions about life, the meaning of life and the relationship with the sacred or the transcendent. Based on this separation a person could have high levels of spirituality even with low levels of religiosity.  For the elderly, meeting spiritual needs is often more important that meeting biological needs. The elderly person tries to give meaning and purpose to his life and to his relationship with himself, others, nature and supernatural forces. The purpose of this postgraduate review, through the results of international studies, is to analyse the concepts of spirituality, mental health and quality of life and to explore their interactions and specially the effects of spirituality in older people on their mental health and their quality of life. There is a recognized connection between spirituality and health in elderly. It appears that the existence of spirituality  has positive effects mainly in improving mental health and quality of life. Meeting the spiritual needs of the elderly is a priority in the holistic approach to their care and is importand to consider in the design and implementation of it by health professionals. 

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές