<<Σύγκριση άγχους και κατάθλιψης σε τεχνολόγους και νοσηλευτές μιας νοσοκομειακής μονάδας της Θεσσαλονίκης>>>."

COMPARISON OF ANXIETY AND DEPRESSION IN TECHNOLOGISTS AND NURSES OF A HOSPITAL UNIT IN THESSALONIKI (english)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΕΛΑ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 1-79
 7. ΕΥΧΑΡΙΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Ψυχολόγος Υγείας Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο «Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ.»
 8. Συν-Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΓΩΝΗ Κοινωνική Λειτουργός, Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Πα.Γ.Ν.Η. Σύμβουλος Καθηγήτρια Ε.Α.Π.
 9. άγχος, στρες, κατάθλιψη, νοσηλευτικό προσωπικό, τεχνολόγοι, εργασιακή ικανοποίηση
 10. Διοίκηση Μονάδων Υγείας/ΔΜΥ61
 11. 61-69
 12. 46-60
  • Εισαγωγή: Η εργασία σε νοσοκομειακό περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα άγχους, στρες, εξουθένωσης και κατάθλιψης. Ο υψηλός επιπολασμός αυτών των φαινομένων σε αυτό το χώρο, αντανακλά τη φύση των επαγγελμάτων υγείας. Η ευημερία και η ψυχική υγεία των εργαζόμενων στις μονάδες υγειονομικής περίθαλψης, είναι σημαντική για την παροχή ποιοτικής φροντίδας και για τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Σκοπός: Η σύγκριση του άγχους και της κατάθλιψης σε νοσηλευτές και τεχνολόγους μιας νοσοκομειακής μονάδας της Θεσσαλονίκης. Δείγμα Έρευνας - Ερευνητικό Εργαλείο: Ερωτήθηκαν για τη συμμετοχή τους στην έρευνα 300 άτομα, αλλά την αποδέχτηκαν και συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια 214 άτομα (ποσοστό: 71,33 %). Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι για την ενότητα της υγείας των συμμετεχόντων το Patient Health Questionnaire (PHQ-9), για την ενότητα της κατάθλιψης, η Κλίμακα Αυτο-αξιολόγησης της Κατάθλιψης κατά Zung (Zung Self-Rating Depression Scale) και για την ενότητα του άγχους, το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Άγχους (State Trait Anxiety Inventory, STAI-40). Συμπεράσματα: Η έρευνα έδειξε χαμηλά επίπεδα κατάθλιψης και άγχους στο σύνολο των συμμετεχόντων και διαπιστώθηκε ότι η κατάθλιψη κατά Zung συσχετίζεται θετικά και μέτρια με το άγχος. Σε ό,τι αφορά στη σύγκριση του άγχους και της κατάθλιψης σε τεχνολόγους και νοσηλευτές, μόνο στο άγχος παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Διαπιστώθηκε, ότι οι νοσηλευτές παρουσίασαν μεγαλύτερες μέσες βαθμολογίες σε όλες τις υποκλίμακες του άγχους, της κατάθλιψης και της δυσκολίας, συγκριτικά με τους τεχνολόγους. Επίσης, όσον αφορά στην επίδραση του φύλου στις σχέσεις εργασιακού άγχους και επαγγελματικής ζωής και κατάθλιψης και προσωπικής ζωής, δεν παρατηρηθήκαν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα.
  • Introduction: Working in a hospital environment can lead to increased levels of anxiety, stress, burnout and depression. The high prevalence of these phenomena in this area reflects the nature of health professions. The well-being and mental health of healthcare workers is important for providing qualitative care and improving productivity. Purpose: The comparison of anxiety and depression in nurses and technologists of a hospital unit in Thessaloniki. Research Sample - Research Tool: 300 people were asked about their participation in the survey. 214 people accepted it and completed the questionnaires (rate: 71.33 %). The research tools used, are the Patient Health Questionnaire (PHQ-9) for the health section, the Zung Self-Rating Depression Scale for the depression section and the State Trait Anxiety Inventory (STAI-40) for the section of anxiety. Conclusions: The research showed low levels of depression and anxiety in all participants and found that depression according to Zung was positively and moderately correlated with anxiety. Regarding the comparison of anxiety and depression in technologists and nurses, only in anxiety were observed statistically significant differences between them. It was found that nurses presented higher mean scores on all subscales of anxiety, depression and difficulty, compared to technologists. Also, regarding the effect of gender on the relationships between work stress and professional life and between depression and personal life, no statistically significant results were observed.
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές