Η πρόσβαση του πληθυσμού Ρομά του Δήμου Δέλτα στις υπηρεσίες υγείας και η διερεύνηση των αντιλήψεων σχετικά με την υγεία τους.

The access of the Roma population of Delta Municipality to health services and the investigation of their health perceptions. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 134
 7. ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 8. Ρομά, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ικανοποίηση χρήσης υπηρεσιών υγείας, αυτοεκτίμηση επιπέδου υγείας, υγειονομικές ανισότητες, εμπόδια, διακρίσεις, SF- 36.
 9. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)-Θεματική ενότητα ΔΜΥ51: Υπηρεσίες Υγείας/Νοσοκομείο: Ιδιοτυπίες και προκλήσεις Συστήματα, υπηρεσίες υγείας και πολιτικές :Προσβασιμότητα - ανισότητες στην παροχή και στην χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας.
 10. 2
 11. 17
 12. 171
  • Σκοπός: Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην ανάδειξη του επιπέδου υγείας των Ρομά του Δήμου Δέλτα καθώς και της πρόσβασης του στις υπηρεσίες υγείας. Ειδικότερα στοχεύει στην ανάδειξη των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι, στη διερεύνηση της χρήσης υπηρεσιών υγείας, στην αποτύπωση των απόψεων τους τόσο για την ικανοποίηση που αντλούν από τις υπηρεσίες υγείας και τα πιθανά εμπόδια που αντιμετωπίζουν κατά την πρόσβαση τους όσο και για τις πεποιθήσεις που έχουν οι ίδιοι για την υγεία τους. Υλικό και μέθοδος: Η παρούσα εργασία βασίστηκε στη βιβλιογραφική ανασκόπηση της ξενόγλωσσης και ελληνικής βιβλιογραφίας σχετικά με το υπό μελέτη θέμα και στη διεξαγωγή έρευνας. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσε μια βολική δειγματοληψία, που περιλάμβανε συνολικά 202 συμμετέχοντες που ανήκουν στον πληθυσμό Ρομά του Δήμου Δέλτα. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που περιείχε ερωτήσεις κλειστού τύπου που περιλάμβανε τρεις ενότητες σχετικά με τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος στην πρώτη, για τη χρήση των υπηρεσιών υγείας στην δεύτερη και η τρίτη ενότητα περιλάμβανε το ερωτηματολόγιο SF – 36 το οποίο αξιολογεί τις διαστάσεις της σωματικής και ψυχικής υγείας. Αποτελέσματα: Παρουσιάζονται περιγραφικά οι κλίμακες του ερωτηματολογίου SF-36 για κάθε υποομάδα των δημογραφικών χαρακτηριστικών, καθώς και τα αποτελέσματα των ελέγχων Kruskal-Wallis και Mann-Whitney τα οποία εφαρμόστηκαν για τον εντοπισμό των παραγόντων που έχουν σημαντική συσχέτιση με την χρήση των υπηρεσιών υγείας και των αντιλήψεων τους αναφορικά με αυτές, καθώς και τη γενικότερη ποιότητα ζωής τους. Όπως φαίνεται, αναδεικνύονται 49 στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τα οποία αποτελούν στατιστικά σημαντικούς προβλεπτικούς παράγοντες για τουλάχιστον μια ή και περισσότερες υποκλίμακες του ερωτηματολογίου SF-36. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε πολλαπλή παλινδρόμηση, με σκοπό να αναδειχθεί το εάν η χρήση υπηρεσιών υγείας και η συχνότητα αυτής αποτελούν στατιστικά σημαντικούς προβλεπτικούς παράγοντες για τουλάχιστον μια ή και περισσότερες υποκλίμακες του ερωτηματολογίου SF-36 πράγμα που επιβεβαιώνεται βάσει των αποτελεσμάτων. Επίσης εφαρμόστηκε πολλαπλή παλινδρόμηση ώστε να διερευνηθεί και το εάν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά αποτελούν στατιστικά σημαντικούς προβλεπτικούς παράγοντες για την χρήση και την συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών υγείας. Συμπεράσματα: Μετά τον έλεγχο των κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών, της κατάστασης υγείας και των συνθηκών στέγασης, το φύλο, η ηλικία, η εκπαίδευση, οι χρόνιες ασθένειες, η σταθερή στέγαση και η υλική στέρηση βρέθηκαν να είναι σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες της ποιότητας ζωής των Ρομά. Έγινε σαφές πως η χρήση των υπηρεσιών υγείας, η συχνότητα επισκέψεων των υπηρεσιών υγείας και η πραγματοποίηση της τελευταίας επίσκεψης, επηρεάζουν με στατιστικά σημαντικό τρόπο την ποιότητα ζωής τους, ενώ αποτελούν και στατιστικά σημαντικούς προβλεπτικούς παράγοντες αυτής. Ακόμη αναδείχθηκε πως το φύλο, η εκπαίδευση και οι συνθήκες στέγασης δεν επηρεάζουν με στατιστικά σημαντικό τρόπο την συχνότητα και την χρήση υπηρεσιών υγείας και δεν αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες. Αντίθετα τα υπόλοιπα δημογραφικά στοιχεία που μελετήθηκαν επηρεάζουν την χρήση και την συχνότητα τους και αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες αυτών. Λέξεις κλειδιά: Ρομά, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ικανοποίηση χρήσης υπηρεσιών υγείας, αυτοεκτίμηση επιπέδου υγείας, υγειονομικές ανισότητες, εμπόδια, διακρίσεις, SF- 36.
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές