Χρηματοδότηση υπηρεσιών υγείας και κοινωνική ασφάλιση. Διαχείριση κινδύνων στην απορρόφηση πόρων μέσω κατανάλωσης υπηρεσιών.

Funding of health and social security services. Risk management in resource absorption through service consumption. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΣ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 13 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 98
 7. Μπογιατζίδης Παναγιώτης
 8. Μπογιατζίδης Παναγιώτης | Βλάσσης Ιωάννης
 9. Δημόσια ασφάλιση | Ιδιωτική ασφάλιση | Ασφαλιστικό σύστημα | Iκανοποίηση πελάτη
 10. Διοίκηση Μονάδων Υγείας / ΔΠΜ60
 11. 1
 12. 32
 13. 88
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Γραφήματα
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται ο θεσμός της ασφάλισης ως μηχανισμός προστασίας σε σχέση με τον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, αναλύεται η διαχείριση κινδύνου που σχετίζεται με τον ασφαλιστικό τομέα καθώς και η μεταφορά του ρίσκου στον ασφαλιστικό πάροχο. Επιπλέον, εξετάζεται και αξιολογείται η κατανομή των πόρων για την ασφάλιση στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα καθώς και η χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος της Ελλάδας. Στη συνέχεια, διερευνάται με την χρήση ποσοτικής έρευνας και ερωτηματολογίου η εκτίμηση των καταναλωτών για το ασφαλιστικό προϊόν σε σχέση με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ο ρόλος των δημογραφικών παραγόντων σε συνάρτηση με το επίπεδο ικανοποίησης καθώς και τα σημεία που χρειάζονται χρηματοδότηση και βελτίωση στο ασφαλιστικό σύστημα. Από την έρευνα που διενεργήθηκε συμπεραίνουμε ότι οι διαγνωστικές δυνατότητες, η διαθεσιμότητα φαρμακευτικών σκευασμάτων, ο προγραμματισμός των επισκέψεων καθώς και ο οικονομικός τομέας είναι τα σημεία που απασχολούν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τους καταναλωτές, τα οποία κατ’επέκταση σχετίζονται άμεσα με έλλειψη ικανοποίησης, ενώ από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση γίνεται εμφανές ότι ελλείψεις σχετικά με την διαχείριση πόρων μαστίζουν σημαντικά το Ελληνικό σύστημα υγειονομικής ασφάλισης.

  • In this paper, the institution of insurance is examined as a protection mechanism in relation to both the public and private sectors and the risk management related to the insurance sector is analyzed as well as the transfer of the risk to the insurance provider. In addition, the allocation of resources related to insurance in the private and public sectors as well as the financing of the Greek insurance system are evaluated and examined. Finally, with the use of quantitative research and a questionnaire, the consumers' assessment of the insurance product in relation to the quality of the services provided in the public and private sectors, the role of demographic data in relation to the level of satisfaction, as well as the points that are investigated they need funding and improvement in the insurance system. We conclude that the diagnostic possibilities, the availability of pharmaceutical preparations, the scheduling of visits as well as the financial sector are the points that concern it more than anything else for consumers and are related to a lack of satisfaction, while from the literature review it becomes apparent that deficiencies related to resource management plague the Greek health insurance system.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές