Διερεύνηση παραγόντων ψυχικής ανθεκτικότητας και ευαλωτότητας στο νοσηλευτικό προσωπικό σε νοσοκομεία εκπαιδεύσεως εν μέσω υγειονομικής κρίσης

«Ιnvestigation of factors of mental resilience and vulnerability in nursing staff in teaching hospitals in the midst of a health crisis» (english)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 128
 7. Καθηγητής: Δρ. Παύλος Σαράφης
 8. Επιβλέπων Α΄ Παύλος Σαράφης Επιβλέπων Β΄ Φίλιππος-Ριχάρδος Δομάγερ
 9. Ανθεκτικότητα | Covid-19 | Επαγγελματίες Υγείας και Νοσηλευτές | Επαγγελματική Ικανοποίηση | Άγχος νοσηλευτών,
 10. Διοίκηση Μονάδων Υγείας 51
 11. Πέντε (5)
 12. 1
 13. 103
 14. Περιλαμβάνει Πίνακες ,Διαγράμματα Γραφήματα
  • Το νοσηλευτικό επάγγελμα είναι αδιαμφισβήτητα από τις κατηγορίες των επαγγελματιών υγείας που πλήττονται περισσότερο, λόγω υψηλού επιπέδου εργασιακού άγχους και αυξημένου φόρτου εργασίας. Αν και η συμβολή τους στο πεδίο της υγείας και στην ανάπτυξη ενός υγειούς πληθυσμού είναι ιδιαιτέρως σημαντική, εντούτοις υπόκεινται συχνά σε δυσμενείς εργασιακές συνθήκες, όπως η τελευταία υγειονομική κρίση με αποτέλεσμα, να επηρεαστούν τα επίπεδα της ψυχικής τους ανθεκτικότητας και κατ’ επέκτασιν ο βαθμός ικανοποίησης από την άσκηση των καθηκόντων τους. Σκοπός. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει κατά πόσο παράγοντες όπως η ψυχική ανθεκτικότητα και η ευαλωτότητα επέδρασαν στο νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων εκπαιδεύσεως, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σε περίοδο κρίσης, όπως αυτή της πανδημίας του COVID-19 και κατά πόσο συσχετίζονται με τα κοινωνικό-οικονομικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά του. Υλικό-Μέθοδος. Το τελικό δείγμα της μελέτης αποτελείται από 105 άτομα, προερχόμενα από νοσοκομεία εκπαιδεύσεως. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο ανώνυμων ερωτηματολογίων. Το ερωτηματολόγιο περιείχε ερωτήσεις σχετικά με τα κοινωνικό-δημογραφικά και επαγγελματικά στοιχεία του δείγματος, κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης και ακολουθούν οι κλίμακες μέτρησης της ανθεκτικότητας, της εργασιακής ικανοποίησης, της μέτρησης του στρες στους νοσηλευτές και της μέτρησης του φόβου για τον COVID-19. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 26.0 Αποτελέσματα. Πραγματοποιήθηκαν μία σειρά συσχετίσεων των κλιμάκων μεταξύ τους καθώς και με τα κοινωνικό – δημογραφικά και εργασιακά χαρακτηριστικά του δείγμα-τος. Η συσχέτιση κλίμακας εργασιακής ικανοποίησης των νοσηλευτών με την κλίμακα ψυχικής ανθεκτικότητας, την κλίμακα φόβου για τον κορονοϊό και την κλίμακα άγχους των νοσηλευτών & η συσχέτιση της κλίμακας εργασιακής ικανοποίησης των νοσηλευτών με τα δημογραφικά και εργασιακά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, με την κλίμακα ψυχικής ανθεκτικότητας, με την κλίμακα φόβου για τον κορονοϊό και την κλίμακα άγχους των νοσηλευτών, έφεραν στατιστικά αποτελέσματα μεταξύ κάποιων εκ των παραγόντων των κλίμακων μεταξύ τους αλλά και με κάποια από τα εργασιακά χαρακτηριστικά (φόρτος εργασίας, εγκατάλειψη θέσης, συνολικά εργασιακά έτη) και τα κοινωνικό- δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος (ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση). Η συσχέτιση διαστάσεων συνολικής κλίμακας άγχους των νοσηλευτών με τις κλίμακες της ψυχικής ανθεκτικότητας και του φόβου για τον COVID-19, είχε ως αποτέλεσμα, οι διαστάσεις του «θανάτου και της θνησιμότητας» να σχετίζονται σημαντικά με την κλίμακα φόβου για τον κορονοϊό. Επιπλέον, από την εν λόγω συσχέτιση προέκυψε πως η διάσταση του άγχους σχετικά με τις «διαμάχες με γιατρούς», επηρέαζε το επίπεδο της ψυχικής ανθεκτικότητας των νοσηλευτών. Στατικώς σημαντικό αποτέλεσμα προέκυψε στη συσχέτιση της κλίμακας φόβου για τον COVID-19 με την κλίμακα ψυχικής ανθεκτικότητας, καθώς η υψηλή ψυχική ανθεκτικότητα συνεπάγεται μικρότερο φόβο για την πανδημία COVID-19. Η συσχέτιση της κλίμακας άγχους των νοσηλευτών με τα δημογραφικά και εργασιακά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, με την κλίμακα ψυχικής ανθεκτικότητας και την κλίμακα φόβου για τον κορονοϊό, έδειξε πως σχεδόν όλες οι διαστάσεις της κλίμακας τους άγχους των νοσηλευτών, σχετίζονται με την εγκατάλειψη της θέσης, με το φύλο και το φόρτο εργασίας. Αναφορικά με τη συσχέτιση ψυχικής ανθεκτικότητας, τα κοινωνικό-δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά του δείγματος, δεν βρέθηκαν στην παρούσα μελέτη, στατιστικώς σημαντικά ευρήματα. Τέλος, η συσχέτιση της κλίμακας «μέτρησης φόβου για τον COVID-19» με τα κοινωνικό-δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά του δείγματος έδειξε ότι η ηλικιακή κατηγορία των 20-40 ετών είχε μικρότερο φόβο σε σχέση με το προσωπικό που άνηκε στην κατηγορία 51-60 ετών.
  • The nursing profession is undoubtedly one of the most affected categories of health professionals, due to a high level of occupational stress and increased workload. Although their contribution to the field of health and the development of a healthy population is particularly important, they are nevertheless often subject to unfavorable working conditions, such as the recent health crisis, with the result that their levels of mental resilience and, by extension, the degree of satisfaction are affected from the exercise of their duties. Purpose. The purpose of the thesis is to investigate whether factors such as mental resilience and vulnerability affected the nursing staff of teaching hospitals, during the exercise of their duties, in a period of crisis, such as that of the COVID-19 pandemic, and whether they are related to its socio-economic and professional characteristics. Material-Method. The final sample of the study consists of 105 people, coming from teaching hospitals. A set of anonymous questionnaires was used to collect the data. The questionnaire contained questions about the socio-demographic and professional characteristics of the sample, during the period of the health crisis, followed by scales measuring resilience, job satisfaction, measuring stress in nurses and measuring fear of COVID-19 . The SPSS 26.0 statistical program was used for the statistical analysis. Results. A series of correlations of the scales with each other as well as with the socio-demographic and work characteristics of the sample were carried out. The correlation of the nurses' job satisfaction scale with the mental resilience scale, the coronavirus fear scale and the nurses' anxiety scale & the correlation of the nurses' job satisfaction scale with the demographic and work characteristics of the participants, with the mental resilience scale, with the scale of fear of the coronavirus and the scale of anxiety of nurses, brought statistical results between the factors of the scales with each other but also with some of the work characteristics (workload, leaving the position, total working years) and the socio-demographic characteristics of the sample (age, gender, marital status). Correlating dimensions of nurses' total anxiety scale with the scales of mental resilience and fear of COVID-19, resulted in the dimensions of "death and mortality" being significantly related to the scale of fear of coronavirus. In addition, from this correlation it emerged that the dimension of stress related to "conflicts with doctors" influenced the level of mental resilience of nurses. A statistically significant effect was found in the correlation of the fear of COVID-19 scale with the mental resilience scale, as high mental resilience implies less fear of the COVID-19 pandemic. The correlation of the nurses' stress scale with the demographic and work characteristics of the participants, with the mental resilience scale and the scale of fear of the coronavirus, showed that almost all dimensions of the nurses' stress scale are related to leaving the position, with gender and workload. Regarding the correlation of mental resilience, the socio-demographic and professional characteristics of the sample, no statistically significant findings were found in the present study. Finally, the correlation of the "measurement of fear of COVID-19" scale with the socio-demographic and professional characteristics of the sample showed that the age group of 20-40 years had less fear than the staff belonging to the 51-60 age group years.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές