ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

QUALITY OF LIFE AND RESILIENCE OF PATIENTS WITH BREAST CANCERN (english)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 72
 7. ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ
 8. ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 9. Καρκίνος του μαστού, ψυχική ανθεκτικότητα, ποιότητα ζωής
 10. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 11. 1
 12. 4
 13. 68
  • Εισαγωγή: Η ποιότητα ζωής αφορά στον βαθμό στον οποίο ένα άτομο μπορεί να ανταπεξέλθει στις βασικές κατηγορίες διαβίωσης στην καθημερινότητά του, ενώ η εν λόγω αξιολόγηση είναι υποκειμενική μεταξύ των διαφορετικών ατόμων. Η ψυχική ανθεκτικότητα αντικατοπτρίζει τον βαθμό στον οποίο ένας άνθρωπος μπορεί να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά σε καταστάσεις συναισθηματικής και ψυχολογικής πίεσης. Τόσο η ποιότητα ζωής όσο και η ψυχική ανθεκτικότητα είναι δυνατόν να κλονιστούν σε έναν άνθρωπο, ο οποίος πάσχει από κάποιο σοβαρό χρόνιο νόσημα, όπως είναι για παράδειγμα ο καρκίνος του μαστού. Σκοπός: Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των επιπέδων της ποιότητας ζωής και της ψυχικής ανθεκτικότητας των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο του μαστού. Επίσης, σκοπός είναι ο εντοπισμός της σχέσης μεταξύ της ποιότητας ζωής και της ψυχικής ανθεκτικότητας των εν λόγω ασθενών, καθώς επίσης και ο εντοπισμός διαφορών στην ποιότητα ζωής και την ψυχική τους ανθεκτικότητα, με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε πρωτογενής ποσοτική έρευνα. Η έρευνα αυτή βασίστηκε σε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο κλειστών ερωτήσεων, το οποίο απαρτίζεται από την Κλίμακα ψυχικής ανθεκτικότητας Connor-Davidson (The Connor- Davidson ResilienceScale [CD- RISC]), για την μέτρηση της ψυχικής ανθεκτικότητας των συμμετεχουσών, καθώς και από την Κλίμακα Ποιότητας ζωής (EQ-5D), για την διαμόρφωση της μεταβλητής της ποιότητας της ζωής τους. Το ερευνητικό δείγμα αποτελείται από 203 γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο του μαστού. Η συγκέντρωση του ερευνητικού δείγματος έγινε μέσω της δειγματοληψίας ευκολίας και της δειγματοληψίας της χιονοστιβάδας. Ο διαμοιρασμός του ερωτηματολογίου έγινε ηλεκτρονικά και η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε μέσω του SPSS. Στο πλαίσιο αυτής χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική, έλεγχοι συσχέτισης Pearson και έλεγχοι Anova και Independent Samplest-Test για τον εντοπισμό στατιστικά σημαντικών διαφορών. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ικανοποιητικά επίπεδα ποιότητας ζωής των συμμετεχουσών γυναικών στην έρευνα αυτή, καθώς επίσης και ικανοποιητικά επίπεδα της συνολικής υγείας τους. Επίσης, αποδείχτηκε ότι τα επίπεδα της ψυχικής τους ανθεκτικότητας είναι υψηλά. Τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων έδειξαν θετική στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας ζωής και της συνολικής υγείας των συμμετεχουσών γυναικών, με την ψυχική τους ανθεκτικότητα. Επίσης, εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα επίπεδα της ποιότητας ζωής με βάση την επαγγελματική ενασχόληση των συμμετεχουσών γυναικών και το αν πάσχουν από επιπρόσθετα χρόνια νοσήματα, εκτός του καρκίνου του μαστού. Αναλυτικότερα, υψηλότερα επίπεδα ποιότητας ζωής εντοπίστηκαν στις γυναίκες που δεν έπασχαν από επιπλέον χρόνια νοσήματα, εκτός του καρκίνου του μαστού, καθώς επίσης και σε αυτές που εργάζονταν ως επιχειρηματίες ή αυτοαπασχολούμενοι. Συμπεράσματα:Η ποιότητα ζωής και η συνολική κατάσταση της υγείας ενός ατόμου μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα της ψυχικής του ανθεκτικότητας. Λόγω του ότι χαμηλότερα επίπεδα ποιότητας ζωής εντοπίστηκαν στις γυναίκες που πάσχουν από επιπλέον χρόνια νοσήματα, εκτός του καρκίνου του μαστού, οι φορείς και οι κλινικές περίθαλψης τους πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την κατηγορία γυναικών, προκειμένου, λόγω της χαμηλότερης ποιότητας ζωής τους, να μην υπονομευτή παράλληλα και η ψυχική τους ανθεκτικότητα.
  • Introduction: Quality of life refers to the extent to which a person can cope with the basic categories of living in their daily life, while this assessment is subjective between different people. Mental resilience reflects the degree to which a person can effectively cope with situations of emotional and psychological stress. Both quality of life and mental resilience can be shaken in a person who suffers from a serious chronic disease, such as breast cancer. Purpose: The purpose of the research is to investigate the levels of quality of life and mental resilience of patients suffering from breast cancer. Also, the purpose is to identify the relationship between the quality of life and the mental resilience of these patients, as well as to identify differences in their quality of life and mental resilience, based on their demographic characteristics. Material and Method: Primary quantitative research was conducted. This research was based on a structured closed-ended questionnaire consisting of The Connor-Davidson Resilience Scale [CD-RISC], to measure the mental resilience of the participants, as well as the Scale Quality of life (EQ-5D), to form the variable of their quality of life. The research sample consists of 203 women suffering from breast cancer. The research sample was gathered through convenience sampling and snowball sampling. The distribution of the questionnaire was done electronically and the statistical analysis was performed through SPSS. In this context, descriptive statistics, Pearson correlation tests and Anova and Independent Samples t-Test tests were used to identify statistically significant differences. Results: The results showed satisfactory levels of quality of life of the women participating in this research, as well as satisfactory levels of their overall health. It also proved that their levels of mental resilience are high. The results of the statistical analyzes showed a positive statistically significant correlation between the quality of life and the overall health of the participating women, with their mental resilience. Also, statistically significant differences were identified in the levels of quality of life based on the professional occupation of the participating women and whether they suffer from additional chronic diseases, apart from breast cancer. More specifically, higher levels of quality of life were found in women who did not suffer from additional chronic diseases other than breast cancer, as well as in those who worked as entrepreneurs or were self-employed. Conclusions: A person's quality of life and overall health status can affect their levels of mental resilience. Due to the fact that lower levels of quality of life were identified in women suffering from additional chronic diseases, apart from breast cancer, the agencies and their care clinics should pay special attention to this category of women, so that, due to their lower quality of life, not to undermine their mental resilience at the same time.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές