Προ Κοστολόγηση εργασιών επισκευής-ενίσχυσης χαμηλών κτηρίων με βλάβες από σεισμό. Μελέτη περίπτωσης σεισμού Αρκαλοχωρίου. Ανάλυση - Αξιολόγηση υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου

Pre-costing of repair-reinforcement works of low-rise buildings with earthquake damage. Arkalochori earthquake case study. Analysis - Evaluation of existing legislative framework. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 84
 7. ΓΑΡΙΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 8. ΓΑΡΙΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Οπλισμένο Σκυρόδεμα | Φέρουσα Τοιχοποιία | Επισκευή
 10. Διαχείριση Τεχνικών Εργων / ΔΧΤ51
 11. 1
 12. 4
 13. 4
  • Η εργασία αυτή έχει ως αντικείμενο την προ κοστολόγηση των εργασιών επισκευής ή ενίσχυσης κτιρίων με μετασεισμικές βλάβες.

   Αναλύθηκε το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, αναπτύχθηκαν μέθοδοι αναγνώρισης – αξιολόγησης βλαβών σε κτήρια με Φέρων Οργανισμό (Φ.Ο.) από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (Ο.Σ.) ή Φέρουσα Τοιχοποιία (Φ.Τ.) και κατηγοριοποιήθηκαν τα κτήρια με βάση το βαθμό της μετασεισμικής τους βλάβης.

   Διερευνήθηκε η σεισμική συμπεριφορά ικανού δείγματος χαμηλών κτηρίων που υπέστησαν βλάβες μετά το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 που συνέβη στην πόλη του Αρκαλοχωρίου, με την ανάλυση του σεισμικού φάσματος σε σχέση με τα πρόσφατα προηγούμενα από άλλους σεισμούς του ελληνικού χώρου.

   Επιπροσθέτως αναφέρθηκαν οι μέθοδοι αποτίμησης υφισταμένων κατασκευών και υπολογισμού της φέρουσας ικανότητας δομημάτων.

   Από την παραπάνω ανάλυση-διερεύνηση δομήθηκε ένα συνοπτικό εγχειρίδιο μελέτης – κατασκευής καθώς και χρήσιμες εξισώσεις κόστους ως οδηγοί, για τον Μελετητή Πολιτικό Μηχανικό, για την αντιμετώπιση παρομοίων μετασεισμικά βλαμμένων χαμηλών κτηρίων.

  • The object of this work is the pre-costing of the repair or reinforcement works of buildings with post-earthquake damage.

   The existing legislative framework was analysed, methods were developed to identify and assess damage in buildings with Load-bearing structure (FO) made of Reinforced Concrete (FO) or Load-bearing Masonry (FOW) and the buildings were categorized based on the degree of their post-earthquake damage.

   The seismic behavior of a sufficient sample of low-rise buildings damaged after the September 27, 2021 earthquake that occurred in the city of Arkalochori was investigated, by analyzing the seismic spectrum in relation to recent precedents from other earthquakes in the Greek area.

   In addition, the methods of valuing existing structures and calculating the bearing capacity of structures were mentioned.

   From the above analysis-investigation, a concise study-construction manual was structured as well as useful cost equations as guides, for the Study Civil Engineer, to deal with similar post-earthquake damaged low-rise buildings.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές