Ο Χημικός δεσμός και οι ιδιότητες των ενώσεων. Παρουσίαση στα σχολικά εγχειρίδια.

Chemical bonding and properties of compounds. Presentation in school textbooks. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΙΚΙΛΗ
 3. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ)
 4. 20 Οκτωβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 89
 7. ΚΑΠΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. Χημεία, Χημικός δεσμός, ομοιοπολικός δεσμός, ιοντικός δεσμός, μέθοδοι διδασκαλιας.
 9. ΚΦΕ52
 10. 18
 11. 14
  • Σε αυτή τη διπλωματική εργασία θα ασχοληθούμε με την έννοια του χημικού δεσμού και πως αυτός διδάσκεται και παρουσιάζεται μέσα στα σχολικά εγχειρίδια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται έννοιες οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και αποτελούν προαπαιτούμενες γνώσεις για την διδασκαλία και την καλύτερη κατανόηση του χημικού δεσμού, όπως είναι ο Περιοδικός Πίνακας και η κατανόηση της δομής του, τι είναι ηλεκτραρνητικότητα, ο αριθμός οξείδωσης, ο κανόνας της οκτάδας κ.α. Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική περιγραφή των δύο βασικών δεσμών, του ιοντικού και του ομοιοπολικού δεσμού και των προϋποθέσεων που υπάρχουν για τον σχηματισμό τους και το κεφάλαιο κλείνει με την αναφορά στα υπόλοιπα είδη δεσμών που υπάρ-χουν. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται βασικές θεωρίες όπως είναι η Θεωρία άπωσης των ηλεκτρονιακών ζευγών της στιβάδας σθένους γνωστή με το ακρωνύμιο του αγ-γλικού όρου ως VSEPR (Βεσπερ για λόγους ευκολίας), η Θεωρία Δεσμού – Σθένους και η Θεωρία των Μοριακών Τροχιακών. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται κάποιες θεωρίες μάθησης και διδακτικής, για παρά-δειγμα η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στους μαθητές ώστε να μην λειτουργούν μη-χανικά απομνημονεύοντας απλώς έτοιμες γνώσεις, αλλά να είναι σε θέση να σκέφτο-νται και να κρίνουν. Γίνεται επίσης αναφορά και σε άλλες μεθόδους όπως είναι η μέ-θοδος της παρουσίασης ή αλλιώς παραδοσιακή μέθοδο, στην έννοια του εποικοδομι-σμού και στην συμβολή του πειράματος στην διαδικασία της μάθησης. Στο κεφάλαιο τέσσερα σχολιάζεται ο ρόλος της χημείας και του χημικού δεσμού στα σχολικά εγχειρίδια αλλά και στην διδακτική ύλη, αναφέρονται οι παρανοήσεις που προϋπάρχουν ή δημιουργούνται στους μαθητές, καθώς επίσης και ο ρόλος που έχουν τα σχολικά εγχειρίδια στην δημιουργία αυτών των παρανοήσεων. Στο τέλος του κεφα-λαίου προτείνονται τρόποι για διόρθωση της διδασκαλίας του χημικού δεσμού οι ο-ποίοι έχουν ως στόχο την εξάλειψη των παρανοήσεων και την καλύτερη κατανόηση του χημικού δεσμού από τους μαθητές. Στο τελευταίο κεφάλαιο αυτής της εργασίας, προτείνεται ένα σενάριο διδασκαλίας 6 ωρών για την διδασκαλία του χημικού δεσμού στο οποίο περιλαμβάνονται και δύο πολύ απλές εργαστηριακές ασκήσεις που βοηθούν στην κατανόηση του.
  • In this diplomatic thesis, we will focus on the chemical bonding and how it is taught and presented in textbooks. The first chapter presents concepts that are particularly useful and prerequired knowledge for teaching and better understanding of chemical bonding. These con-cepts include the Periodic Table and understanding its structure, electronegativity, ox-idation number, the octet rule, and more. Following this, a detailed description of the two types of bonds, ionic and covalent bonding is provided, along with the conditions required for their formation. The chapter concludes with a mention of other types of bonds that exist. The second chapter introduces fundamental theories such as the Valence Shell Elec-tron Pair Repulsion (VSEPR) theory, the Valence Bond Theory and the Molecular Orbital Theory. The third chapter discusses some theories of learning and teaching. For example, it addresses the development of critical thinking in students, aiming to move beyond rote memorization and encouraging them to think and judge independently. It also refers to teaching methods, including presentation method, the concept of construc-tive learning and the role of experimentation in the learning process. In fourth chapter, the role of the chemistry and chemical bonding in textbooks and the curriculum is discussed. It addresses misconceptions that exist or are generated in stu-dents and the role that textbooks play in creating these misconceptions. The chapter end by proposing methods to improve the teaching of chemical bonding, with the goal of eliminating misconceptions and enhancing students’ understanding. The final chapter of this thesis proposes a 6 – hour teaching scenario for the instruction of chemical bonding, including two simple laboratory exercises designed to aid comprehension.
 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές