Οι στάσεις και οι απόψεις των εργαζομένων του ΤΕΠ για την ανακύκλωση-η περίπτωση του νοσοκομείου ST MARYS NHS TRUST-LONDON

Staff views, experiences and perceptions of recycling in emergency medicine settings-the case of ST' MARYS NHS TRUST LONDON (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΓΙΩΤΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 16 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 64
 7. ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ
 8. ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΓΚΟΡΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 9. ανακύκλωση | νοσοκομειακά απορρίματα | απόψεις προσωπικού | βιωσιμότητα | recycling | sustainability | waste management | views of recycling
 10. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας/ ΔΜΥ 51 Υπηρεσίες υγείας
 11. 2
 12. 54
 13. 10 διαγράμματα, 2 φωτογραφίες, 1 πινακα
 14. Σαράφης Π., Μπαμίδης Π., 2020 Υπηρεσίες Υγείας Συστήματα και Πολιτικές .Nicosia , Cyprus ,Broken Hill Publishers
  • Παγκοσμίως, η έλλειψη και η ανάρμοστη διαχείριση των νοσοκομειακών απορριμμάτων αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ανησυχίες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι περιπτώσεις αυτής της κακής διαχείρισης αποτελούν σοβαρές συνέπειες για τη δημόσια υγεία. Η έννοια της ανακύκλωσης καθώς η επαναχρησιμοποίηση και η ανάκτηση δεν είναι νέες στον κόσμο και αποτελούν πρακτικές για τον πληθυσμό για πολλά χρόνια .Η ανακύκλωση έχει αναφερθεί από τον Πλάτωνα , στα αρχαία χρόνια , μεταγενέστερα στην περίοδο της εκβιομηχάνισης καθώς και στον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο . Στη συνέχεια αναπτύχθηκε η ιεραρχία της ανακύκλωσης από τους οικολόγους και πως αυτό επηρέασε τις στάσεις και συμπεριφορές των ατόμων σχετικά με την ανακύκλωση. Στο χώρο της υγείας η ανακύκλωση ξεκίνησε τον 20ο αιώνα με την επαναχρησιμοποίηση συσκευών και συνέχισε αρργότερα και στις αναπτυσσόμενες χώρες με στόχο την εξοικονόμιση κόστους.Παράλληλα έγινε προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση για τα νοσοκομεία να γίνουν πιο πράσινα και αποτέλεσε το επίκεντρο των ερευνητών η ανησυχία για το περιβάλλον και της σωστής διαχείρησης των νοσοκομειακών απορρημάτων Τον 20ο αιώνα επίσης αναπτύχθηκε ως επιστήμη και η βιωσιμότητα λόγω της ευαισθητοποίησης διατήρησης του περιβάλοντος . Στον 21ο αιώνα η βιωσιμότητα έχει αναπτυχθεί σε διάφορες εκφάνσεις και έχουν δημιουργηθεί γενικά πολλές βιώσιμες πρακτικές. Αυτό ειναι σημαντικό διότι τα νοσοκομεία πρέπει να εξασκούν βιώσιμες πρακτικές για το μπορέσουν να καλυφτούν οι ανάγκες και για τις επόμενες γενεές.Οι τρόποι βιωσιμότητας ενσωματόνονται στην κυκλική οικονομία , στην τήρηση της νομοθεσίας και στην εξοικονόμιση πόρων. Παράλληλα είναι πολυ σημαντικό να μπορέσουν τα νοσοκομεία να διαχειριστούν τα νοσοκομειακά απορρήματα με σωστές οδηγίες και πολιτικές απο τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας για το κοινό συμφέρον και την προστασία του περιβάλλοντος . Η παρούσα διπλωματική εργασία στο πρώτο μέρος προσπαθεί να τονίσει την σημαντικότητα της ανακύκλωσης στα συστήματα υγείας καθώς και την σημασία της σωστής διαχείρισης των νοσοκομειακών απορριμάτων για πιο βιώσιμα νοσοκομεία.Στο δεύτερο μέρος διερευνούνται και αναλύονται οι στάσεις και οι αντιλήψεις του προσωπικού σχετικά με την ανακύκλωση στο νοσοκομείο καθώς και τα προβλήματα που εμποδίζουν το προσωπικό να ανακυκλώνει στην καθημερινή πρακτική.
  • Globally, the shortage and inappropriate management of hospital waste is one of the biggest concerns in developing countries. Cases of this mismanagement have serious consequences for public health. The concept of recycling as reuse and recovery are not new to the world and have been practices of the population for many years. Recycling has been mentioned since Plato, in ancient times, later in the industrialization period as well as in the First and Second World Wars. The hierarchy of recycling was then developed by environmentalists and how this affected people's attitudes and behaviors regarding recycling. In the healthcare settings, recycling began in the 20th century with the reuse of devices and later continued in developing countries with the aim of saving costs. At the same time, an effort was made to raise awareness for hospitals to become greener, and the researchers' focus was the concern for the sustainability of the environment and the proper management of hospital waste. In the 20th century, sustainability also was developed as a science due to the awareness of environmental conservation. In the 21st century sustainability has developed in various aspects and many sustainable practices have been created in general. This is important because hospitals must practice sustainable practices in order to be able to meet the needs of future generations. The ways of sustainability are integrated into the circular economy, compliance with legislation and saving costs. At the same time, it is very important for hospitals to be able to manage hospital waste with correct guidelines and policies from the World Health Organization for the common interest and the protection of the environment. This thesis tries to emphasize the importance of recycling in health systems as well as the importance of the proper management of hospital waste to achieve sustainable hospitals in future. In the second part, analyses and studies the attitudes and perceptions of the staff regarding recycling in the hospital setting as well as the problems that prevent staff from recycling in daily practice.
 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές