Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ψυχολογική Δυσφορία σε σχέση με τη Διαχείριση των Εργασιακών Συγκρούσεων στους Επαγγελματίες Υγείας

Emotional Intelligence and Psychological Distress in relation to Work Conflict Management in Healthcare Professionals (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 109
 7. ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ
 8. ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ , ΙΩΑΝΝΑ | ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ
 9. Συναισθηματική Νοημοσύνη, Ψυχολογική Δυσφορία, Εργασιακές Συγκρούσεις, Επαγγελματίες Υγείας.
 10. Κοινωνιολογική και Ψυχολογική προσέγγιση της Υγείας και των Υπηρεσιών υγείας. ΔΜΥ61
 11. 1
 12. 10
 13. 115
 14. Περιέχει: πίνακες, γραφήματα
  • Η Συναισθηματική Νοημοσύνη έχει βρεθεί ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο που συμπεριφέρονται οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους και συμβάλλει στην προσωπική και επαγγελματική τους ευημερία. Από την άλλη, η Ψυχολογική Δυσφορία είναι μια κατάσταση που βιώνουν όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι στη σύγχρονη εποχή, με τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας να παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια αυξημένη εμφάνιση συμπτωμάτων λόγω των ιδιαίτερων εργασιακών συνθηκών. Οι συγκρούσεις είναι ένα φαινόμενο που συναντάται στην καθημερινότητα των εργαζομένων στον χώρο της υγείας, με αρνητικές επιπτώσεις στους ίδιους, στους ασθενείς και στις οικογένειες αυτών, αλλά και στους οργανισμούς.

   Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη διερευνάται ο ρόλος που διαδραματίζουν τόσο το επίπεδο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας όσο και ο βαθμός της Ψυχολογικής Δυσφορίας που εκείνοι βιώνουν, στον τρόπο διαχείρισης των συγκρούσεων που δημιουργούνται στο εργασιακό τους περιβάλλον. Η εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τα παραπάνω θα συμβάλει στην ανάπτυξη στρατηγικών ενίσχυσης της ικανότητας των εργαζομένων στον χώρο της υγείας ως προς τη διαχείριση των συγκρούσεων με εποικοδομητικό τρόπο και την αποτροπή των δυσμενών τους συνεπειών.

   Μεθοδολογία: Το δείγμα της μελέτης αποτελείται από 143 εργαζόμενους στον τομέα της υγείας από πολλές περιοχές της Ελλάδας. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια τα οποία διακινήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή. Έγινε συλλογή των δημογραφικών στοιχείων των συμμετεχόντων και, επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν ένα ερωτηματολόγιο για τη μέτρηση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, το ερωτηματολόγιο Kessler K6+ για την αξιολόγηση του επιπέδου ψυχολογικής δυσφορίας και το Conflict Resolution Questionnaire για τη μέτρηση των στρατηγικών διαχείρισης συγκρούσεων

   Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία του δείγματος αποτελείται από γυναίκες (69,2%). Το 42,7% των συμμετεχόντων βρίσκεται στο ηλικιακό εύρος 46-55 ετών και το 30,8% μεταξύ των ηλικιών 36-45. Η ηλικία βρέθηκε να σχετίζεται σημαντικά με τη διάσταση της «Αυτο-επίγνωσης» (P=0,032) και η ειδικότητα με τη διάσταση «Κοινωνικές Δεξιότητες» (P= 0,009 και 0,007) της Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Βρέθηκε σημαντικά αρνητική συσχέτιση μεταξύ της κλίμακας ψυχολογικής δυσφορίας και των διαστάσεων της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (από -0,46 έως -0,19). Επίσης, βρέθηκε σημαντικά αρνητική συσχέτιση μεταξύ της κλίμακας ψυχολογικής δυσφορίας και πέντε διαστάσεων της επίλυσης συγκρούσεων: «Ατμόσφαιρα» (-0,20), «Εφικτό» (-0,28), «Συμφωνίες αμοιβαίου οφέλους» (-0,18), «Ανάγκες» (-0,23) και «Πρόσθετες εκτιμήσεις» (-0,27). Οι συμμετέχοντες με ηλικία κάτω των 35 ετών είχαν υψηλότερη βαθμολογία στη διάσταση «Ισχύς» (p=0,002), ενώ εκείνοι με ηλικία 46 και πάνω πέτυχαν υψηλότερη βαθμολογία στη διάσταση «Επιλογές» της κλίμακας επίλυσης συγκρούσεων (p=0,002 και 0,009). Σε πολλές από τις διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης των συμμετεχόντων παρατηρήθηκε σημαντικά θετική συσχέτιση με επιμέρους διαστάσεις της κλίμακας επίλυσης συγκρούσεων.

  • Emotional Intelligence has been found to play an important role in the way people behave in their daily lives and to contribute to their personal and professional well-being. Moreover, Psychological Distress is a condition that is experienced by more and more employees in the modern era, with healthcare professionals demonstrating increased symptoms of psychological distress due to working conditions in recent years. Conflicts are a phenomenon encountered in the daily life of healthcare professionals, with negative consequences on themselves, patients and their families, as well as organisations.

   Aim: The present study investigates the influence of both the level of Emotional Intelligence of health professionals and the degree of Psychological Distress they experience, on the way they manage the conflicts that arise in their work environment. Drawing conclusions regarding the above will contribute to the development of strategies to enhance the capacity of health professionals to manage conflicts in a constructive manner.

   Methodology: The sample of the study consists of 143 professionals in the health sector from many regions of Greece. In order to collect the data, questionnaires were circulated in electronic format. Apart from the collection of participants' demographic information, a questionnaire of Emotional Intelligence, the Kessler K6+ questionnaire for the level of psychological distress, and the Conflict Resolution Questionnaire concerning conflict management strategies were used.

   Results: The majority of the sample is female (69.2%). 42.7% of the participants are in the age range of 46-55 years and 30.8% between 36-45 years. Age was found to be significantly related to the "Self-awareness" dimension (P=0,032) and job specificity was related to the "Social Skills" dimension (P= 0,009 και 0,007) of Emotional Intelligence. A significant negative correlation was found between the psychological distress scale and the Emotional Intelligence dimensions (from -0,46 to -0,19). Moreover, a significantly negative correlation was found between the psychological distress scale and five dimensions of Conflict Resolution: 'Atmosphere' (-0,20), 'Doables' (-0,28), 'Mutual Benefit Agreements' (-0,18), 'Needs' (-0,23) and 'Extra Considerations'» (-0,27). Participants under the age of 35 had higher scores on the "Power" dimension (p=0,002), while those aged 46 and over achieved higher scores on the "Options" dimension (p=0,002 and 0,009) of the conflict resolution scale. In many of the dimensions of participants' emotional intelligence there was a significant positive correlation with individual dimensions of the conflict resolution scale.

 15. Hellenic Open University
 16. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.