Ψυχολογικές και συναισθηματικές συνέπειες της πανδημίας Covid19 στους νοσήσαντες επαγγελματίες υγείας του νομαρχιακού νοσοκομείου Έδεσσας.

 1. MSc thesis
 2. ΖΩΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 118
 7. ΤΡΙΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
 8. Πανδημία, επαγγελματίες υγείας, ψυχολογικές, συναισθηματικές επιπτώσεις
 9. ΔΜΥ61
 10. 3
 11. 69
  • Εισαγωγή: Η παρούσα εργασία ασχολείται με τις ψυχολογικές και συναισθηματικές συνέπειες της πανδημίας Covid19 στους νοσήσαντες επαγγελματίες υγείας. Η ψυχολογική επιβάρυνση που προκαλείται από την πανδημία του COVID - 19 είναι ένα ευρέως αναγνωρισμένο ζήτημα.  Σε αυτόν τον εξαιρετικά σκληρό και δύσκολο αγώνα κατά του COVID - 19, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης έπαιξαν σημαντικό ρόλο και ενδέχεται να υποστούν σοβαρό ψυχολογικό στρες.

   Σκοπός: Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της ποιότητας ζωής (QOL) και των αρνητικών συναισθημάτων (στρες, άγχος, κατάθλιψη) εξαιτίας του COVID - 19 στους νοσήσαντες εργαζόμενους στον τομέα της υγείας του νομαρχιακού νοσοκομείου Έδεσσας.

   Μεθοδολογία: Μια πρωτογενής, ποσοτική, μη πειραματική έρευνα διεξήχθη χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια.  Στην έρευνα συμμετείχαν επαγγελματίες υγείας που εργάζονταν στο  νομαρχιακό νοσοκομείο Έδεσσας κατά τη διάρκεια της πανδημίας και συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη 100 άτομα που νόσησαν από COVID-19.  Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2023 και χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ποιότητας ζωής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας‑WHOQOL‑BREF και η κλίμακα κατάθλιψης, άγχους και στρες DASS - 21.

   Αποτελέσματα: Από την έρευνα προκύπτει ότι οι επαγγελματίες υγείας ήταν λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι με τη δυνατότητα για δραστηριότητες αναψυχής (53%),  με τον ύπνο τους (61%),  με την ικανότητα εργασίας τους (54%),  με τον εαυτό τους (40%),  με τη σεξουαλική τους ζωή (39%),  με την υποστήριξη που λάμβαναν από τους φίλους τους (54%),  από τις συνθήκες του τόπου διαμονής τους (53%),  με την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας (57%),  με τη μεταφορά τους (48%),  ενώ πολύ συχνά είχαν αρνητικά συναισθήματα όπως άσχημη διάθεση, απόγνωση, άγχος, κατάθλιψη (47%). Ειδικότερα σε ότι αφορά το στρες, το άγχος και την κατάθλιψη, προκύπτει ότι οι επαγγελματίες υγείας αισθάνονταν συχνά νευρικότητα (Μ.Τ. 0,6, Τ.Α. 0,98), δεν μπορούσαν να ηρεμήσουν τον εαυτό τους (Μ.Τ. 0,48, Τ.Α. 0,85) και είχαν την τάση να αντιδρούν υπερβολικά στις καταστάσεις που αντιμετώπιζαν (Μ.Τ. 0,44, Τ.Α. 0,70),  ένιωσαν πολύ κοντά στον πανικό (Μ.Τ. 0,2, Τ.Α. 0,56), ανησυχούσαν για τις καταστάσεις στις οποίες θα μπορούσαν να πανικοβληθούν και να φανούν ανόητοι στους άλλους (Μ.Τ. 0,16, Τ.Α. 0,36), ένιωσαν φοβισμένοι χωρίς να υπάρχει λόγος (Μ.Τ. 0,16, Τ.Α. 0,46) και δυσκολεύονταν ν’ ανασάνουν (Μ.Τ. 0,16, Τ.Α. 0,54), δεν είχαν τίποτα να προσμένουν με ενδιαφέρον (Μ.Τ. 0,32, Τ.Α. 0,67), τους φάνηκε δύσκολο να αναλάβουν την πρωτοβουλία να κάνουν κάποια πράγματα (Μ.Τ. 0,28, Τ.Α. 0,66) και ένιωσαν ότι δεν άξιζαν πολύ ως άτομα (Μ.Τ. 0,24, Τ.Α. 0,42). Παρόλα αυτά τα επίπεδα στρες, άγχους και κατάθλιψης ήταν πολύ κάτω του μετρίου για το σύνολο των συμμετεχόντων. Από τις συσχετίσεις, προκύπτει ότι η ποιότητα ζωής των επαγγελματιών υγείας δεν σχετίζεται με το στρες, το άγχος ή την κατάθλιψη (p>0,05), ενώ εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του φύλου και του άγχους,  του στρες και της κατάθλιψης (p<0,05). Ειδικότερα βρέθηκε ότι οι άνδρες εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις γυναίκες στα επίπεδα άγχους,  στρες και κατάθλιψης . Τέλος, εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της ηλικίας και του άγχους  (p=0,037<0,05).

   Συμπεράσματα: Ο αρνητικός αντίκτυπος της πανδημίας COVID - 19 ήταν πολυδιάστατος και οδήγησε σε σημαντικές αρνητικές συνέπειες στους επαγγελματίες υγείας. Ο επιπολασμός των ψυχολογικών διαταραχών αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμοστούν αρκετά πρακτικά βήματα από κυβερνητικούς αξιωματούχους και διευθυντές νοσοκομείων προκειμένου να αποτραπεί η εμφάνιση ψυχικών ασθενειών και να ανακουφιστεί από το ψυχικό και σωματικό στρες το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης.

  • Introduction: This paper deals with the psychological and emotional consequences of the Covid19 pandemic on sick health professionals. The psychological burden caused by the COVID-19 pandemic is a widely recognized issue. In this extremely tough and difficult fight against COVID - 19, healthcare workers have played an important role and may suffer severe psychological stress.

   Purpose: The purpose of the research is to investigate the quality of life (QOL) and negative emotions (stress, anxiety, depression) due to COVID-19 in the health workers of the prefectural hospital of Edessa.

   Methodology: A primary, quantitative, non-experimental research was conducted using questionnaires. Health professionals working at the prefectural hospital of Edessa during the pandemic participated in the research and 100 people were included in the study. The survey was conducted in April 2023 and used the World Health Organization Quality of Life Assessment Questionnaire-WHOQOL-BREF and the DASS-21 depression, anxiety and stress scale.

   Results: The survey shows that health professionals were little or not at all satisfied with the opportunity for leisure activities (53%), with their sleep (61%), with their ability to work (54%), with themselves ( 40%), with their sex life (39%), with the support they received from their friends (54%), with the conditions of their place of residence (53%), with their access to health services (57% ), with their transportation (48%), while very often they had negative feelings such as bad mood, despair, anxiety, depression (47%). In particular, with regard to stress, anxiety and depression, it appears that health professionals often felt nervous (M.T. 0.6, T.A. 0.98), could not calm themselves (M.T . 0.48, T.A. 0.85) and tended to overreact to the situations they faced (M.T. 0.44, T.A. 0.70), felt very close to panic (M. T. 0.2, T.A. 0.56), worried about situations in which they might panic and appear foolish to others (T.T. 0.16, T.A. 0.36), felt scared for no reason (M.T. 0.16, T.A. 0.46) and had difficulty breathing (M.T. 0.16, T.A. 0.54), they had nothing to look forward to interestingly (M.T. 0.32, T.A. 0.67), they found it difficult to take the initiative to do some things (M.T. 0.28, T.A. 0.66) and felt that they were not worth much as individuals (M.T. 0.24, T.A. 0.42). Despite this, levels of stress, anxiety and depression were well below average for all participants. From the correlations, it appears that the quality of life of health professionals is not related to stress, anxiety or depression (p>0.05), while a statistically significant difference was found between gender and stress, stress and depression (p <0.05). In particular, it was found that men showed higher levels than women in the levels of anxiety, stress and depression. Finally, a statistically significant difference was found between age and anxiety (p=0.037<0.05).

   Conclusions: The negative impact of the COVID - 19 pandemic was multidimensional and led to significant negative consequences for healthcare professionals. The prevalence of psychological disorders increased during the pandemic. Therefore, several practical steps should be implemented by government officials and hospital managers in order to prevent the occurrence of mental illness and to relieve the mental and physical stress of health care personnel.

   Keywords: pandemic, health professionals, psychological, emotional effects

 12. Hellenic Open University
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές