ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΣΕ Μ.Ε.Θ. COVID

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΟΥΚΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 98
 7. ΚΑΦΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. : Έλληνες νοσηλευτές, Covid-19, ψυχική υγεία, διαχείριση θανάτου, στρατηγικές διαχείρισης
 9. ΔΜΥΔΕ
 10. 1
 11. 10
 12. 118
  • Η τρέχουσα πανδημία του Covid-19 είχε σοβαρές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας και της ραγδαίας εξάπλωσης της πανδημίας, οι επαγγελματίες υγείας αποτέλεσαν μια ομάδα που επηρεάστηκε άμεσα και σημαντικά από την πανδημία. Ειδικότερα, οι νοσηλευτές που εργάζονταν στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) Covid ανέλαβαν πολλαπλούς ρόλους, είχαν υψηλό φόρτο εργασίας και κλήθηκαν να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις, όπως ο θάνατος των ασθενών. Τα γεγονότα αυτά έχουν άμεση επίδραση στην ψυχική τους υγεία και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τον θάνατο των ασθενών. Ως εκ τούτου, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των δημογραφικών παραγόντων που επηρεάζουν την ψυχική υγεία σε δείγμα 105 Ελλήνων νοσηλευτών στις Μ.Ε.Θ Covid, καθώς και των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαχείρηση του θανάτου των ασθενών και της συσχέτισης μεταξύ της ψυχικής υγείας και της διαχείρισης του θανάτου. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιείται ποσοτική έρευνα και συλλέγονται δεδομένα μέσω ερωτηματολογίων. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι δημογραφικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχική υγεία των συμμετεχόντων στην έρευνα διαφέρουν από τους δημογραφικούς παράγοντες που καθορίζουν τη στάση τους προς τη διαχείριση του θανάτου. Τέλος, εντοπίζεται συσχέτιση μεταξύ της ψυχικής υγείας και της διαχείρισης του θανάτου και η εργασία ολοκληρώνεται με προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές