Ζητήματα ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο στον κλάδο του τουρισμού

Gender equality issues in the workplace in the tourism industry (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 78
 7. Σταυριανέα, Αικατερίνη
 8. Βιώσιμη ανάπτυξη, ισότητα φύλων, τουρισμός, ξενοδοχειακός κλάδος, ανθρώπινο δικαίωμα
 9. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 10. 1
 11. 20
 12. 44

  • Η ισότητα των φύλων συνιστά ανθρώπινο δικαίωμα και είναι απαραίτητη για την επίτευξη ειρηνικών κοινωνιών και βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερο από έναν αιώνα φεμινιστικής υπεράσπισης, συζητήσεων για το φύλο και με ένα αυξανόμενο σύνολο αποδεικτικών στοιχείων, η ισότητα των φύλων αναγνωρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας και της οικονομικής ανάπτυξης (Alon et al, 2020). Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση, μέσω ποσοτικής μεθόδου έρευνας των τρεχόντων ζητημάτων ισότητας των φύλλων στον εργασιακό χώρο στον κλάδο του τουρισμού στην Ελλάδα με εστίαση στον ξενοδοχειακό κλάδο. Προς αυτό το σκοπό χρησιμοποιήθηκε ποσοτική μέθοδος έρευνας και ειδικότερα κλειστό ερωτηματολόγιο. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν πως υπάρχει ακόμα και σήμερα μεγάλη ανισότητα τόσο σε μισθολογικό όσο και σε επίπεδο διευθυντικών θέσεων όσον αφορά στις γυναίκες που επιθυμούν ή που εργάζονται ήδη στον ξενοδοχειακό κλάδο.

  • Gender equality is a human right and is essential for achieving peaceful societies and sustainable development. Over a century of feminist advocacy, gender debates and a growing body of evidence, gender equality is recognized as one of the most important determinants of health and economic development (Alon et al, 2020). The purpose of this research was to investigate, through a quantitative research method, the current issues of gender equality in the workplace in the tourism industry in Greece with a focus on the hotel industry. For this purpose, a quantitative research method was used, and in particular a closed questionnaire. The findings of the research show that there is still today a great disparity both in salary and in managerial positions regarding women who wish to or are already working in the hotel industry.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές